Luottolasku WNT:ssä - mitä se on ja miten voin varata luottolaskua?

Verkkosivusto

Yhteisön sisäisen tavarakaupan peruskorjausasiakirja on hyvityslasku. Puolassa sitä pidetään korjaavana laskuna. Kuinka hyvityslaskut merkitään oikein, kun kyseessä on yhteisön sisäinen tavarahankinta? Vastaus on artikkelissa.

Yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta (WNT) – mistä on kyse?

Art. 9 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan määräysvallan hankkimista omistajina tavaroista, jotka toimituksen seurauksena lähetetään tai kuljetetaan maan alueelle. muu jäsenvaltio kuin sen jäsenvaltion alue, jossa tavaran toimittava henkilö, tavaroiden ostaja tai heidän puolestaan ​​on aloittanut lähetyksen tai kuljetuksen. Ostaessaan tavaroita EU:n alihankkijoilta puolalaisten veronmaksajien on maksettava arvonlisävero tällaisesta liiketoimesta. Tämä tarkoittaa, että niissä näkyy sekä tuotantopanosten että myyntien arvonlisävero, joten liiketoimi on ALV-neutraali.

Lisäksi, jotta liiketoimia voidaan pitää konsernin sisäisenä, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • tavaran ostajan on oltava toisen yhteisön maan arvonlisäveron tai arvonlisäveron maksaja tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen ja ostettu tavara on tarkoitettu käytettäväksi verovelvollisen liiketoimintaan;
  • tavaran luovuttaja on arvonlisäveron tai arvonlisäveron maksaja.

Yhteisön sisäisen tavaran luovutuksen yhteydessä verovelvollisuus syntyy laskun laatimishetkellä, kuitenkin viimeistään laskun kohteena olevien tavaroiden toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. yhteisön sisäiseen hankintaan.

Hyvityslasku eli WNT-korjaava lasku

Kun teemme ostoksia EU-maista, EU-urakoitsijat eivät pääsääntöisesti anna oikaisulaskuja korjatakseen tietyn tapahtuman, vaan hyvityslaskun. Se vastaa puolalaista hyvityslaskua. Siksi heitä tulee kohdella tasapuolisesti. Säännöt eivät säätele, kuinka ja missä ajassa korjaavat WNT-asiakirjat tulee selvittää. Tätä asiaa kuitenkin selventävät veroviranomaisten antamat tulkinnat.

Luottolaskuja WNT:ssä – kuinka selvitä?

Veroviranomaisten näkemyksen mukaan yhteisöluovutuksen oikaisun selvitystapa riippuu olosuhteista, jotka aiheuttivat hyvityslaskun laatimisen tarpeen.

Hyvityslasku myönnetty myönnetyn alennuksen tai tunnustetun valituksen johdosta

Tilanteessa, jossa hyvitys on tehty valituksen hyväksymisen tai alennuksesta johtuvan hinnan alentamisen seurauksena, se tulee kirjata korjauksen vastaanottokuukaudelle.

Vahvistus yllä olevalle on Katowicen verokamarin johtajan 12. kesäkuuta 2014 antama tulkinta, nro IBPP4 / 443-130 / 14 / LG, josta luemme:
"(...) jos hän saa toimittajalta oikaisuasiakirjan, joka on annettu laatuvalituksista johtuvasta hinnanalennuksesta ja myönnetyistä alennuksista johtuvasta hinnanalennuksesta - hänen tulee korjata liikevaihto ja sitä vastaava yhteisön sisäinen vero tavaroiden hankinta ALV-7-ilmoituksessa siltä ajalta, jolle hän saa oikaisuasiakirjan EU-toimittajalta(…)'.

Lisäksi oikaisun tekeminen korjauslaskun vastaanottokuukauden aikana on oikein myös tilanteessa, jossa ostetun tavaran lopullinen hinta tiedetään vasta alkuperäisen laskun laatimisen jälkeen, jossa arvioitua hintaa on käytetty. Se johtuu Poznańin verokamarin johtajan 28. huhtikuuta 2014 antamasta yksittäisestä tulkinnasta, nro ILPP4 / 443-26 / 14-4 / BA:
"(...) kun on tehty yhteisön sisäisiä tavarahankintoja (laskuja, jotka todistavat urakoitsijoiden suorittamat toimitukset), ostetun tavaran arvo muuttuu. Tämän tosiasian dokumentoi tietty toimittaja oikaisevalla laskulla. Sen vuoksi yhteisön sisällä hankittujen tavaroiden hinnan muutos on uusi seikka, jota on mahdotonta ennakoida, kun kyseinen toimittaja laatii alkuperäisen laskun." (...) Yhtiö on/tulee suorittamaan tietyn yhteisöhankinnan perusteella suoritettavan veropohjan, ostoihin sisältyvän veron ja ostoihin sisältyvän veron oikaisun sinä kuukautena, jona oikaisulasku on vastaanotettu, tavarantoimittaja vahvistaa sellaisten olosuhteiden olemassaolon, jotka aiheuttavat tarpeen korjata alun perin tehty kauppa. Yhteisön sisäisen tavaroiden hankinnan arvon alenemisen tai lisäyksen tilanteessa, jossa se on seurausta toiminnasta, joka on tapahtunut alkuperäisen laskun laatimisen jälkeen, olisi tapahduttava korjauslaskun vastaanottopäivänä."

Käsitellyt kannat olivat säännelty SLIM VAT 2:n ja siten Art. Arvonlisäverolain 29a §:n 15a kohdassa täsmennetään, että WNT:n hyvityslasku:

  • se on kirjattava veroilmoituksessa siltä ajalta, jolloin alkuperäinen liiketoimi on esitetty - jos oikaisu johtui tietyn kaupantekovaiheessa syntyneistä syistä (esim. virheellisesti ilmoitettu hinta, määrä);

  • selvitetään jatkuvasti sen kuukauden ilmoituksessa, jona oikaisun syy tapahtui - jos oikaisu johtuu liiketoimen jälkeen syntyneistä syistä (esim. lisäalennuksen tai -alennuksen myöntäminen).

Tavaran palautuksesta johtuva WNT-korjaus

Mikäli oikaisulasku on laadittu tavaran palauttamisen yhteydessä, se tulee maksaa laskun tekokuussa.

Katowicen verokamarin johtaja otti yllä olevan kannan 9. heinäkuuta 2014 annetussa yksittäispäätöksessä nro IBPP4 / 443-150 / 14 / PK, jonka mukaan:
"(...) Tavaran yhteisöhankinnan selvitystapa korjausasiakirjojen (laskut, muistiinpanot) vastaanottamisen yhteydessä riippuu olosuhteista, jotka ovat aiheuttaneet sen myöntämisen. Näin ollen, kun tavarat palautettiin toimittajalle, Yhteisön sisäisen tavaroiden hankinnan veropohjaa olisi vähennettävä tilityksen yhteydessä siltä ajalta, jolloin tavarat palautettiin. (...)

Luottolasku ja määrälliset virheet tavaran toimituksessa

Tilanteessa, jossa korjauslasku on laadittu tavaran toimituksen määrällisen virheen vuoksi, tällainen korjaus tulee kuitenkin kirjata alkuperäisen tapahtuman maksukuukauden aikana.

Tällainen ratkaisu johtuu Katowicen verokamarin johtajan 12. kesäkuuta 2014 antamasta yksittäisestä tulkinnasta, nro IBPP4 / 443-130 / 14 / LG:
"(...) jos toimittajalta saa EU-oikaisuasiakirjan tavaran määrän oikaisusta, kun laskutettu määrä ei vastaa tosiasiallisesti vastaanotettua määrää - hänen tulee korjata liikevaihto ja sitä vastaava vero tavaroiden yhteisöhankinnan osalta arvonlisävero-7-ilmoituksessa siltä ajalta, jolloin verovelvollisuus alun perin syntyi yhteisöhankinnan yhteydessä (...).

Yhteisön sisäisen tavaran hankinnan todistavassa alkuperäisessä laskussa ilmoitetun virheellisen hinnan korjaaminen

Mikäli hyvityslasku on tehty alkuperäisessä laskussa ilmoitetun virheellisen hinnan vuoksi, sinun tulee myös palata alkuperäisen laskun kirjausjaksoon kirjataksesi sen.

Tämän kannan otti Katowicen verokamarin johtaja yksittäisessä veropäätöksessä, joka annettiin 25. kesäkuuta 2014, nro IBPP4 / 443-131 / 14 / LG:
"(...) jos EU-toimittajan laatimat korjauslaskut (huomautukset) liittyvät hintavirheeseen, eli laskun korjaukset johtuvat siitä, että alkuperäinen lasku kuvasi virheellisesti sitä todellista tilaa, joka oli jo olemassa ajankohtana, jolloin verovelvollisuus korjatusta myynnistä syntyi, hakijan tulee oikaista yhteisöhankinnan liikevaihto ja vero siinä kuukaudessa, jolloin verovelvollisuus on syntynyt korjatun yhteisöhankinnan yhteydessä (pääsääntöisesti tämä on se kuukausi, jolloin EU:n toimittaja on laatinut alkuperäisen laskun) ja korjaa veroilmoitus vastaavasti käyttämällä alkuperäisen laskun vaihtokurssia."

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Korjataan lasku WNT ja oikea valuuttakurssi

Veronmaksaja, joka saa hyvityslaskun yhteisön sisäisestä tavaroiden luovutuksesta (yhteisön sisäinen luovutus) ulkomaan valuutassa, voi pohtia, mitä kurssia tulisi käyttää oikaisun muuntamiseksi zlotyiksi. No, kun kyseessä on valuuttamääräisen yhteisön sisäisen arvon korjaus, tulee käyttää alkuperäisen liiketoimen eli alkuperäisen laskun maksuun sopivaa kurssia, ei oikaisua.

Tämän vahvistaa Verohallinnon johtajan 26.6.2017 antama yksittäinen tulkinta nro 0115-KDIT1-2.4012.93.2017.1.RS, jonka mukaan:
"Yhtiön tulee muuntaa ulkomaan valuutassa laadituissa korjauslaskuissa ilmoitetut summat zloteiksi - lain 31a pykälän 1 momentin mukaisesti - kansallisen viranomaisen ilmoittaman tietyn ulkomaan valuutan keskikurssin mukaan. Bank of Poland verovelvollisuuden syntymispäivää edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä tai Euroopan keskuspankin viimeisenä veron syntymispäivää edeltävänä päivänä julkaiseman valuuttakurssin mukaan."

Poikkeuksena on tapaus, jossa korjauslasku on tehty kaupan jälkeisen alennuksen, hinnankorotuksen tai tavaran palautuksen vuoksi oston jälkeen syntyneistä syistä (esim. reklamaatio tai ylimääräisen tavaran palautus). Tämän jälkeen korjauslasku muunnetaan PLN:ksi edellä mainitun mukaisesti tulkinta:
"Jos oikaisujen syitä ei kuitenkaan ollut d kohdassa tarkoitettujen alkuperäisten laskujen laatimishetkellä, laskujen oikaisut on suoritettava niiden vastaanottamisen yhteydessä ja oikaisussa ilmoitetut summat muunnetaan PLN:iksi. ulkomaan valuutassa laaditut laskut tulee tehdä Puolan keskuspankin ilmoittaman tietyn ulkomaan valuutan keskikurssilla korjauslaskua edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä tai Euroopan keskuspankin viimeksi julkaiseman valuuttakurssin mukaan. Keskuspankissa korjauslaskun antamispäivää edeltävänä viimeisenä päivänä."