Talon rakentaminen yritystoimintaa ajatellen ja arvonlisäveron vähennys

Palveluvero

Kiinteistöjä omistavat veronmaksajat käyttävät usein omaisuuttaan liiketoimintaansa. Tämä toimenpide mahdollistaa ostoihin sisältyvän veron vähentämisen kiinteistön kuluista. Herää kuitenkin kysymys, onko mahdollista tehdä verovähennystä yritystoimintaan tarkoitetun talon rakentamisesta syntyneistä kuluista? Lisäksi entä jos kiinteistöä käytetään sekä asumiseen että liiketoimintaan?

Yleiset säännöt arvonlisäveron vähennyksille

Ensinnäkin on korostettava ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämisen yleisperiaatetta. No, kuten Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen, verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä. Tämä säännös merkitsee suoraa päätelmää, jonka mukaan ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeus on vain tavara- ja palveluveron, verollisen toiminnan harjoittamiseen käytettyjen tavaroiden ja palvelujen ostojen verovelvollisella. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisen verotettaviin liiketoimiin liittyvät ostoihin sisältyvät verot voidaan vähentää täysimääräisesti. Mainittu sääntö sulkee pois ostoihin sisältyvän veron vähennysmahdollisuuden sellaisista tavaroista ja palveluista, joita ei käytetä lainkaan verollisen toiminnan harjoittamiseen.

Tästä seuraa, että jos pystytettävä rakennus on kokonaan tarkoitettu elinkeinokäyttöön, verovelvollisella on oikeus vähentää koko rakennuksen rakentamiseen liittyvistä ostolaskuista aiheutuva ostoihin sisältyvä vero. Lisäksi on syytä huomioida, että arvonlisäveron vähennysoikeuden saamiseksi ei tarvitse rekisteröidä elinkeinotoimintaa, sillä arvonlisäverovelvollisen asema johtuu jo verollisen toiminnan harjoittamisesta.

Esimerkki 1.

Tontin omistaja suunnittelee rakentavansa talon, jota käytetään kokonaisuudessaan verollisen taloudellisen toiminnan harjoittamiseen. Tämän seurauksena kaikki ostolaskut vähennetään ostoihin sisältyvästä verosta.

Veronmaksajien, jotka vähentävät arvonlisäveroa talonrakennuskustannuksista, on kuitenkin pidettävä mielessä useita tärkeitä asioita. Ensinnäkin vain lasku antaa arvonlisäveron vähennysoikeuden. Tämän seurauksena verovelvollisen on varmistettava, että jokainen kulu dokumentoidaan laskulla, ei kuitilla. Toiseksi taloa saa rakentamisen jälkeen käyttää vain verollisen taloudellisen toiminnan tarkoituksiin. Jos verovelvollinen muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta ja alkaa käyttää sitä yksityisiin tarkoituksiin (tai arvonlisäverottomaan toimintaan), vähennyksen määrää on tarkistettava. On syytä muistaa, että kiinteistöjen osalta korjausaika on jopa 10 vuotta.

Talon rakentaminen, jota käytetään sekä yksityis- että yrityskäyttöön

Ei ole harvinaista, että rakennus on sekakäyttöinen, eli se toimii omistajan ja hänen perheensä asuintilana ja palvelee samalla yritystoimintaa.

Tämäntyyppiseen tilanteeseen viitataan artiklassa 86 sek. arvonlisäverolain 7 b §, josta seuraa, että kun kyseessä ovat tietyn verovelvollisen yrityksen omaisuutta muodostavan kiinteistön tuotantomenot, joita käytetään sekä tämän verovelvollisen harjoittamaan liiketoimintaan että muihin tarkoituksiin, mukaan lukien Erityisesti henkilökohtaisiin tarkoituksiin, joita ei voida katsoa kokonaan taloudellisen toiminnan ansioksi, ostoihin sisältyvä vero lasketaan sen mukaan, kuinka paljon omaisuutta käytetään elinkeinokäyttöön.

Edellä oleva säännös koskee siis tapauksia, joissa tiettyä kiinteistöä ei käytetä yksinomaan liiketoimintaan. Se koskee nimittäin tilanteita, joissa kiinteistö on sekakäytössä, eli sitä käytetään sekä lähi- että ei-liiketoimintaan. Näin ollen, jos verovelvollinen voi kohdistaa menot siihen talon osaan, jota käytetään elinkeinotoimintaan, hänellä on oikeus alentaa luovutusveroa näiden kulujen dokumentoivien laskujen ostoihin sisältyvän veron määrällä siinä osassa, jonka käytetään verolliseen toimintaan eli siitä osasta, joka käytetään elinkeinotoimintaan ja liittyy arvonlisäverolliseen toimintaan.

Tämän seurauksena verovelvollisella on oikeus alentaa ostoihin sisältyvän veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä sellaisista menoista, jotka voidaan kohdentaa yksinomaan elinkeinokäyttöön käytettävään talon osaan. Toisaalta siltä osin kuin on kyse menoista, joita verovelvollinen ei voi kohdistaa tiettyihin rakennuksen osiin, hänellä on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä sen perusteella, kuinka suurella prosenttiosuudella kiinteistö käytetään arvonlisäverolliseen toimintaan liittyvään liiketoimintaan.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja rakentaa talon, joka toimii sekä asunnona että liiketoiminnassa. Veronmaksaja olettaa, että taloudellinen toiminta kattaa 25 % talon pinta-alasta. Tämän seurauksena se voi vähentää jokaisesta ostolaskusta 25 % ostoihin sisältyvän veron määrästä. Esimerkiksi jos laskuista maksetun veron summa on 25 000 zlotya, vain 6 250 zloty on vähennyskelpoinen.

Esimerkki 3.

Veronmaksaja rakentaa talon, jota käytetään kokonaan yrityskäyttöön. Talon rakentamiseen liittyvistä ostolaskuista perittävän veron summa on 25 000 PLN. Koko summa on vähennyskelpoinen (olettaen, että rakennetun talon käyttötarkoitus ei muutu 10 vuoden aikana, vähennettyä arvonlisäveroa ei tarvitse korjata).