Enintään 1 000 PLN:n tuloverosta ei tarvitse maksaa ennakkomaksua!

Verkkosivusto

Valtiovarainministeriö kuunteli veronmaksajien vetoomusta, joka otti käyttöön 1.1.2018 alkaen velvollisuuden suorittaa tuloveron ennakkomaksua verovirastolle, jos sen määrä on alle 1 000 zlotya. Yllä oleva muutos on suunnattu ensisijaisesti pienyrittäjille, jotka eivät tienaa merkittäviä tuloja.

Velvollisuus maksaa tuloveron ennakkomaksu

Art. 44 sek. Tuloverosta 26.7.1991 annetun lain 1 § (Lakilehti 2018, kohta 200, muutoksineen), jäljempänä PI-laki, tuloa saavat verovelvolliset:

1) §:ssä tarkoitetusta taloudellisesta toiminnasta. 14,

2) vuokrasta tai leasingsopimuksesta

- on velvollinen suorittamaan verovuoden aikana tuloveron ennakot momentissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti 3 kohdan mukaisesti, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 3f-3h.

Artiklan säännösten mukaisesti. 44 sek. 3 ja kohta ALV-lain 3f-3h mukaan veroasteikon ja tasaveron mukaan verotettavat yrittäjät ovat velvollisia maksamaan verovuoden aikana kuukausittain veroennakkomaksuja, mikäli ne täyttyvät.

Art. 44 sek. ALV-lain 6 §:ssä mainituista tuloista kuukausittaiset ennakot. 1 maksetaan kunkin kuukauden 20. päivään mennessä edelliseltä kuukaudelta. Veronmaksajat maksavat neljännesvuosittaiset ennakot kunkin ennakkomaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Ennakko verovuoden viimeiseltä kuukaudelta tai viimeiseltä vuosineljännekseltä on maksettava seuraavan verovuoden tammikuun 20. päivään mennessä. Hän ei suorita ennakkomaksua vastaavasti viimeiseltä kuukaudelta tai vuosineljännekseltä, jos hän ennen sen maksun määräaikaa tekee ilmoituksen ja maksaa veron 11 §:ssä määritellyin ehdoin. 45. Edellä mainitut säännökset huomioon ottaen jokaisen tuloveron velvollisen oli vuoden 2017 loppuun mennessä maksettava se veroviranomaiselle ennakon määrästä riippumatta.

Muutokset tuloveron ennakkomaksuun 1.1.2018 alkaen

Tammikuusta 2018 alkaen yllä oleva tilanne muuttuu merkittävästi. Uusissa säännöksissä otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan tuloveron ennakkomaksu tulee pakolliseksi vasta, kun se saavuttaa 1 000 zlotya. Siksi maksua verovirastolle ei vaadita, jos vuoden alusta ansaitusta tulosta maksettava vero, vähennettynä jo suoritettujen ennakkomaksujen summalla, ei ylitä 1 000 zlotya. Art. 44 sek. 15 1 momentissa tarkoitettua verovelvollista. 1 momentin 1 momentin mukaan ei saa maksaa 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti laskettua ennakkoa. 3 ja kohta 3f-3h, jos vuoden alusta ansaituista tuloista maksettava vero vähennettynä vuoden alusta maksettujen ennakkojen summalla ei ylitä 1000 zlotya. Jos vuoden alusta ansaituista tuloista maksettava vero vähennettynä vuoden alusta maksettujen ennakkojen summalla ylittää 1000 zlotya, vuoden alusta ansaitun tulon veron ja tuloveron erotus. vuoden alusta maksettujen ennakkojen summa on maksettava. Art. 44 sek. 16 säännös sek. 15 koskee myös verovelvollista, joka samanaikaisesti ei-maatalouteen liittyvästä taloudellisesta toiminnasta saadun tulon kanssa saa tuloa vuokrasta tai leasingista tai maataloustuotannon erityisosastoista, joiden tulo määräytyy kirjanpidon perusteella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

On syytä korostaa, että yllä oleva ratkaisu on vapaaehtoinen. Veronmaksajalla on oikeus hyödyntää laskennallista veronmaksua.

Esimerkki 1.

Veronmaksajan kanssa tuloveron ennakkomaksu tammikuulta 2018 oli 500 PLN. Hän käytti mahdollisuutta lykätä sen maksua (ennakon määrä oli alle 1 000 zlotya). Helmikuussa ennakkomaksu oli 650 PLN. Näin ollen vuoden alusta maksettava vero oli 1 150 zlotya. Ottaen huomioon lain säännökset ja ennakkojen summa, joka vuoden alusta ylitti 1000 zlotya, veronmaksaja on velvollinen suorittamaan helmikuun ennakkomaksun 1150 zlotya (tammikuussa ei maksua).

Esimerkki 2.

Tammikuussa 2018 veronmaksaja sai tuloja 10 000 zlotya. Hän maksaa tasaveron. PIT:n ennakkomaksu oli 1 900 zlotya. Siten se ylittää 1 000 PLN:n. Veronmaksajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa 1 900 PLN:n PIT-ennakko helmikuun 20. päivään mennessä. Helmikuussa 2018 veronmaksaja sai tuloja vain 1 000 zlotya (ennakkomaksu on 190 zlotya). Ennakkomaksu ei ylitä lakisääteistä 1 000 zlotya, verovelvollinen voi maksaa lasketun ennakkomaksun helmikuulta (20. maaliskuuta asti) tai jättää ennakkomaksun suorittamatta.