Velallisen henkilötiedot - voidaanko niitä paljastaa velkapörssissä?

Palvelus

Velallisen henkilötietojen luovuttamisen lainmukaisuuden velkavaihdossa perusteet löytyvät siviililaista, kauppasopimuksia koskevista säännöksistä. Säännöstön yleisten määräysten mukaisesti tulee joka kerta täsmentää tahdonilmoitus, joka on tarjous saatavien myyntiin.

Velallisen henkilötiedot velkavaihdossa

Velkapörssissä tapahtuva tiedon, kuten velallisen henkilötietojen, julkinen luovuttaminen on perintäyrityksissä hyvin yleinen käytäntö. Huolimatta monista kiistanalaisista mielipiteistä tällaisen käytöksen oikeellisuudesta, on todettava, että kyseessä on oikeustoimi, jonka vahvistavat useat oikeuden päätökset (esim. korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 6.6.2005 (tiedoston viitenumero I OPS). 2/2005), jossa tuomioistuin totesi, että velallisen henkilötietoja voidaan siirtää perintäyhtiöille ilman heidän suostumustaan, mutta heidän oikeuksiensa, kansalaisvapauksiensa ja yksityisyytensä suojaa on tasapainotettava velkojien etujen kanssa). Päähenkilötietojen tarkastaja ("Vaatimusten rationaalisen ostopäätöksen tekeminen edellyttää tiedon ketä vastaan. Jokaisen velallisen on siis otettava huomioon, että viivytessään velvoitteen täyttämistä hänen oikeutensa yksityisyyteen saattaa rajoittua velkojan saatavan vuoksi.Tietenkin tulee muistaa, että kyseessä on henkilötietojen käsittelyn muoto, joten se edellyttää määritelmän mukaan luotonantajalta lainmukaista perustetta tällaiselle toiminnalle.Tietosuojalain mukaan luotonantaja saa julkistaa vain velallisen tarjouksen muoto, asuinpaikka (ilman tarkkaa osoitetta) ja velan määrä Kuten voidaan nähdä, yleisölle julkistettavan tiedon laajuus on rajallinen.

Velallisen henkilötiedot - niiden paljastamisen edut

Epäilemättä jokainen velallinen on tietoinen siitä, että tiedot hänen veloistaan ​​ovat saatavilla Internetissä nimensä kirjoittamisen jälkeen. Tällaisella toimenpiteellä voi olla mobilisoiva vaikutus velalliseen, joka peläten tästä tilasta johtuvia hämmennystä tai tulevia haittoja tai liiketoiminnan rajoituksia ja päättää maksaa rästit huolissaan mielipiteestään. Myös tilanteessa, jossa olemme tekemisissä useiden velallisten kanssa, jotka piilottavat omaisuuttaan, heidän tulevaisuuden maineensa vaikutus voi osoittautua hyväksi ratkaisuksi.