Rakennuttajan kanssa allekirjoitettu asuntosopimuksen toimeksianto

Palveluvero

Sopimuksen allekirjoittaminen rakennuttajan kanssa on ensimmäinen askel asunnon omistusoikeuden saamiseksi. Veronmaksaja voi eri olosuhteista johtuen ennen notaarin asiakirjan allekirjoittamista päättää luovuttaa kehityssopimuksen mukaiset oikeudet toiselle henkilölle maksua vastaan. Kutsumme tätä oikeuksien luovutukseksi. Seuraavassa artikkelissa pohditaan, mitä veroseuraamuksia voi olla asuntosopimuksen toimeksiannon allekirjoittamisesta.

Mikä on toimeksianto?

Ymmärtääksemme paremmin, mitkä edellä mainitun tapahtuman verovaikutukset ovat, selitetään ensin, mitä toimeksianto on.

Luovutus tunnetaan muuten saamisten luovutuksena. On syytä huomata, että luonnollinen henkilö saa rakennuttajaa vastaan ​​sopimuksen allekirjoitushetkellä. Sen perusteella se voi vaatia erityistoimia, jotka tässä tapauksessa muodostuvat rakennuttajan rakentamien tilojen omistusoikeuden siirrosta. Tämä vaatimus on osa velvoitesuhdetta. Rakennuttajan kanssa tällä tavalla solmitun sopimuksen mukaan kiinteistöä ei ole vielä luovutettu. Veronmaksaja saa vain oikeuden vaatia rakennuttajaa siirtämään kiinteistön oikeuden hänelle tulevaisuudessa.

Kuvattu vaatimus voidaan siirtää toiselle henkilölle. Art. Siviililain 509 1 §:n mukaan velkoja voi ilman velallisen suostumusta siirtää saatavan kolmannelle (siirtäminen), jollei se ole lain, sopimusvarauman tai velvoitteen luonteen vastaista.

Saatavien siirron seurauksena nykyisen velkojan (luovuttajan) kanssa vastuusuhde velalliseen raukeaa, kun taas saamisen hankkijan (luovuttajan) ja velallisen välille syntyy uusia siviilioikeudellisia vastuusuhteita. myyjä ja saamisen ostaja, jos saatavien luovutus on maksettava. Rakennuttajan kanssa solmitun asuntosopimuksen luovutus on saamisen siirto, jonka perusteella saatava rakennuttajaa vastaan ​​siirtyy toiselle henkilölle.

Asuntosopimuksen toimeksianto PIT-perusteisesti

Jos velansiirto on maksettava, niin tällaisella tapahtumalla on tiettyjä tuloverovaikutuksia.

Tuloveron oikein selvittämiseksi on ensinnäkin määritettävä tulolähde, johon saatavien kohdistaminen voidaan sisällyttää. Tässä vaiheessa on syytä huomioida, että velka on veronmaksajan omaisuusoikeus. Nämä oikeudet sisältävät vaatimukset, valtuudet ja väitteet. Tämän seurauksena sopimusvelvoitteista johtuvat vaatimukset ovat omaisuusoikeutta.

Edellä oleva huomioon ottaen on huomattava, että §:n mukaan 10 sek. ALV-lain 1 §:n 7 momentin mukaan tulonlähteitä ovat rahapääoma ja omaisuusoikeudet, mukaan lukien omaisuusoikeuksien myynti maksua vastaan. Tästä seuraa, että rakennuttajan kanssa solmitun asuntosopimuksen palkallisesta toimeksiannosta saadut tulot sisällytetään tähän tulolähteeseen. Rakennuttajan kanssa tehdystä sopimuksesta johtuvien saamisten myynti (luovutus) on tuloa pykälässä tarkoitettujen omistusoikeuksien myynnistä. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 7 kohta.

Veron maksutapa

Pohditaan, miten tulovero tulee huomioida omistusoikeuden myynnistä saadusta korvauksesta.

Art. 11 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tuloa syntyy, kun rahaa vastaanotetaan tai jätetään verovelvollisen käyttöön. Tämän seurauksena verovelvollisen tulee kirjata verotuloa sillä hetkellä, kun hän tosiasiallisesti saa korvauksen saatavien luovutuksesta. Lisäksi huomioimme, että tulot ovat aina veronalaisia. Art. 9 sek. ALV-lain 2 §:n mukaan tulo on tästä lähteestä saatujen tulojen summan ylijäämä verovuonna niiden hankintakustannuksista. Jos verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset ylittävät tulojen summan, erotus on tulonlähteen menetys.

Edellä esitetystä johtuen verovelvollinen voi ottaa veron selvittämisessä huomioon myös tulonhankintakustannukset. Omistusoikeuksien maksua vastaan ​​tapahtuvan myynnin osalta ALV-laissa ei ole erityisiä säännöksiä, joten pykälässä ilmaistu yleinen sääntö. 22 sek. säädöksen 1 kohta. Tämän säännöksen mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi (lukuun ottamatta 23 §:ssä lueteltuja kustannuksia).

Edellä esitettyjen säännösten tarkastelu johtaa siihen johtopäätökseen, että saamisen luovutuksen yhteydessä verotettavaa tuloa tulee olemaan rakennuttajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten oikeuksien siirrosta saatu tulo vähennettynä verotuksessa vähennyskelpoisilla kuluilla. liittyvät suoraan niiden hankintaan.

Esimerkki 1.
Luonnollinen henkilö on solminut rakennuttajan kanssa asunnon velvoitesopimuksen. Allekirjoittaessaan sen hän maksoi 40 000 zlotya. Jonkin ajan kuluttua hän päätti siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet toiselle henkilölle. Siksi hän myi vaateen 50 000 zlotylla. Tässä tapauksessa verotettava tulo on 10 000 PLN.

Huomattakoon myös, että arvonlisäverolaki ei velvoita verovelvollista maksamaan vuoden aikana kuukausittaista veroennakkoa omistusoikeuden maksua vastaan ​​myynnistä saatujen tulojen osalta. Tämä tarkoittaa, että veroselvitys on suoritettava kerran vuoden lopun jälkeen veroilmoituksen jättöpäivämäärään mennessä.

Todettu tulo on esitettävä verovirastolle toimitettavassa veroilmoituksessa tulon ansainta- tai tappion syntymisvuotta seuraavan vuoden 15.2.-30.4. mennessä. Tästä lähteestä saadut tulot kasautuvat muista lähteistä saatuihin tuloihin ja yleiseen verokantaan, joka johtuu 11 §:stä. 27 sek. 18 % tai 32 %. Kun kyseessä on omaperusteisen saamisen luovutus, tuloa verotetaan myyntitulon ja oikeuden hankintamenon erotuksena. Veroilmoitukset tehdään verovuoden päättymisen jälkeen jätetyssä vuosittaisessa veroilmoituksessa. Saadut tulot yhdistetään muihin tuloihin ja verotetaan veroasteikon mukaisesti.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rakennuttajan ja PCC:n kanssa allekirjoitettu asuntosopimuksen toimeksianto

Luovutuksen yhteydessä omistusoikeus myydään. Tästä syystä herää kysymys, edellyttääkö tämäntyyppinen toiminta hankkijalta verovelvollisuuden tunnustamista siviilioikeudellisten liiketoimien verotuksen alalla.

Luettelo toiminnoista, joiden suorittaminen edellyttää veron maksamista, on lueteltu Art. 1 lauseke PCC-lain 1 §. Tämä tarkoittaa, että toimintoja, joita ei ole mainittu lakisääteisessä luettelossa, ei veroteta. Siirtymäsopimusta ei mainittu siellä, mikä tarkoittaa, että sen tekeminen ei ole PCC-veron alaista.

Näin oli myös Verohallinnon johtaja tulkinnassa 1.3.2019, nro 0111-KDIB2-2.4014.288.2018. 2.HS:
Hakemuksessa ja sen lisäyksissä esitetyt seikat osoittavat, että rakennuttajan suostumuksella rakennuttajasopimusta muutettiin, jolloin kaikki A:n rakennuttajasopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät hakijalle.
Ottaen huomioon hakemuksessa esitetyt tosiseikat ja edellä mainitut lainsäännökset - olettaen Hakijan jälkeen, että tehty toimeksianto- ja sopimussopimus ei ole muotoutunut minkään §:ssä lueteltujen toimintojen muodossa. Siviilioikeudellisista liiketoimista ja erityisesti myyntisopimuksista annetun lain 1 §:n mukaan - on todettava, että hakemuksessa kuvattu sopimus ei ole siviilioikeudellisista liiketoimista verotettavaa. Näin ollen hakija ei ollut sen päätelmän johdosta velvollinen maksamaan veroa siviilioikeudellisista liiketoimista, siviilioikeudellisista liiketoimista ei ollut maksettava veroa. Kantajalla ei myöskään ollut velvollisuutta toimittaa sopimusta verovirastolle”. Rakennuttajan kanssa solmitusta sopimuksesta johtuvien saamisten siirto ei ole PCC-veron alaista. Veronmaksajien, jotka luovuttavat oikeuksia rakennuttajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, on otettava huomioon, että tällainen saamisten siirto ei ole verotuksellisesti neutraalia. Jos maksu on olemassa, verovelvollisen on määritettävä omaisuuden maksua vastaan ​​myynnistä mahdollinen tulo ja maksettava vero.