Ei arvonlisäverovapautusta korvauskäsittelypalveluille – se kannattaa tietää

Palveluvero

Arvonlisäverolain nykyisen sanamuodon mukaan vahingonkorvauspalvelut hyötyivät objektiivisesta vapautuksesta eivätkä olleet veronalaisia. Säännösten muutoksen seurauksena 1.7.2017 alkaen arvonlisäverovapautus ei koske palveluita, jotka ovat osa verovapaata rahoitus- tai vakuutuspalvelua, joka muodostaa erillisen kokonaisuuden ja jotka ovat tarkoituksenmukaisia ​​ja tarpeellisia verovapauden tarjoamiseksi. palvelua. Korvauskäsittelypalveluiden arvonlisäverovapautuksen puuttuminen ja yksityiskohtainen selvitys tästä asiasta annetaan seuraavassa artikkelissa.

Nykyisen arvonlisäverovapautuksen soveltamisala

Ennen mainittua muutosta voimassa olleessa arvonlisäverolaissa todettiin, että verovapautus koskee sellaisen palvelun tarjoamista, joka on osa kohdassa mainittua palvelua. 1 kohdan 7 alakohta ja 37-41, joka itsessään muodostaa erillisen kokonaisuuden ja on tarkoituksenmukainen ja välttämätön vapautetun palvelun tarjoamiseksi. Kohdassa mainitut vapautetut palvelut 37-41 on rahoitus- ja vakuutuspalvelut. Tämän seurauksena vakuutuspalvelujen lisäksi myös niihin liittyvät palvelut, kuten vahingonkorvauspalvelut, hyötyivät vapautuksesta.

Korvauskäsittelypalvelujen arvonlisäverovapautuksen puute – EU:n tuomioistuimen keskeinen tuomio

Euroopan unionin tuomioistuimen 17.3.2016 antama tuomio C-40/15 oli lain muutosten liikkeellepaneva voima. Tuomioistuin totesi, että vaikka korvauspalvelu on olennainen osa vakuutustoimintaa, koska se kattaa vastuun ja korvauksen määrän määrittämisen sekä päätöksen korvauksen maksamisesta tai kieltäytymisestä vakuutetulle, korvauksenkäsittelypalvelut kolmannelle osapuolelle vakuutusyrityksen puolesta ja sen eduksi, eivät kuulu säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan. Kantaansa perustellessaan käräjäoikeus totesi, että korvausvaatimusten suorittaminen vakuutuksenantajan puolesta ja eduksi ei liity millään tavalla asiakkaiden etsimiseen ja yhteydenottoon vakuutuksenantajaan vakuutussopimusten tekemiseksi, ja Lisäksi palveluntarjoajan tarjoamia korvauskäsittelypalveluja ei pidetä vakuutusedustajan palveluina, vaan ne muodostavat vakuutusyhtiöiden harjoittaman toiminnan pirstoutumisen.

Tuomionsa C-40/15 perusteluissa virkamiestuomioistuin totesi seuraavaa:

135 artiklan 1 kohta 1 lit. Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY a alakohtaa on tulkittava siten, että kolmannen osapuolen vakuutusyrityksen nimissä ja hyödyksi tarjoamat korvausten käsittelypalvelut eivät kuulu vapautuksen soveltamisalaan. säännöksessä säädetyn

Tältä osin on todettava, että vaikka termi "vakuutustapahtumat" ei tarkoita vain vakuutuksenantajien itsensä suorittamia liiketoimia, se on periaatteessa riittävän laaja kattamaan sellaisen verovelvollisen vakuutusturvan myöntämisen, joka ei itse ole vakuutuksenantaja, mutta joka tarjoaa tällaisen suojan asiakkailleen. Käytettäessä vakuutettavan riskin ottavan vakuutuksenantajan palveluja tällaiset liiketoimet merkitsevät luonnostaan ​​sopimussuhteen olemassaoloa vakuutuspalvelun tarjoajan ja sen henkilön, jonka riskit katetaan, eli vakuutetun välillä.

Kaksi ehtoa vaaditaan. Ensinnäkin palveluntarjoajalla tulee olla suhde vakuutuksenantajaan ja vakuutettuun. Tämä suhde voi olla välillinen vain, jos palveluntarjoaja on välittäjän tai agentin alihankkija. Toiseksi sen toiminnan tulisi kattaa vakuutusedustuksen olennaiset osa-alueet, kuten vakuutusasiakkaiden etsiminen ja yhteydenpito vakuutuksenantajaan.

Sitä vastoin siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja itse ei ole sitoutunut tarjoamaan vakuutetulle riskisuojaa eikä liity vakuutettuun sopimussuhteeseen ollenkaan, vaikka korvauspalvelu on tärkeä osa vakuutustapahtumaa, kuten se sisältää vastuun ja vahingon määrän määrittämisen sekä päätöksen maksamisesta tai korvaamisesta kieltäytymisen vakuutetulle, tämä palvelu ei myöskään ole vakuutuksenantajalle tarjottu vakuutustoimenpide pykälässä tarkoitettuna. 135 sek. 1 lit. a) direktiivin 2006/112

Tärkeää on, että yllä olevasta tuomiosta seuraa, että vapautus ei ole kolmannen osapuolen saatavilla, joka tarjoaa palveluja vakuutuksenantajalle ja sen puolesta. Näin ollen, jos vakuutuksenantaja itse tarjoaa tällaiset palvelut, korvauksen käsittely katsotaan osaksi vakuutuspalvelua ja hyötyy arvonlisäverosta.

Esimerkki 1.

Vakuutusyhtiö haki asian käsittelyn aikana ulkopuoliselta taholta korvausratkaisua. Tämän vuoden heinäkuun 1. päivästä lähtien ulkopuolisen yrityksen suorittama korvauskäsittelypalvelu ei hyödy vapautusta. Vakuutuspalvelu on kuitenkin edelleen arvonlisäverotonta.

Arvonlisäverolain säännösten uusi sanamuoto

Edellä mainitun tuomion seurauksena arvonlisäverolakia muutettiin ja 43 sek. 13 ja 14, joissa viitataan mahdollisuuteen vapauttaa mainitut vakuutus- ja rahoitustoimintaan liittyvät palvelut. Tällä hetkellä vakuutuspalvelun osaksi katsotut palvelut, joita kolmannet osapuolet tarjoavat vakuutusyhtiöille, on jätetty arvonlisäverovapauden ulkopuolelle. Tällaisia ​​palveluja ovat korvauskäsittelypalvelut, jotka erikseen tarjottuna eivät ole vakuutuspalvelua.

Korvauskäsittelypalveluilla tarkoitamme kaikkia toimintoja, jotka heidän luettelossaan sisältävät muun muassa: vahingon syiden ja olosuhteiden selvittäminen, vahingon suuruuden arvioinnin ja arvioinnin tekeminen, valokuvadokumenttien laatiminen, korvausmenettelyn hoitaminen, avustaminen tapahtumapaikalla. tapahtuma, vahingoittuneen omaisuuden kuljettaminen, korjaus, vaihtoajoneuvojen vuokraus, majoituksen varaaminen, oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottaminen sekä muu toiminta.