Leasingsopimuksen toimeksianto ja uudet säännöt ajoneuvojen kirjanpitoon yrityksessä!

Palveluvero

1.1.2019 alkaen uusia verovähennyskelpoisten kustannusten rajoittamista koskevia säännöksiä sovelletaan leasing-, vuokra-, vuokra- tai muihin vastaaviin sopimuksiin, jos sopimuksen kohteena on henkilöauto, jonka arvo on yli 150 000 zlotya. Mitä tulee muistaa, jotta ennen 1.1.2019 tehdyn vuokra-, vuokra-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen mahdollisuutta edulliseen sovitteluun ei menetetä ja onko vuokrasopimus siirrettävissä? - siitä alla!

Sopimuksen muuttaminen tai uusiminen 31.12.2018 jälkeen "siirtyy" uusiin sääntöihin

Ennen 1.1.2019 tehtyjen leasing-, vuokra-, vuokra- tai muiden vastaavien sopimusten edullisen selvityksen takuu on Art. Tuloverolain, yhteisöverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 19.11.2018 annetun lain 8 §.

Yllä olevan reseptin sanamuoto on hyvin yleinen ja se on seuraava:

  1. Lain säännökset, jotka on muutettu §:llä. 1 ja art. 2, nykyisessä sanamuodossa (eli sovellemme olemassa olevia määräyksiä).
  2. 1 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin. 1 §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna tai uudistettuna 31.12.2018 jälkeen, säädellään lain säännökset, jotka on muutettu 31.12.2018. 1 ja art. 2, sellaisena kuin se on muutettuna tällä lailla (eli sovellamme uusia määräyksiä).

Valitettavasti nämä ovat ainoat määräykset ja ohjeet veronmaksajille, jotka suorittavat edellä mainitut sopimukset henkilöautoista, joiden arvo on yli 150 000 zlotya. Erityisesti "sopimusmuutoksen" käsite herättää monia tulkinnan epäilyksiä, koska on vaikea sanoa selvästi, mitkä tietyt muutokset velvoittavat verovelvollisen "siirtymään" uusiin sääntöihin. Siksi kannattaa tutustua veroviranomaisten viimeisimpiin tulkintoihin, jotta vältytään vakavilta taloudellisilta seurauksilta, jotka aiheutuvat sovintoratkaisujen kyseenalaistamisesta soveltamatta 150 000 zlotyn rajaa, erityisesti leasingsopimusta luovutettaessa. Leasingsopimuksen luovutus muodostuu siitä, että toinen yhteisö astuu nykyisen vuokralaisen (käyttäjän) oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Nykyisten tulkintojen valossa vuokrasopimusta voidaan pitää sopimuksen muutoksena

Vuokrasopimuksesta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavanlaisesta sopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia solmittaessa tulee ottaa huomioon, että vaikka sopimus on tehty ennen 1.1.2019, veroviranomaiset todennäköisesti kyseenalaistavat verovähennyskelpoisten kulujen maksuerä / autonvuokraus, jonka arvo on yli 150 000 PLN.

Uusi vuokralainen/vuokranantaja on nykyisten tulkintojen valossa velvollinen soveltamaan voimassa olevia säännöksiä, jotka edellyttävät auton leasing-/vuokrausmaksujen rajoittamista yli 150 000 PLN:n arvoon. Yllä olevan vahvistamiseksi kannattaa lainata fragmentti yksittäisestä tulkinnasta 17.5.2019, viite. 0114-KDIP2-2.4010.155.2019.1.AG, jossa Verohallinnon johtaja korosti, että

"Yhtiön kuvaileman, 31.12.2018 jälkeen tehdyn käyttöleasingtoimeksiantosopimuksen osalta pykälän säännökset ovat voimassa. 16 sek. 1 piste 49a updop yhteydessä vitsi. 8 sek. Muutoslain 2 §. Hakija on siten velvollinen soveltamaan kyseisestä vuokrasopimuksesta perittäviin maksuihin edellä olevassa säännöksessä tarkoitettua rajaa. Leasingsopimuksen siirtämistä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla annettujen yksittäisten tulkintojen valossa käsitellään sopimuksen muutoksena, joka estää ennen 1.1.2019 tehtyjen leasing-, vuokra-, vuokra- tai muiden vastaavien sopimusten selvittämisen "vanhojen sääntöjen" mukaisesti eli ilman rajoja.

Yrityksen luontoissuoritus voi myös olla epäedullinen

Käytännössä apporttiomaisuus on myös luontoissuoritus, esimerkiksi avoimelle yhtiölle. Tällaisessa tilanteessa kyseessä on uusi yhteisö, esimerkiksi avoin yhtiö tulee osapuolena leasing-, vuokra-, vuokra- tai muuhun vastaavanlaiseen sopimukseen.

Liiketoiminnan uudelleenorganisointia yrityksen luontoissuorituksena toiselle yhteisölle voidaan myös pitää sopimuksen muutoksena, joka estää lyhennysten/vuokramaksujen suorittamisen "vanhojen" sääntöjen mukaisesti, mikä johtaa velvollisuus soveltaa uusia määräyksiä huolimatta siitä, että sopimus on tehty ennen 1.1.2019.

Verohallinnon johtajan 3.6.2019 antamassa yksittäispäätöksessä tiedostoviite. 0114-KDIP3-1.4011.123.2019.6.AC, hakijan kuvaama tapahtuma, jossa hänen yrityksensä lahjoitetaan luontoissuorituksina siviilioikeudelliseen yhtiöön ja sovittiin ennen 1.1.2019 tehdystä rajoittamattomasta vuokrasopimuksesta. uusi kokonaisuus todettiin virheelliseksi. KIS:n johtaja päätti, että uusi yhteisö ei voi hyötyä siirtymäsäännöksistä. Hankittujen oikeuksien suojan periaatetta sovelletaan vain alkuperäiseen vuokralaiseen, jolla on oikeus maksaa leasingmaksut veroselvityksessä soveltamatta 1.1.2019 alkaen voimassa olevia rajoituksia.

Leasingsopimuksen siirtäminen - millainen sopimuksen muutos on siis käytännössä sallittua?

Tulkintaviiva käsitteen "sopimusmuutos" ymmärtämisestä on veronmaksajien kannalta epäedullinen. Verohallinnon johtajan kanta on yksiselitteinen ja toteaa, että ennen 1.1.2019 tehdyn sopimuksen rajoittamaton selvitys hylättävä sopimusmuutos on sellainen, jolla on tai voi olla merkittävä vaikutus tuloverovaikutuksiin. Siten sekä sopimuspuolen tai aikataulun (erien määrä) tai sopimuksen keston vaihtumista käsitellään sopimuksen muutoksena ja se estää vuokra-, vuokra-, leasing- tai muun sopimuksen selvittämisen. samanlainen luonne "vanhojen sääntöjen" mukaisesti.

Verohallinnon nykyisen näkemyksen mukaan uusien määräysten soveltamiseen velvoittava sopimusmuutos ei sisällä esimerkiksi sopimuspuolen osoitteen muutosta, koska sillä ei ole vaikutusta tuloveron perusteella. Sopimusta ei muuteta VIN-koodin päivityksellä tai auton vastaanottamisella 31.12.2018 jälkeen (yksittäinen tulkinta 1.3.2019, viitenumero 0114-KDIP3-1.4011.657.2018.1.IF), mikä on erottamaton tapahtuma, auton odotusaika jälleenmyyjältä, se voi kestää useita kuukausia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjien, jotka haluavat hyödyntää mahdollisuutta selvittää ennen 1.1.2019 solmitut sopimukset ilman velvoitetta soveltaa uusia säännöksiä, tulee harkita huolellisesti jokaista sopimusmuutosta. Tiedostamaton toiminta, esimerkiksi aikataulumuutoksen muodossa, jolla pyritään nopeuttamaan velkojen takaisinmaksua, voi johtaa negatiivisiin taloudellisiin vaikutuksiin verorasituksen kasvun muodossa.

Toisaalta tehdystä leasing-, vuokra-, leasing- tai muusta vastaavanlaisesta sopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia (luovutusta) solmittaessa tulee olla tietoinen velvollisuudesta soveltaa rajoitusta rajan muodossa. 150 000 PLN, vaikka sopimus tehtiin ennen 1.1.2019. . Tämä näkökohta tulee ottaa huomioon neuvoteltaessa mahdollisesta korvauksesta tai laskettaessa hankitun sopimuksen verosuojaa (verosäästöä).