Ilmainen lahja – onko se yrittäjän tuloa?

Palveluvero

Osana jatkuvaa myyntiä urakoitsijan kanssa toimittajat järjestävät erilaisia ​​kampanjoita ja tarjoavat urakoitsijoille ilmaisia ​​tarjouksia. Yleensä tämän tyyppisen toiminnan edellytyksenä on tietyn tavaramäärän ostaminen. Onko toimittajalta saatu ilmaislahja liiketuloa? Miten tällaisten tuotteiden myöhempi myynti otetaan huomioon? Vastaamme artikkelissa.

Mitä tulot ovat ja milloin ne syntyvät?

Art. 14 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittamisesta saadut tulot ovat maksettavia määriä, vaikka niitä ei olisi tosiasiallisesti saatu (pois lukien palautetut tavarat, myönnetyt alennukset tai hyvitykset). Aktiivisilla arvonlisäveron maksajilla tulot ovat arvonlisäveron arvolla vähennettyjä summia (myynnin nettoarvo), kun taas verovapaiden verovelvollisten osalta myynnin koko arvo (bruttoarvo). Tulon syntymisajankohta on päivä, jona tavara on toimitettu, palvelu tai osa siitä suoritettu tai omaisuus on myyty, kuitenkin viimeistään laskun laatimis- tai maksun vastaanottamispäivänä. Tämä tarkoittaa, että tulot syntyvät, kun varsinainen myynti on tehty, riippumatta siitä, dokumentoiko verovelvollinen myynnin laskulla heti vai vasta myöhempinä päivinä. Maksun saamatta jättäminen ei myöskään vaikuta tulon syntymispäivään.

Lisäksi ALV-laki määrittelee luettelon toiminnoista, jotka ovat myynnin lisäksi myös elinkeinotoiminnan tuloa. Art. 14 sek. 2 tuloa ovat muun muassa:

  • tulot elinkeinotoimintaan käytetyn käyttöomaisuuden tai kaluston omaisuuden myynnistä;
  • valuuttakurssierot;
  • pankkitileillä olevan käteisen korko;
  • saatujen luontoisetuuksien ja muiden maksuttomien etujen arvo;
  • saanut korvausta harjoitetun liiketoiminnan omaisuuteen liittyvistä vahingoista.

Ilmaiset lahjat ja liiketulot

Ostamalla enemmän tavaroita luotettavalta toimittajalta yhteisöt saavat usein erilaisia ​​voittoja alennusten, bonuksien tai hyvitysten muodossa. Mikäli myyjä antaa ostajalle ilmaisen lahjan, ostaja on velvollinen osoittamaan liiketoiminnasta saamansa tulot ja verottamaan saadun tulon tuloverolla. Art. 20 sek. PIT-lain 1 §:
"Muista lähteistä saaduilla tuloilla [...] tarkoitetaan erityisesti: [...] apurahoja, sadonkorjuutukisopimuksen perusteella saatuja etuja, muita kuin 1 artiklassa tarkoitettuja tukia (tukia). 14 §:ssä tarkoitettuihin tuloihin kuulumattomat lisämaksut, palkinnot ja muut ilmaiset edut. 12-14 ja art. 17". Maksuttomien etuuksien osalta tulon syntymishetkeksi katsotaan päivä, jona etuus on saatu.

Esimerkki 1.

Herra Artur johtaa yksityistä yritystä. Helmikuussa hän osti toimintaansa varten urakoitsijalta 700 tavaraa. Osana tätä hän sai urakoitsijalta ilmaiseksi 20 tavaraa. Onko herra Artur velvollinen näyttämään tulot saaduista lahjoista? Jos on, milloin se pitäisi tehdä?

Kyllä, johtuen siitä, että herra Artur sai ilmaislahjoja osana liiketoimintaansa, hän on velvollinen esittämään tulot vastikkeetta saaduista eduista sinä aikana, jolloin hän sai etuuden - eli helmikuussa.

On olemassa verotulkintoja, joissa ostetun tavaran kanssa samantyyppiseltä urakoitsijalta saadut tavarat voivat muodostaa hyödykealennuksen (ns. luonnollinen alennus), jolloin tällaisen alennuksen saaminen ei ole tuloa.
Tämän vahvistaa Katowicen verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 1. joulukuuta 2016, viite nro. 2461-IBPB-1-3.4510.912.2016.1.KB, josta luemme seuraavaa:

"[Näin esitetyissä tosiasioissa] on kyse yritykselle myönnetystä (luonnollisesta) hyödykealennuksesta. Tavara-alennuksen myöntäminen tarkoittaa, että ostettuihin tuotteisiin lisätään tietty määrä samaa tavaraa. Siksi se suoritetaan samanaikaisesti tietyn hyödykkeen oston kanssa, ja sen vastaanottamisen ehtona on ostaa tietty määrä tätä hyödykettä.

Olemme yhteydessä tavara-alennukseen, jos myyjä lisää samaan tavaraan useita kappaleita tiettyyn tavaramäärään, jolloin tavaran yksikköarvo pienenee. Jos kyseessä on täysin eri tuote, tätä toimintaa käsitellään juomarahana, joka on ostajalle tuloa ilmaisista eduista.

Saatujen ilmaislahjojen arvostus

Art. 11 sek. 2a, muiden ilmaisten etujen rahallinen arvo määräytyy seuraavasti:

  • ostohinnat - jos palvelun kohteena ovat ostetut palvelut;
  • muihin vastaanottajiin sovellettavat hinnat - jos palvelun kohteena ovat harjoitetun liiketoiminnan piiriin kuuluvat palvelut;
  • vuokraa vastaava määrä, joka olisi maksettava asunnon vuokrasopimuksen solmimishetkellä, jos tilat annettaisiin veloituksetta käyttöön;
  • palvelujen tai samantyyppisten ja samantyyppisten tavaroiden tai oikeuksien toimittamisessa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä saataville asettamisen aika ja paikka - muissa tapauksissa.

Urakoitsijalta saadut ilmaislahjat (edellyttäen, että ne eivät ole ilmaisia ​​samantyyppisinä tavaroina kuin ostetut tavarat) tulee siksi arvostaa markkinahintaan ottaen huomioon niiden kunto ja kulumisaste. Nämä tulot on ilmoitettava sarakkeessa 8. KPIR - muut tulot.

Esimerkki 2.

Artur sai urakoitsijalta 20 ilmaislahjaa ja on velvollinen esittämään tulot tälle tilille liiketoiminnassa. Millä hinnoilla verovelvollisen tulee arvioida ilmaiseksi saamiaan etuja?

Arturin tulee arvioida ilmaisbonukset markkinahintaan ottaen huomioon ilmaismaksujen tila ja kulutusasteen. Arvostuksessa se voi käyttää samantyyppisten ja -lajisten tavaroiden arvoja, joita on myyty esimerkiksi verkkohuutokaupoissa. Jos kuitenkin saadut etuudet ovat osittain maksettuja ja osittain ilmaisia, niin verovelvollisen tulo on vain näiden etuuksien määritetyn arvon ja verovelvollisen maksaman maksun erotus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ilmainen lahja ja sen myöhempi myynti

Veronmaksajan, joka saa toimittajalta ilmaislahjoja (muut kuin ostetut tavarat - lisälaitteet, ilmaistarjoukset muista tavaroista), on velvollisuus näyttää tulonsa. Lisäksi tilanteessa, jossa hän päättää myydä nämä ilmaistuotteet, hän on velvollinen näyttämään tulonsa uudelleen. Tällaisessa tilanteessa samoja tavaroita verotetaan kahdesti - ensin lahjat vastaanotettaessa, sitten kun ne tosiasiallisesti myydään. Tilanne olisi yrittäjien kannalta epäsuotuisa, joten lainsäätäjä antoi veronmaksajille mahdollisuuden näyttää kustannukset palkkioiden myyntihetkellä aiemmin raportoiduista ilmaisista etuuksista johtuen. Tämä johtuu Art. 22 sek. PIT-lain 1d. Veronmaksaja näyttää tämän kulun KPIR:ssä.

Esimerkki 3.

Rouva Milena myi saamansa tavarat ilmaiseksi. Näin ollen samat tavarat verotettiin kahdesti. Voiko Milena välttää kaksinkertaisen verotuksen?

Kyllä, rouva Milenalla on veloituksetta vastaanotettujen tavaroiden myyntihetkellä oikeus ilmoittaa verokulu, joka vastaa ilmoitettua ilmaisista eduista saatua tuloa. Tämän ansiosta kauppaa ei veroteta kahdesti.

Ilmainen lahja - selvitys wFirma.pl-järjestelmässä

Ilmaisen lahjan saaminen urakoitsijalta ei ole ongelma wFirma.pl-järjestelmän käyttäjälle. Hän voi maksaa kuitin antamalla sisäisen todisteen tuloista.
Voit tehdä tämän siirtymällä välilehdelle: TULOT »MUUT TULOT» LISÄÄ MUITA TULOT »MUUT TULOT (DW). Täytä sitten avautuvassa ikkunassa pakolliset kentät päivämäärästä, tulon nimestä ja saadun etuuden määrästä.

Tallennuksen jälkeen dokumentti sisällytetään KPIR:iin sarakkeessa 8. - Muut tulot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että urakoitsijalta saatu ilmainen lahja ei ole aina neutraali tuloverotuksen kannalta. Ostaja on velvollinen näyttämään vastikkeetta saaduista eduista saamansa tulot niiden vastaanottamisen yhteydessä. Lisäksi näitä tavaroita myytäessä syntyy verotettavaa tuloa, jota voidaan vähentää tuolloin ilmoitetun ilmaisetuuden tulon arvolla.