Ei laskua ja mahdollisuus sisällyttää kulut kuluihin

Verkkosivusto

Kirjanpidon perustositteena on lasku. Sen sisältämien tietojen perusteella meno kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. Mietitään kuitenkin, mitä jos veronmaksaja ei saanut laskua myyjältä. Menettääkö laskun puuttuminen oikeuden kirjata kuluihin? Yritämme analysoida tätä asiaa.

Milloin verokustannukset ovat mukana?

Verokustannusten määritelmä sisältyy pykälän 1 momenttiin. 22 sek. PIT-lain 1 §. Tässä säännöksessä todetaan, että verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23.

Säännöksen sisällön perusteella doktriini korostaa, että jotta meno olisi verokulua, seuraavien edellytysten on yhdessä täytyttävä:

 • on aiheutunut verovelvolliselle;

 • se on lopullinen ja siksi sitä ei voi palauttaa;

 • liittyy verovelvollisen harjoittamaan liiketoimintaan;

 • se on syntynyt tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi;

 • ei ole taiteessa mainittu kustannus. 23 sek. säädöksen 1 kohta;

 • on dokumentoitu asianmukaisesti.

Edellä olevasta määritelmästä seuraa, että perusedellytyksenä on, että aiheutuneiden menojen ja harjoitetun taloudellisen toiminnan välillä on syy-seuraus-suhde. Voidaan päätellä, että kulua pidetään verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna, jos sen syntymisen ja tulon syntymisen, lisääntymisen tai mahdollisuuden välillä on syy-yhteys.

Lisäksi korostetaan, että menojen on oltava lopullisia, ei palautettavissa ja ne on dokumentoitava asianmukaisesti.

Tässä kohtaa on kuitenkin syytä korostaa, että säännöksessä ei suoraan sanota, että tämän asiakirjan tulee olla laskun muodossa. Tämä seikka vaikuttaa myöhempään harkintaan.

Tulonhankintakustannusten yleinen käsite korostaa ennen kaikkea suhdetta taloudelliseen toimintaan ja menojen tarkoituksenmukaisuutta. Esitetty lakistandardi ei edellytä mahdollisuutta kirjata kulut kuluihin laskunhallinnan yhteydessä.

Todistetaan aiheutuneet kulut

Luonnollisesti kaikki todisteisiin liittyvät menot on dokumentoitava asianmukaisesti. On vain selvitettävä, onko tällaisen asiakirjan oltava pakollinen lasku.

Jos yrittäjä pitää verokirjaa tuloista ja kuluista, katso art. 22 sek. PIT-lain 6b. Tässä säännöksessä todetaan, että vähennyskelpoisen kulun syntypäivä on laskun (laskun) tai muun kulun kirjaamisen (kirjaamisen) perusteena olevan todisteen laatimispäivä.

Tästä määräyksestä seuraa, että kustannusten kirjaamisen perusteena on lasku tai muu todiste, kun laskuja ei ole.

On myös muistettava, että tietyn kulun kirjaaminen kuluksi määräytyy vain niiden verolain säännösten perusteella, jotka sisältävät tämän käsitteen määritelmän ja jotka on selkeästi määritelty ALV- tai CIT-laissa.

Toisaalta KPiR-asetuksessa määritellään vain kirjanpidon ja siihen liittyvän kirjanpidon tapa, mutta se ei ole ratkaiseva mahdollisuuden osalta kirjata tietty meno verokuluksi.

Meillä on pari. 11 sek. KPiR-asetuksen 3 kohta, josta luemme, että kirjan merkintöjen perusteena ovat kirjanpitosetelit, jotka ovat:

 • erillisten määräysten mukaisesti laaditut laskut, ALV RR -laskut, laskut ja tulliasiakirjat, jäljempänä laskut, tai

 • muut todisteet, jotka vahvistavat sen tosiasian, että liiketoimi on suoritettu sen todellisen kulkunsa mukaisesti ja jotka sisältävät vähintään:

 1. liikkeeseenlaskijan luotettava tunniste tai selvitys osapuolista (nimi ja osoitteet), jotka osallistuvat siihen liiketoimintaan, johon todiste liittyy;

 2. todisteen antamispäivä ja sen taloudellisen toiminnan päivämäärä tai ajanjakso, johon todiste liittyy, edellyttäen, että jos taloudellisen toimen päivämäärä vastaa todisteen antamispäivää, riittää mainita yksi päivä;

 3. taloudellisen toiminnan kohde ja sen arvo ja sen määrällinen ilmaisu, jos toiminnan kohde on mitattavissa luonnollisilla yksiköillä;

 4. niiden henkilöiden allekirjoitukset, joilla on valtuudet dokumentoida liiketoiminnat asianmukaisesti

- merkitty numerolla tai muulla tavalla, joka mahdollistaa todisteen yhdistämisen sen perusteella tehtyihin kirjanpitomerkintöihin.

KPiR:n säilytysmääräys määrittelee asiakirjatyypit ja kirjanpidon tavan. Se ei kuitenkaan ole laki, jossa muotoillaan oikeudet ja mahdollisuudet käsitellä tiettyä kulua kuluna. Tältä osin tuloverolakien säännökset sitovat veronmaksajia ja veroviranomaisia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Laskun puuttuminen ei sulje pois mahdollisuutta sisällyttää kulut kuluihin

Samalla voidaan todeta, että verolainsäädännössä noudatetaan avoimen todisteluettelon periaatetta. Art. Veroasetuksen 180 pykälän mukaan todisteeksi olisi hyväksyttävä kaikki, mikä voi edistää asian selventämistä ja joka ei ole lain vastaista.

Tällainen tulkinta tarkoittaa siis sitä, että meno voidaan myös dokumentoida eri tavalla kuin laskulla.

Myös hallintotuomioistuimet suhtautuvat yllä olevaan asiaan samalla tavalla. Esimerkkinä vaikkapa Korkeimman hallinto-oikeuden 15.5.2018 antaman tuomion (II FSK 1034/16) sisältö:

"Toisaalta mahdollisuus kulujen kirjaamiseen laskun/laskun puuttumisesta huolimatta on varattu vain tapauksiin, joissa puute on pysyvä; Kyse ei siis ole laskun tilapäisestä puutteesta, joka johtuu laskun antavan tahon normaalista toiminnasta, tai edes sen viivästyksistä, vaan tapauksista, joissa laskua/laskua ei laadita ollenkaan.

Yllä oleva tuomio viittaa erittäin tärkeään asiaan. Nimittäin vain laskun pysyvä puute mahdollistaa kulujen kirjaamisen verokuluiksi. Näin ollen tämä ei koske tapauksia, joissa lasku toimitetaan myöhässä.

Laskun puuttuminen ei sulje pois mahdollisuutta kirjata syntyneet menot verokuluihin. Vaikka menot on dokumentoitava asianmukaisesti ja luotettavasti, avoimen todisteluettelon vuoksi on mahdollista käyttää muita todisteita. Ostolaskun puuttuminen ei tarkoita sitä, että tiettyä kulua ei kirjata verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi tilanteessa, jossa kulun syntyminen dokumentoidaan eri tavalla.

Näin ollen vaikka liiketoimien yhteydessä olemassa oleva kirjanpidon perusasiakirja on lasku, laskun pysyvä puute ei sulje pois oikeutta kirjata kulu verokuluihin.

Kirjanpitoa koskevien säädösten säännökset eivät ole luonteeltaan veroa tuottavia. Lisäksi on olemassa avoin todistuskeinoluettelo. Näiden argumenttien summa johtaa siihen johtopäätökseen, että menot voidaan myös dokumentoida eri tavalla kuin laskulla.