Mitä kannattaa tietää kaupallisten asioiden käsittelystä?

Palvelus

Äskettäin siviiliprosessilaki määrää, että kaupalliset asiat käsitellään erillisissä menettelyissä erityissäännöin. Mitkä säännöt koskevat tätä säännöstä? Mitä lisävelvoitteita yrittäjille on asetettu? Se selviää alla olevasta artikkelista!

Talousasiat - määritelmä

Siviiliprosessissa käsiteltävissä kaupallisissa asioissa sovelletaan erityisiä menettelysääntöjä. Siviiliprosessilain mukaan talousasioita ovat mm.

 • yrittäjien välisistä siviilisuhteista liiketoimintansa alalla;
 • yrittäjien välisistä siviilisuhteista heidän liiketoimintansa puitteissa, vaikka jompikumpi osapuoli lopettaisi liiketoiminnan;
 • yhtiön välisestä suhteesta ja §:ssä tarkoitetuista vaatimuksista. 291-300 ja art. 15. syyskuuta 2000 annetun lain 479–490 - kaupallisia yhtiöitä koskeva laki;
 • yrittäjiä vastaan ​​ympäristörikkomusten lopettamiseksi ja entiseen tilaan palauttamiseksi tai niihin liittyvien vahinkojen korvaamiseksi sekä ympäristöä vaarantavan toiminnan kieltämiseksi tai rajoittamiseksi;
 • rakennusurakoista ja rakennusprosessiin liittyvistä sopimuksista rakennustöiden suorittamiseksi;
 • leasingsopimuksista;
 • yrittäjän velasta vastuussa olevia henkilöitä vastaan, myös toissijaisesti tai yhteisvastuullisesti lain tai kanteen perusteella;
 • valtion yrityksen elinten välillä;
 • valtionyrityksen tai sen elinten ja sen perustajaelimen tai valvontaelimen välillä;
 • konkurssi- ja saneerauslain alalla;
 • täytäntöönpanolausekkeen myöntämisestä täytäntöönpanomääräykseen, joka on kauppatuomioistuimen lopullinen tai välittömästi täytäntöönpanokelpoinen tuomio tai tässä tuomioistuimessa tehty sovinto;
 • täytäntöönpanokelpoisuuden menettämiseksi kauppatuomioistuimen lopullisen tai välittömästi täytäntöönpanokelpoisen tuomion tai tässä tuomioistuimessa tehdyn sovinnon perusteella.

Ne eivät ole taloudellisia asioita, siviiliyhtiön osakkaiden yhteisomaisuuden jakamista koskevia asioita sen päättymisen jälkeen ja kannetta, joka on hankittu henkilöltä, joka ei ole yrittäjä, ellei vaatimus ole syntynyt elinkeinoelämän oikeussuhteesta kaikkien osapuolten harjoittama toiminta.

Velvollisuus ilmoittaa sähköpostiosoite

Talousoikeudenkäynnissä nostetussa kanteessa tulee sisältää myös kantajan sähköpostiosoite tai ilmoitus siitä, ettei hänellä ole tällaista osoitetta.

Vastaajan ensimmäiseen kannekirjelmän jäljennöksen tiedoksiannon jälkeen nostettuun kirjelmään on liitettävä myös sähköpostiosoite tai vastaajan ilmoitus siitä, ettei hänellä ole tällaista osoitetta, mikä häntä kehotetaan tekemään kopiota tiedoksi antaessaan. vaatimusilmoitus.

Sekä kantajan että vastaajan on annettava sähköpostiosoitteensa. Tämän vaatimuksen laiminlyönti katsotaan kirjeen muodolliseksi puutteeksi, joka estää sen asianmukaisen ajon.

Todistus talousoikeudenkäynnissä

Taloudellisessa menettelyssä kantaja on velvollinen vetoamaan kaikkiin kanteessa oleviin lausuntoihin ja todisteisiin ja vastaaja - vastauksena kanteeseen. Asian olosuhteista riippuen puheenjohtaja voi määrätä asianosaiselle erilaisen määräajan lausuntojen ja todisteiden vetoamiseen.

Vaatimukset ja todisteet, joihin on vedottu edellä olevan säännön vastaisesti, jätetään huomiotta, ellei osapuoli osoita, että heidän nimeämisensä ei ollut mahdollista tai että tarve on syntynyt myöhemmin. Tällaisessa tapauksessa lisävaatimuksiin ja niiden tueksi on vedottava kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jona se tuli mahdolliseksi tai tarve ilmaantui.

Taloudellisessa menettelyssä yrittäjän tulee erityisen tarkasti esitellä lausuntonsa ja niiden tueksi todisteet, koska tältä osin mahdolliset laiminlyönnit voivat johtaa siihen, että tuomioistuin käsittelee lausunnot myöhässä ja antaa tuomion ilman niitä.

Mahdollisuus ohittaa taloudellinen menettely

Tuomioistuin käsittelee asian sellaisen asianosaisen pyynnöstä, joka ei ole yrittäjä tai on luonnollinen henkilö yrittäjänä, ilman, mitä tässä luvussa säädetään.

Osapuoli voi esittää pyynnön viikon kuluessa ohjeiden toimittamisesta kirjallisesti, ja jos ohjeiden toimittamista ei vaadittu, - kanteessa tai vastaajan ensimmäisessä menettelykirjeessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Velvollisuus varmistaa taloudellisen menettelyn tehokkuus

Menettelyn aikana ei ole mahdollista esittää uusia vaatimuksia olemassa olevien korvaamaan tai täydentämään. Olosuhteiden muuttuessa hakija voi kuitenkin pyytää alkuperäisen riidan kohteen sijasta sitä vastaavaa tai muuta kohdetta, ja toistuvien etuuksien tapauksessa se voi myös pidentää saatavaa etuuksilla myöhemmillä kausilla.

Taloudellisissa menettelyissä ei voida hyväksyä vastakanteen nostamista.

Puheenjohtaja ja tuomioistuin ovat velvollisia ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asiassa saadaan ratkaisu viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kanne on annettu. Jos vastauksessa on puutteita, tämä määräaika alkaa niiden poistamispäivästä, ja jos vastausta ei ole toimitettu, sen jättämiselle asetetun määräajan päättymispäivästä.

Todistussopimus - uutuus siviilioikeudenkäynneissä

Yrittäjät voivat sopia jättävänsä oikeudenkäynnissä tiettyjen todisteiden ulkopuolelle tietyn sopimuksen perusteella syntyvän oikeussuhteen. Tuomioistuin ei hyväksy viran puolesta todisteita, jotka on jätetty todistelusopimuksen ulkopuolelle. Tuomioistuimessa ennen sen tekemistä todistesopimuksella saatujen todisteiden sisällyttäminen ei kuitenkaan poista sen pätevyyttä.

Todistussopimus tehdään kirjallisesti, muuten mitätön, tai suullisesti tuomioistuimessa. Epäselvissä tapauksissa myöhemmän sopimuksen katsotaan pitävän voimassa ne aikaisemman sopimuksen määräykset, jotka ovat sen kanssa yhteensopivia.

Ehdolla tai määräajassa tehty todistelusopimus on pätemätön.

Väite todistelusopimuksen pätemättömyydestä tai pätemättömyydestä voidaan esittää viimeistään siinä kokouksessa, jossa sopimukseen on viitattu, ja jos se on tehty kirjelmässä, viimeistään seuraavassa kirjelmässä tai seuraavassa kokouksessa.

Tuomioistuin voi päättää asianosaisten lausumien perusteella, ottaen huomioon asian olosuhteet kokonaisuudessaan, ne tosiseikat, jotka todistettaisiin todisteilla todisteiden perusteella, joita sopimuksella ei ole määrätty.

Asiakirja perustodisteena taloustoimissa

Osapuolen toiminta, erityisesti tahdon tai tiedon ilmoitus, johon laki liittää asianosaisen oikeuksien saamisen, menettämisen tai muuttumisen tietyn oikeussuhteen puitteissa, voidaan osoittaa vain 1999/2003 3 momentissa tarkoitetulla asiakirjalla. . Siviililain 77 §:n mukaan, ellei asianosainen osoita, ettei se voi esittää asiakirjaa itsestään riippumattomista syistä.

Tuomioistuin voi hyväksyä todisteita todistajien lausunnoista vain, jos muiden todisteiden käyttämisen jälkeen tai niiden puuttuessa jää asian ratkaisemisen kannalta olennaisia ​​selvittämättömiä seikkoja.

Rangaistus riidan sovintoratkaisun epäonnistumisesta

Riippumatta asian lopputuloksesta tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain asianosaiselle, joka ennen kanteen nostamista pidättyi yrittämästä ratkaista riitaa vapaaehtoisesti, pidättäytyi osallistumasta siihen taikka osallistunut siihen vilpillisessä mielessä ja siten myötävaikuttanut tarpeettomaan kanteen nostamiseen tai riidan virheelliseen ratkaisemiseen.