Onko mahdollista lähettää tai lähettää JPK-tietoja useissa tiedostoissa?

Verkkosivusto

Yrittäjien on 1.7.2016 alkaen toimitettava tiedot arvonlisäverotuksessa pidettävästä kirjanpidosta yhtenäisen valvontatiedoston (JPK) muodossa. Lisäksi jokaisesta veroviraston pyynnöstä tulee toimittaa kirjanpitotiedot SAF-T-muodossa. Tammikuusta 2017 alkaen tämä velvoite koski myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tammikuusta 2018 alkaen myös kaikki aktiiviset arvonlisäverovelvolliset ovat velvollisia toimittamaan arvonlisäveroilmoitukset SAF-T-muodossa. Tässä tilanteessa herää monia yrittäjien kysymyksiä yllä oleviin velvoitteisiin liittyen, esim. onko mahdollista lähettää JPK useassa tiedostossa?

Mikä on JPK?

Standard Audit File-Tax - SAF-T on taloudellisen yksikön IT-järjestelmistä suoralla tiedonviennillä luotu tietojoukko, joka sisältää tietoja tietyn ajanjakson taloudellisista toiminnoista ja jonka standardoitu asettelu ja muoto (XML-skeema) mahdollistaa sen helpon käsittelyä. Tarkista alta, onko mahdollista lähettää JPK useissa tiedostoissa.

JPK:n käyttöönoton tarkoitus

Standard Audit File -tiedoston ensisijaisena tarkoituksena on poistaa este sähköisen tiedon siirtämiseltä. Tämän seurauksena tarkastusaika lyhenee, sen haitat vähenevät ja kustannukset pienenevät. Monissa tapauksissa tiedoston siirto tapahtuu vain osana tarkastustoimintaa, minkä jälkeen tarkastusta veronmaksajan toimistossa ei tarvita ollenkaan. Veronmaksajat saavat myös uuden sisäisen valvontamekanismin, jonka avulla he voivat seurata kirjanpitopalvelujen työtä. Lisävaikutuksena käyttöön otetulle ratkaisulle voi olla laskutoteutuksen rakenteen käyttö veronmaksajien välisenä viestintävälineenä. Laskutte voidaan siirtää XML-muodossa, jonka kirjanpito on automatisoitavissa. Hallinnon hyöty on verotietojen varmennuksen automatisoituminen. Se saa työkalun, joka mahdollistaa nopeat tarkastus- ja valvontatoiminnot. Pääsy strukturoituihin tietoihin mahdollistaa sääntöjenvastaisuuksien nopean tunnistamisen ja nopeuttaa selvitysten oikeellisuuden vahvistamista. Sääntöjenvastaisuuksien nopea tunnistaminen mahdollistaa tehokkaamman torjunnan sellaisiin ilmiöihin kuin alv-petokset tai veronkierto.

Lisäetuna on mahdollisuus standardoida tarkastus- ja valvontamenettelyjä, minkä pitäisi johtaa valvontatoimia suorittavien ryhmien tehokkaampaan hallintaan. Tärkeää on myös vähentää sähköisen dokumentaation lisääntyvään käyttöön liittyviä kustannuksia.

Valtiovarainministeriö on kehittänyt ja julkaissut verkkosivuillaan vastauksia veronmaksajien yleisimpiin SAF-T:tä koskeviin kysymyksiin. Suuren ongelmien vuoksi ne jaettiin kolmeen osaan. Yllä oleva tekee vastauksen löytämisestä hieman vaikeampaa.

ALV-tietueiden lähettäminen SAF-T-muodossa

Valtiovarainministeriön antamien tietojen perusteella SAF-T-muodossa olevat ALV-tietuetiedot on laadittava ja lähetettävä yhtenä tiedostona. JPK-rakenteen siirto uudessa versiossa eli JPK_VAT yhdessä tiedostossa liittyy siirrettyjen tietojen varmennuksen automatisointiin. Edellä oleva, kuten olemme jo korostaneet, johtuu JPK_VAT-rakennetta koskevaan esitteeseen sisältyvästä valtiovarainministeriön vastauksesta. Näin ollen ei ole mahdollista lähettää JPK:ta useissa tiedostoissa. Tässä vaiheessa on kysyttävä, voidaanko se tehdä tietyissä olosuhteissa.

Tietueiden lähettäminen JPK-muodossa useissa tiedostoissa

Tekniset ongelmat tai muut olosuhteet eivät anna oikeutta lähettää ALV-tietueita JPK-muodossa useissa tiedostoissa. Tämä tekisi hallinnasta erittäin vaikeaa. Näin ollen mikään tekninen ongelma ei oikeuta JPK_VAT-tietueiden lähettämistä useissa tiedostoissa.

Lähetetään JPK useissa tiedostoissa

Valtiovarainministeriön verkkosivuilla olevien tietojen mukaan voimme toimittaa SAF-T:n useissa tiedostoissa. Vastauksena kysymykseen nro 5 "Vastauksia kysymyksiin JPK osasta 2",

JPK:n toimittamisesta useissa tiedostoissa esitettiin seuraavat kysymykset:

Onko mahdollista valmistaa erillinen tiedosto jokaiselle rakenteelle esimerkiksi eri järjestelmistä tapahtuvan tiedon poimimisen vuoksi? Eli jos yritys pyörittää ns koko kirjanpito, esittääkö JPK 5 tiedostona (kirjanpitokirjat, tiliote, ALV osto- ja myyntitositteet, varasto, ALV-laskut)?

• Jos yllä oleva pitää paikkansa, voidaanko kukin yllä olevista tiedostoista jakaa kuukausijaksoiksi, jotka lasketaan yhteen ajanjaksolla, jolta JPK:ta pyydetään? (…)

Yllä oleva vastaus huomioon ottaen on todettava, että jokaiselle rakenteelle voidaan tehdä erillinen tiedosto. Syynä tähän voi olla esimerkiksi erilaisten järjestelmien käyttö.

Yhteenvetona voidaan todeta, että useiden JPK-tiedostojen lähettäminen voi tällä hetkellä koskea vain tässä lomakkeessa tapahtuvaa tietojen siirtoa veroviranomaisen pyynnöstä (alv-tietueisiin ei ole mahdollista toimittaa useita tiedostoja).

Korostettakoon, että valtiovarainministeriö jalostaa SAF-rakennetta jatkuvasti, joten yllä oleva saattaa muuttua.