Onko saamani testituote ilmainen?

Palveluvero

Yrittäjät saavat usein muilta tahoilta erilaisia ​​tuotteita, jotka on tarkoitettu testaukseen ja soveltuvuuden tarkistamiseen liiketoimintansa yhteydessä. Se on markkinointitoimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tarjotun tuotteen tarkistaminen ennen sopimuksen tekemistä sekä kannustaa tämän tuotteen valintaan. Ilman maksua testattavaksi asetettu tuote voi johtaa verovelvollisen tuloon tavaran maksutta vastaanottamisesta.

Testaustuote vastaanotettu veloituksetta

Verolakien säännösten mukaan tuloon voi sisältyä myös (rahan ja rahaarvon lisäksi) saatujen esineiden tai oikeuksien arvo sekä muiden luontoisetujen arvo, mukaan lukien vastikkeetta saatujen esineiden ja oikeuksien arvo. tai osittain maksua vastaan ​​sekä muiden ilmaisten tai osittain maksettujen etuuksien arvo.

Lakisääteiset määräykset eivät sisällä tavaroiden ilmaisen vastaanoton tai ilmaisten etujen määritelmää, vaan ne osoittavat vain, kuinka verovelvollisen tulee laskea tällä tilillä saadun tulon arvo. Nimittäin vastaanotettujen tavaroiden tai oikeuksien, mukaan lukien vastikkeetta saadut, arvo määräytyy samantyyppisten ja samantyyppisten tavaroiden tai oikeuksien hankinnassa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja taso. kulumista ja niiden hankkimisaikaa ja -paikkaa.

Perusedellytys maksuttoman tavaran vastaanottamisen tuloksi on sen tosiasiallinen vastaanottaminen verovelvollisen toimesta. Ei siis riitä, että sitoutuu luovuttamaan kyseiset tavarat. Liikevaihdon saamisehetki kirjataan, kun tavara vastaanotetaan vastikkeetta.

Esimerkki 1.

Yrittäjä sitoutui luovuttamaan tavarat veronmaksajalle 14.9. veloituksetta. Varsinainen luovutus tapahtui kuitenkin 19. lokakuuta. Tämä tarkoittaa, että tulon syntymishetki vapaasta tavaroiden vastaanottamisesta tulisi asettaa 19. lokakuuta.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti yllä olevan kannan 5. helmikuuta 1997 antamassaan tuomiossa SA / Sz 1191/96, jossa tuomarit päättivät, että:

Artiklan säännöksen sanamuodosta. 11 sek. Tuloverolain 1 §:stä seuraa, että luontoisetuihin sovelletaan vain käsitettä "saanut". Siten tulot 1 artiklan mukaisesti. 11 sek. 1 on vain saatujen luontoisetujen arvot, eikä - kuten raha- ja raha-arvot edellyttävät - myös verovelvollisen käyttöön.

Tuotteen oikea luokitus testausta varten

Veroasioissa yksi ongelma on se, onko tavaraa testattaessa mukana maksuttomuus. Veroviranomaisen näkemyksen mukaan maksuttomaksi tulee luokitella yrittäjän suorittama tavaran vastaanottaminen, joka ei liity aiheutuviin kuluihin tai muuhun vastaavaan ja tuottaa hänelle aineellista hyötyä, jonka arvo on määritettävissä. Yllä olevasta seuraa, että yrittäjän toiminnan tulee olla yksisuuntaista.

Toisaalta opissa todetaan, että koska tavaran saattaminen koekäyttöön ja testaukseen maksutta on tuotteen promootiota, yrittäjä ei saa taloudellista hyötyä, koska mahdollisuus tarkistaa laatu tuotteen käyttökelpoisuus ei lisää yrityksen omaisuutta millään tavalla. Lisäksi se ei edistä tulojen kasvua toisen yhteisön kustannuksella. Ainoa mahdollinen etu, joka voidaan osoittaa, on mahdollisuus pienentää kustannuksia, jotka aiheutuvat väärästä ostopäätöksestä.

Etujen vastaavuus

Kuten edellä on jo todettu, käsittelemme tavaroiden vastaanottamista maksutta, kun yhden osapuolen suoritus ei vastaa toisen sopimuspuolen suoritusta. Analysoimamme tapauksessa kannattaa kuitenkin pohtia, onko kyseessä jonkinlainen vastaavuus. On ymmärrettävä, että tavarantoimittaja odottaa tuotetta testaavalta yrittäjältä mielipidettä tuotteesta. Tämä mielipide on yrittäjälle arvokasta tietoa, jota ei itse asiassa voinut saada omassa liiketoiminnassaan. Juuri tätä mielipidettä pidetään vastaavana suorituksena ja se hylkää tavaran luovutuksen maksutta.

Korkein hallinto-oikeus esitti samanlaisen väitteen 16.6.2011 antamassaan tuomiossa II FSK 788/10, jossa todettiin:

Ilmaisen edun perusominaisuus on, että edunsaaja ei ole velvollinen antamaan vastiketta, esimerkiksi hinnanalennusta tavaran tai tarjotun palvelun myynnistä. Maksuttomien etujen käsite sisältää ne, jotka johtavat etujen saamiseen toisen yhteisön kustannuksella tai jotka johtavat vastikkeettomaan, eli ei-kustannussidonnaiseen tai muuhun vastaavaan omaisuuden voittoon kyseiselle henkilölle, jolla on tietty omaisuus tai taloudellinen hyöty. ulottuvuus. Maksuttoman palvelun keskeinen piirre on siis se, että tällaisen edun saaja ei ole velvollinen maksamaan vastiketta. Jotta tietty etu katsottaisiin maksuttomaksi, sen on siis muodostuttava yksinomaan edun saaneen yksikön yksipuolisesta hyödystä.

On huomattava, että opissa ja oikeuskäytännössä ei ole yhtenäistä kantaa tästä asiasta, ja jokainen tapaus tulee tarkastella erikseen ja erikseen. Jos verovelvollinen joutuu tällaiseen tilanteeseen, kannattaa harkita epäilysten ratkaisemiseksi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta tapauskohtaista tulkintaa.

Ilmaisten tavaroiden vastaanottaminen ilmaisena lahjana

Liiketoimissa on tilanteita, joissa veronmaksaja saa tavaroita ostaessaan lisätuotteen testattavaksi ilmaiseksi. Tällaisissa tilanteissa on muistettava, että ilmaista suoritusta ei synny, jos vastikkeetta saadun tavaran tai palvelun arvo sisältyy muiden ostettujen tavaroiden ja palvelujen hintaan.

On myös syytä huomata, että tämäntyyppisiä tavaroita vastaanottavan veronmaksajan tieto on tärkeää. Eli jos ostaja tiesi saavansa myös ilmaisen tuotteen lisätuotteena, vastikkeetonta suoritusta ei synny eikä sen seurauksena synny tuloja ei-maatalouden liiketoiminnasta. Tässä tapauksessa tulee olettaa, että ilmaisen tuotteen hinta sisältyi ostetun tuotteen hintaan. Jos sen sijaan ostaja ei tiennyt saamastaan ​​palkkiosta, voidaan katsoa, ​​että tästä syntyi vastikkeelliseksi suoritukseksi luokiteltu tulo.