Vuosittainen PIT-selvitys - mitä voidaan vähentää verosta?

Palveluvero

Kun harjoitamme yritystä tai ansaitsemme tuloja kokoaikatyö- ja siviilioikeudellisista sopimuksista, meidän on annettava vuosittaiset tuloveroilmoitukset. Tärkeää on, että PIT-laki sisältää useita alennuksia ja vähennyksiä, joita voimme käyttää. Katsotaan mitä veroista voidaan vähentää ja opitaan seitsemästä yleisimmästä tuloverovähennyksestä ja -vähennyksestä.

Lapsihuojennus vuosiveroilmoituksessa

Perheen verohelpotus on ylivoimaisesti suosituin vanhempien veronmaksajien keskuudessa. Se on oikeutettu jokaiseen alaikäiseen lapseen, jonka suhteen verovelvollinen verovuoden aikana:

 • käyttänyt vanhempien valtaa;

 • toiminut laillisena huoltajana, jos lapsi asui hänen kanssaan;

 • hoidetaan hoitamalla sijaisperhetehtävää oikeuden päätöksen tai starostin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Verohelpotus on käytettävissä sen verovuoden jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana verovelvollinen harjoitti edellä tarkoitettua toimintaa ja riippuu alaikäisten lasten lukumäärästä.

Yhden alaikäisen lapsen kuukausialennus on 92,67 PLN, jos:

a) verovuoden aikana naimisissa olleen verovelvollisen ja hänen puolisonsa tulot eivät ylittäneet 112 000 zlotya verovuonna,

b) naimattoman verovelvollisen tulot eivät myöskään osan verovuodesta ylittäneet 56 000 PLN verovuonna; Poikkeuksena tästä säännöstä on yksinhuoltajaveronmaksaja, jonka tuloraja on 112 000 zlotya.

Jos kyseessä on 2 alaikäistä lasta, alennuksen kuukausiarvo on 92,67 zlotya kummallekin. PIT-lain säännökset eivät tältä osin aseta lisärajoituksia.

Kolmen tai useamman alaikäisen lapsen tapauksessa alennuksen kuukausisumma on:

a) 92,67 PLN ensimmäisestä ja toisesta lapsesta,

b) 166,67 PLN kolmannesta lapsesta,

c) 225 PLN neljännestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta.

Lapsihuojennusta voivat saada edellä mainitut vaatimukset täyttävät verovelvolliset, jotka maksavat PIT-37 ja PIT-36. Kiinteällä verolla (PIT-36L), kertasummaverolla (PIT-28) ja verokortilla (PIT-16A) verotetut yrittäjät eivät voi vähentää perheavustusta PIT-28, PIT-36L ja PIT-16A lomakkeet, mutta jos edellä mainittujen PIT-37- tai PIT-36-lomakkeiden lisäksi täytetään myös lomakkeita - näistä PIT:istä voit vähentää lapsihuojennuksia. Saadaksesi alennuksen sinun tulee täyttää PIT / O -lomake.

Sairausvakuutusmaksut vuosiselvityksessä

Laskettua maksettavaa veroa voidaan vähentää tiettynä vuonna maksetuilla sairausvakuutusmaksuilla. Vain nämä maksut ovat suoraan vähennyskelpoisia veroista. Toisaalta sosiaaliturvamaksut (eläke, työkyvyttömyys, tapaturma, sairaus) voidaan vähentää tuloista.

Tärkeä!
Terveysmaksut lasketaan 9 % maksuperusteesta. Toisaalta omavastuu on 7,75 % summasta, eli ei koko ZUS:lle siirretty osuus, vaan vain sen laissa määritelty osa.

Kokopäiväisesti tai siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella työskentelevät henkilöt osoittavat vähennyskelpoisten terveysmaksujen määrän eli täsmälleen 7,75 % PIT-11:n mukaisen maksuperusteen määrästä, jonka työnantaja tai urakoitsija on velvollinen siirtämään työntekijä tai urakoitsija.

Yrittäjän tulee muistaa laskea omavastuu terveysmaksu oikein. Tällaista vähennystä voivat käyttää yrittäjät, jotka maksavat veroa (PIT-36) ja veroa tasaverolla (PIT-36L), kertasuorituksena tuloista (PIT-28) ja verokortilla (PIT-16A).

Muista vuosittaisen PIT:n selvittämisessä, että voit vähentää vain tiettynä verovuonna tosiasiallisesti maksetut sairausvakuutusmaksut. Yrittäjälle vahvistus näiden maksujen suorittamisesta on siirtovahvistus tai Kansaneläkelaitoksen todistus. PIT-11-saajien maksuosuuksien tulee kuitenkin sopia yrittäjän antaman ZUS RMUA:n kanssa.

Yrittäjien kannalta tärkeä kysymys on mahdollisuus vähentää erääntyneet ZUS-maksut sinä verovuonna, jolta vuosittainen veroilmoitus jätetään. Säännöt sallivat tällaisen mahdollisuuden.
Tärkeä!
Maksamattomat terveysmaksut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

Terveysmaksut ovat vähennyskelpoisia suoraan jätetyssä vuosiveroilmoituksessa eli PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuntoutushelpotus vuosiveroilmoituksessa

Kuntoutusavustus on toinen vastaus veronmaksajien kysymykseen, mitä verosta voidaan vähentää. Mahdollisuus käyttää tämän tyyppistä vähennystä on sallittu 1 artiklassa. 26 sek. PIT-lain 1 momentin 6 kohta. Veron laskentaperusteena on sen sisällön mukaan tulo, josta on vähennetty kuntoutusmenot ja elintärkeän toiminnan edistämiseen liittyvät menot, jotka ovat verovuonna aiheutuneet vammaiselle verovelvolliselle tai verovelvolliselle on riippuvainen vammaisista.

Art. 26 sek. Kohdassa 7a määritellään tarkasti kuntoutusrahasta vähennettävät kulut. Nämä sisältävät:

 1. asuntojen ja asuinrakennusten mukauttaminen ja varustaminen vammaisuudesta johtuvien tarpeiden mukaisesti;

 2. moottoriajoneuvojen mukauttaminen vammaisuudesta johtuviin tarpeisiin;

 3. kuntoutukseen ja elämäntoimien suorittamiseen tarvittavien yksittäisten laitteiden, laitteiden ja teknisten välineiden hankinta ja korjaus vammaisuudesta johtuvien tarpeiden mukaisesti, lukuun ottamatta kodinkoneita;

 4. julkaisujen ja koulutusmateriaalien (apuvälineiden) hankinta vammaisuudesta johtuvien tarpeiden mukaan;

 5. kuntoutusleirillä oleskelun maksu;

 6. maksu kylpylähoidosta, lääketieteellisessä kuntoutuslaitoksessa, hoito- ja hoitolaitoksissa sekä hoito- ja hoitotiloissa oleskelusta sekä kuntoutushoitomaksu;

 7. maksu 1. tai 2. vammaryhmän sokeiden ja 1. vammaisuusryhmään kuuluvien liikuntarajoitteisten henkilöiden oppaista, jonka määrä ei ylitä 2 280 PLN verovuonna;

 8. ammatillisesta kuntoutuksesta annetussa laissa tarkoitetun avustajakoiran 1. tai 2. vammaryhmään kuuluvien sokeiden ja näkövammaisten sekä liike-elinten vammaisten henkilöiden 1. vammaisuusryhmään kuuluvien henkilöiden ylläpito, jonka määrä ei ylitä 2 280 zlotya verossa vuosi;

 9. vammaisen kotisairaanhoito sellaisen kroonisen sairauden aikana, joka tekee liikkumisen mahdottomaksi, ja hoitopalvelut 1. vammaryhmän vammaisille;

 10. maksu viittomakielen tulkista;

 11. kesäleirit ja vammaisten lasten ja nuorten sekä alle 25-vuotiaiden vammaisten lasten leirit;

 12. lääkkeet - määrä, joka muodostaa tietyn kuukauden todellisten kulujen ja 100 PLN:n välisen erotuksen, jos erikoislääkäri päättää, että vammaisen tulee käyttää tiettyjä lääkkeitä (pysyvästi tai tilapäisesti);

 13. maksua vastaan ​​tarvittavat kuljetukset tarvittaviin lääketieteellisiin ja kuntoutushoitoihin:

a) vammainen - ambulanssi sairaankuljetukseen,

b) ryhmän I tai II vammainen ja alle 16-vuotiaat vammaiset lapset - myös muulla kulkuneuvolla kuin terveystietueella;

 1. vammaisen tai sellaisen verovelvollisen, jolla on huollettavana oleva 1. tai 2. vammaisryhmään kuuluva vammainen tai alle 16-vuotiaat vammaiset lapset, omistaman (yhteisomistuksen) henkilöauton käyttö - enintään 2 280 zlotya verovuosi;

 2. oleskeluun liittyvät maksulliset matkat julkisilla kulkuvälineillä:

a) kuntoutusleirin aikana,

b) kylpylähoito-, hoito-, hoito- ja hoito- ja hoito- ja hoitokuntoutuslaitoksissa,

c) kesäleireillä ja vammaisten lasten ja nuorten sekä alle 25-vuotiaiden vammaisten lasten leireillä.

On hyvä huomioida, että edellä mainitut kulut ovat tulovähennyskelpoisia, jos niitä ei ole rahoitettu (osurahoitettu) varoista:

 • yrityksen vammaisten kuntoutusrahasto,

 • yritystoimintarahasto, Valtion vammaisten kuntoutusrahasto,

 • Kansallinen terveysrahasto,

 • yrityksen sosiaaliturvarahasto,

- tai niitä ei ole palautettu verovelvolliselle missään muodossa.

Jos kulut on osittain rahoitettu (yhteisrahoitettu) näistä varoista (varoista), vähennetään aiheutuneiden kulujen ja näistä varoista (varoista) rahoitetun (yhteisrahoituksen) tai missä tahansa muodossa palautetun määrän erotus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tärkeä!
Ollakseen oikeutettu kuntoutusrahaan, asianomaisella tulee olla:
a) päätös tuomioistuimen päätöksestä pätevöittämisestä johonkin kolmesta erillisissä määräyksissä määritellyistä vammaisuusasteista, tai
b) päätös eläkkeen myöntämisestä täydellisen tai osittaisen työkyvyttömyyden, koulutuseläkkeen tai sosiaalieläkkeen vuoksi, tai
c) alle 16-vuotiaan työkyvyttömyystodistus, joka myönnetään erillisten määräysten perusteella.

On syytä muistaa, että kuntoutushelpotusta saavat myös vammaisista riippuvaiset veronmaksajat, kuten:

 • puoliso,

 • omat ja adoptoidut lapset,

 • kasvatukseen hyväksytyt ulkomaalaiset lapset,

 • lapsepuolia,

 • vanhemmat,

 • puolison vanhemmat,

 • sisarukset,

 • isäpuoli,

 • äitipuoli,

 • vävy ja miniä

- jos näiden vammaisten tulot eivät verovuonna ylitä 12 357,60 PLN.

Kustannuksiin, kuten:

 • oppaiden maksu 1. tai 2. vammaryhmän sokeille ja 1. vammaryhmään kuuluville liikuntarajoitteisille henkilöille (edellä mainittujen kulujen kohta 7),

 • ammatillisesta kuntoutuksesta annetussa laissa tarkoitetun avustajakoiran 1. tai 2. vammaryhmään kuuluvien sokeiden ja näkövammaisten sekä liike-elinten vammaisten 1. vammaryhmään kuuluvien henkilöiden ylläpito ammatillisesta kuntoutuksesta annetussa laissa (edellä mainittujen kulujen kohta 8),

 • vammaisen omistaman (yhteisomistuksen) henkilöauton käyttäminen

- verovelvollisella ei tarvitse olla asiakirjoja, jotka vahvistavat niiden määrän. Verovelvollisen on kuitenkin veroviranomaisen tai verovalvontaviranomaisen pyynnöstä esitettävä vähennysoikeuden osoittamiseksi tarvittavat todisteet, erityisesti:

 • ilmoittaa oppaan yhteydessä maksetun henkilön etu- ja sukunimi;
 • näytä todistus, joka vahvistaa avustajakoiran aseman;

Tärkeä!
Kuntoutushelpotuksen voi vähentää vuosittaisessa veroilmoituksessa PIT-37 tai PIT-36.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lahjoituksen vähennys vuosittain

Annettuja lahjoituksia ei pääsääntöisesti voida kirjata suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Osa niistä voidaan vähentää vuosittaisessa veroilmoituksessa. Tätä asiaa säätelee Art. 26 PM 1 §:n 9 alakohta. Sen sisällön mukaan lahjoitukset, jotka on tehty seuraaviin tarkoituksiin:

 • uskonnollinen palvonta; lahjoituksen määrä on dokumentoitava todisteella maksusta vastaanottajan maksutilille tai hänen muulle pankkitilille kuin maksutili - jos kyseessä on käteislahjoitus, sekä todiste lahjoittajan henkilötiedoista ja lahjoituksen arvosta, yhdessä vastaanottajan hyväksymisilmoituksen kanssa, jos kyseessä on ei-rahallinen lahjoitus;

 • kunniaverenluovuttajien suorittama verenluovutus, joka vastaa luovutetun veren rahavastiketta (tällä hetkellä 130 zlotya litralta); luovutuksen määrä tulee dokumentoida verenluovutustehtäviä suorittavan organisaatioyksikön todistuksella luovuttajan maksutta luovuttaman veren tai veren komponenttien määrästä.

 • määritelty art. Yleishyödyllisestä toiminnasta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetut yhteisöt. 3 sek. Tämän lain 2 ja 3 §:n mukaan tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Puolan tasavallassa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa voimassa olevien yleishyödyllistä toimintaa sääntelevien säännösten mukaiset vastaavat yhteisöt, jotka harjoittavat yleishyödyllistä toimintaa Euroopan unionin alueella. julkisten tehtävien alalla; lahjoituksen määrä on dokumentoitava todisteella maksusta vastaanottajan maksutilille tai hänen muulle pankkitilille kuin maksutili - jos kyseessä on käteislahjoitus, sekä todiste lahjoittajan henkilötiedoista ja lahjoituksen arvosta, yhdessä vastaanottajan hyväksymisilmoituksen kanssa - jos kyseessä on ei-käteinen lahjoitus.

 • ammatillinen koulutus. Toimitetaan opetusmateriaalina tai käyttöomaisuutena, lukuun ottamatta opetusmateriaaleja tai käyttöomaisuutta, joka:
  • eivät ole täydellisiä
  • eivät sovellu käyttöön,
  • ovat yli 12-vuotiaita.

Tärkeää on, että vähennystä voidaan tehdä tehdyn lahjoituksen määrässä, mutta enintään 6 % tuloista.

Vähennysten yhteismäärä edellä mainittuihin tarkoituksiin ei saa ylittää määrää, joka vastaa 6 % verovuoden tuloista, kuitenkin lahjoitukset, jotka on tehty:

 • luonnolliset henkilöt;

 • oikeushenkilöt ja organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jotka harjoittavat liiketoimintaa, joka koostuu elektroniikka-, polttoaine-, tupakka-, väkevien alkoholijuomien, viini- ja panimoteollisuuden tuotteiden sekä muiden yli 1,5 % alkoholipitoisten alkoholituotteiden valmistuksesta jalometallien tai näiden metallien kanssa tai näiden tuotteiden kauppaa.

Tärkeä!
Edellä mainitut vähennykset voivat tehdä verovelvollisen ilmoittamalla PIT-37 tai PIT-36 PIT / O-liitteessä.

Internetin verohelpotus vuosittaisessa PIT:ssä

Internet-veron helpotusta säätelee pykälä. 26 sek. 1 PIT-lain 6a kohta. Sen sisällön mukaan vähennys tehdään verovelvolliselle Internetin käytöstä aiheutuneista kuluista, joiden määrä on enintään 760 zlotya verovuonna. Veronmaksaja on oikeutettu Internet-helpotukseen vain kahtena peräkkäisenä verovuonna, jos hän ei ole käyttänyt tätä vähennystä niitä edeltävänä aikana. Internet-verohelpotuksen voivat vähentää PIT-37 tai PIT-36 verovelvolliset. Se näkyy PIT / O-liitteessä.

Helpotus IKZE:n säästämisestä

Art. 26 sek. ALV-lain 1 2b momentin mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää verovelvollisen verovuonna suorittamat maksut henkilökohtaiselle eläkevakuustilille henkilökohtaista eläkevakuustiliä koskevissa säännöksissä mainittuun määrään asti. Vuonna 2020 tämä tulos oli 6 310,80 PLN.

Mikä tahansa maksun vahvistava asiakirja voi olla todiste IKZE:ssä säästämisestä.

Vähennys tuloista ei koske maksuja:

 • palautetaan veronmaksajalle missä tahansa muodossa,

 • vähennetään tuloista tietyistä luonnollisten henkilöiden ansaitsemista tuloista annetun lain mukaisesta tuloverosta.

Vähennykset IKZE:n maksuista tehdään vuosittaisessa veroilmoituksessa PIT-37, PIT-36 ja PIT-36L. Täytä sitten PIT / O -lomake

Vuosimaksu wfirma.pl-järjestelmässä

Luodaksesi vuosittaisen veroilmoituksen wfirma.pl-järjestelmässä, siirry välilehdelle ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitse sitten sopiva ilmoitustyyppi (yrityksen tapauksessa järjestelmä erottaa automaattisesti yksittäisten kumppanien ilmoitus)

Valitse sitten kokoonpanon tarkoitus.

Seuraavassa vaiheessa sinun tulee tarkistaa ansaittujen tulojen ja aiheutuneiden kustannusten tietojen oikeellisuus, mukaan lukien ZUS-maksut sekä lasketut ja maksetut tuloveron ennakot koko vuodelta (nämä arvot täydentyvät automaattisesti tietojen perusteella järjestelmässä).

Lisäksi järjestelmän integroinnin ansiosta valtiovarainministeriön kanssa, laadittu vuosiveroilmoitus voidaan lähettää suoraan järjestelmästä. Voit tehdä tämän siirtymällä ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET -välilehteen, valitsemalla luettelosta sopiva ilmoitus ja valitsemalla yläpalkista LÄHETÄ TOIMISTOON.