Onko mahdollista takavarikoida yrittäjän yritystili?

Palvelus

Pankkitilin takavarikointia (pankkitileiltä suoritettu täytäntöönpano) säännellään 11 ​​§:ssä. 889-894 siviiliprosessilain (Journal of Law 1964, nro 43, kohta 296, sellaisena kuin se on muutettuna). Säännökset määrittelevät, miltä pankkitililtä saatavien takavarikoinnin tulee näyttää ja mitkä summat ovat ulosottomiehen takavarikosta vapaita. Mahdollistaako laki yrittäjän yritystilin takavarikoinnin?

Miltä pankkitilin ulosmittaus näyttää?

Pankkitilillä olevien summien takavarikointimenettelystä määrätään pykälässä. 889 siviiliprosessilain. Pankkitilin takavarikoinnin voi määräysten mukaan suorittaa velallisen yleisen tuomiovallan ulosottomies. Yritystilin liittäminen tulee suorittaa seuraavien vaiheiden mukaisesti:

 1. Ulosottomies lähettää pankille, jossa velallisella on tili, ilmoituksen velan kohteena olevan saatavan ulosmittauksesta. Takavarikoituun määrään lisätään täytäntöönpanokulut.

 2. Ulosottomies kehottaa pankkia olemaan tekemättä ilman ulosottomiehen suostumusta nostoja velallisen pankkitililtä saamisen määrään asti.

 3. Kohdassa 2 tarkoitetun tilin sulkemisen yhteydessä ulosottomies ilmoittaa pankille, että hänen tulee välittömästi siirtää takavarikoitu määrä saatavien kattamiseksi tai ilmoittaa ulosottomiehelle seitsemän päivän kuluessa takavarikoidun määrän siirtämisen esteestä; ilmoitus on voimassa myös pankkitilin ilmoittamatta jättämisen tapauksessa.

 4. Ulosottomies ilmoittaa velalliselle, että hän on ottanut hänen pankkitilinsä (se suljetaan velan määrään asti). Ilmoitus tehdään toimittamalla velalliselle kopio pankille lähetetystä ilmoituksesta pankkitililtä tehtyjen nostojen kiellosta.

 5. Samalla ulosottomies lähettää velkojalle kopion pankille lähetetystä ilmoituksesta.

 6. Jos ulkomaan valuutan määräinen pankkitili takavarikoidaan, pankki siirtää ulosottomiehelle Puolan valuutassa erääntyvän summan, joka on muunnettu sen ulkomaan valuutan ostokurssin mukaan, jolla tiliä pidetään ja jonka Puolan keskuspankki on ilmoittanut päivä, jolloin velka on siirretty ulosottomiehelle.

Jos tietyltä tililtä saatava on jo takavarikoitu - kahdessa tai useammassa ulosottomenettelyssä - eikä tilillä oleva määrä riitä kaikkia velkojia tyydyttämään, pankki pidättää takavarikoitujen määrien maksun ilmoittamalla siitä ulosoton suorittaville ulosottomiehille. . Pankki maksaa takavarikoidut saamiset sen jälkeen, kun kaikki asiat on siirretty jatkotäytäntöönpanoa suorittavalle ulosottomiehelle.

Saatavien takavarikointi velallisen pankkitililtä tehdään, kun pankille on toimitettu ilmoitus tältä tililtä nostojen kiellosta ja sisältää myös ne määrät, jotka eivät olleet pankkitilillä sen ulosmittaushetkellä ja jotka on maksettu tämä tili sen tekemisen jälkeen.

Takausvapaa määrä eli kuinka paljon ja mitä ulosottomies ei voi ottaa?

Pankkitilin takavarikointi ei sisällä summia mm.

 • elatustuista, perhe-etuuksista, perheetuista, hoitotuista, syntymätuista, täysimääräisistä orvoista, toimeentulotuista, kotoutumistuista, hoitotuista,

 • eduista, korvauksista ja avusta lapsen sijaisperheessä.

Ulosottomies ei voi ottaa vastaan ​​työntekijöiden nykyiseen palkkaukseen kohdistettuja määriä.

Pankki maksaa palkat ulosottomiehen valtuutuksen perusteella. Elatusapu- ja elatuseläkkeet maksetaan niihin oikeutetuille.

Pankkitililtä saatavien ulosmittauksesta johtuva pankkitililtä maksettava nostokielto ei koske juoksevia työkorvausmaksuja veroineen - hallituksen puheenjohtajan ilmoittamaan edellisen vuosineljänneksen keskimääräiseen palkkaan asti. Tilastokeskus.

Työkorvauksen maksaminen tapahtuu sen jälkeen, kun ulosottomiehelle on toimitettu kopio palkkalaskelmasta tai muusta luotettavasta todisteesta sekä elatusapu- ja elatuseläkkeen maksaminen - ulosottotodistus, josta ilmenee velallisen velvollisuus maksaa elatusapua tai eläkettä.

Yhden henkilön säästö-, säästö- ja sekkitileillä sekä määräaikaistalletustileillä olevat varat on tehtyjen sopimusten lukumäärästä riippumatta tuomioistuimen tai hallinnollisen täytäntöönpanomääräyksen perusteella takavarikointivapaita jokaisena kalenterikuukautena, jonka aikana Takavarikointi on voimassa 75 %:iin saakka kokoaikatyössä olevan työntekijän vähimmäispalkasta kuukausittain.

Onko ulosottomiehen mahdollista takavarikoida yritystili?

Ulosottomies voi takavarikoida minkä tahansa pankkitilin (mukaan lukien säästötilit) niiden käyttötarkoituksesta tai valuutasta riippumatta (poikkeuksena on sulkutili, joka on ulosmittauskielto).

Pankkilain 49 § 2 tarkoittaa, että yrittäjät voivat pitää selvitystiliä ja määräaikaistalletustiliä.

Edellä olevan mukaan ulosottomiehellä on oikeus takavarikoida velallisen yritystili. Täytäntöönpano pankkitililtä voi koskea kaikentyyppisiä pankkitilejä: yritys-, yksityis-, säästö-, valuutta- ja yhteistilit (aviopuolisot tai parisuhde).

Yritystilin sulkutapauksessa ei sovelleta kiinnitysvapaata summaa, joka on voimassa, kun henkilötili on estetty.

Toisaalta varatulla yritystilillä voidaan maksaa työntekijöille nykyinen palkka - silloin nykyinen palkkaluettelo tulee toimittaa pankkiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veroviraston ja Kansaneläkelaitoksen takavarikoinut yritystilin

Täytäntöönpanoelimillä, kuten veroviraston johtajalla tai sosiaalivakuutuslaitoksen (ZUS) johtajalla, on täysi oikeus takavarikoida yritystili.

Täytäntöönpanoviranomaisten suorittamaa yritystilin takavarikointia säännellään 11 ​​artiklassa. 80-87 lain täytäntöönpanomenettelyistä hallinnossa. Yrittäjän yritystilin takavarikointi täytäntöönpanoviranomaisen toimesta tulee noudattaa seuraavaa menettelyä:

 1. Täytäntöönpanoviranomainen lähettää velallisen yrittäjän pankille ilmoituksen, että yrityksen tili on takavarikoitu vaaditun saamisen suuruisena saamisen viivästyskorkoineen ja täytäntöönpanokuluineen.

 2. Yllä olevan ilmoituksen ohella täytäntöönpanoviranomainen kehottaa pankkia olemaan nostamatta summia takavarikoidulta tililtä ilman sen suostumusta - yritystili suljetaan saatavan määrään asti.

 3. Vaatimuksen ulosmittaus pankkitililtä tehdään ulosmittausilmoituksen toimittamisen yhteydessä pankille. Yritystilin takavarikointi sisältää myös ne määrät, jotka eivät olleet pankkitilillä takavarikointihetkellä ja jotka on talletettu kyseiselle tilille sen toteuttamisen jälkeen.

Pankkitililtä saatavien ulosmittauksesta johtuva nostokielto tältä tililtä ilman täytäntöönpanoviranomaisen suostumusta ei koske juoksevien työpalkkioiden maksuja. Työkorvauksen maksaminen voidaan suorittaa sen jälkeen, kun pankkiin on toimitettu kopio palkkalaskelmasta tai muusta luotettavasta todisteesta.