Kuorma-auton teknisen tarkastuksen puute - vaikutukset arvonlisäveroon

Palveluvero

Monet yrittäjät, erityisesti kuljetuspalveluita tarjoavat yrittäjät, päättävät ostaa raskaita tavarankuljetusajoneuvoja. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kuorma-autojen osalta on tiettyjen ehtojen täyttymisen jälkeen mahdollista vähentää arvonlisävero täysimääräisesti hankintaan ja käyttöön liittyvistä kuluista. Yksi kriteereistä on teknisen lisätarkastuksen suorittaminen. Voiko kuorma-auton teknisen katsastuksen puutteella olla kielteisiä seurauksia veronmaksajalle ja evätkö se veronmaksajalta 100 % arvonlisäveron vähennyksen? Vastaus artikkelissa.

Kuorma-auton määritelmä ja tavara- ja palveluvero

Arvonlisäverolain säännökset eivät selvästikään määrittele, mitkä ajoneuvot katsotaan raskaaksi tavaraksi. Muun muassa art.:ssa lueteltujen säännösten perusteella. arvonlisäverolain 86a ja tieliikennelain mukaan oletetaan kuitenkin, että kyseessä ovat periaatteessa yli 3,5 tonnin kokonaispainoiset ajoneuvot, jotka on sovellettu kuormien kuljettamiseen.

Lisäksi on pidettävä mielessä, että ajoneuvon pienempi omapaino ei sulje pois arvonlisäveron täyttä vähennystä, mutta sen tulee täyttää tietyt ehdot:

 • ajoneuvot, jotka on suunniteltu kuljettamaan vähintään 10 henkilöä kuljettaja mukaan lukien, jos tieliikennemääräysten perusteella annetuista asiakirjoista käy ilmi tällainen käyttötarkoitus (arvonlisäverolain 86 a § 3 momentin 1 kohta);
 • ajoneuvot, joiden suunnittelu estää niiden käytön muuhun kuin elinkeinotoimintaan tai tekee niiden käytöstä muuhun kuin elinkeinokäyttöön merkityksetöntä (arvonlisäverolain 86 a §:n 4 momentin 2 kohta). Heille kuuluvat:
  • moottoriajoneuvot, muut kuin henkilöautot, joissa yksi istuinrivi on erotettu tavarankuljetukseen tarkoitetusta osasta seinällä tai pysyvällä väliseinällä:
   • luokitellaan tieliikennemääräysten perusteella seuraavaan alatyyppiin: monikäyttöinen, pakettiauto tai
   • kuormaa kantavan osan ollessa auki;
 • muut moottoriajoneuvot kuin henkilöautot, joissa on yksi istuinrivi ohjaamo ja tavarankuljetukseen tarkoitettu kori ajoneuvon rakenteellisesti erillisinä osina.

Lisäksi ajoneuvojen osalta, joiden rakenne ei sisällä yksityistä käyttöä, ajoneuvon kuorma-autoksi määrittämiseksi tarvittavien vaatimusten täyttyminen on periaatteessa vahvistettava:

 • suorittaa alueellisen katsastusaseman suorittaman teknisen lisätarkastuksen ja vastaanottaa tämän aseman antaman todistuksen sekä

 • merkintä ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, joka sisältää asianmukaisen merkinnän näiden vaatimusten täyttymisestä.

Pelkkä merkintä rekisteröintitodistukseen ei ole riittävä ehto sen selvittämiseen, onko ajoneuvo kuorma-auto. Yrittäjän on arvioitava itsenäisesti, vastaako ajoneuvo kuorma-auton määritelmää ja onko hän oikeutettu 100 %:n arvonlisäveron vähennykseen.

Täysi ALV-vähennys on saatavilla myös erikoisajoneuvoista, kuten:

 • sähkö-/hitsausaine,
 • porausauto,
 • kaivinkone, kaivuri-puskutraktori,
 • laturi,
 • nostin huolto- ja kokoonpanotöihin,
 • kuorma-auton nosturi.

Erikoisajoneuvojen osalta tarvitaan myös oikea merkintä rekisteröintitodistuksessa ylimääräisen teknisen tarkastuksen jälkeen, jotta arvonlisäveron täyden vähennyksen vaatimukset voidaan vahvistaa.

Ei kuorma-auton teknistä tarkastusta - veroviranomaisten kanta

Ajoneuvon yksityiskäytön poissulkemiseksi on suoritettava ylimääräinen tekninen tarkastus ja hankittava merkintä rekisteröintitodistukseen. Siksi herää kysymys, mikä on tällaisen tutkimuksen suorittamisen määräaika ja mitä seurauksia sen puuttumisesta on? Tässä kannat jakautuvat, veroviranomaisten mukaan tällainen tutkimus tulisi tehdä heti auton oston tai leasingsopimuksen alkamisen yhteydessä, jos ajoneuvo on otettu käyttö- tai rahoitusleasingiin.

Trukin teknisen tarkastuksen puutteella voi olla kielteisiä seurauksia. Verotietojen johtajan 6.7.2018, nro 0112-KDIL1-3.4012.309.2018.1.IT, yksilöllisen tulkinnan mukaisesti: (...) Jos teknistä lisätarkastusta ei suoriteta (ja asianmukaista merkintää puuttuu rekisteröintitodistuksesta) ennen kuin ajoneuvo on ostettu arvonlisäveroilmoituksen toimittamiseen, katsotaan, että ajoneuvo ei kuulu kohdassa määriteltyjen ajoneuvojen luettelo. 86a kohta 9 Lain 1-2 momenttia eli ajoneuvoja, jotka suunnittelunsa vuoksi katsotaan lain mukaan yksinomaan elinkeinotoimintaan käytettäviksi ajoneuvoiksi. Tämä tarkoittaa, että tällaiseen ajoneuvoon sovelletaan yleisiä sääntöjä. Arvonlisäveron täysi vähennys riippuu tällöin 11 artiklan 1 kohdassa asetettujen ehtojen täyttymisestä. 86a kohta 4 lain 1 kohta. Edellä mainitun mukaisesti säännös on täysi vähennys, jos verovelvollisen ajoneuvon käyttötapa, erityisesti hänen vahvistamissaan sen käyttöä koskevissa säännöissä määritelty, verovelvollisen ajokilometreillä lisäksi vahvistettu, sulkee pois sen käytön muuhun kuin taloudelliseen tarkoitukseen. toiminta. Lisäksi tässä tapauksessa on myös velvollisuus toimittaa tiedot tästä ajoneuvosta veroviraston päällikölle (VAT-26).

Vastaavan kannan veroviranomainen esitti Verohallinnon johtajan 16.3.2018 antamassa yksittäisessä tulkinnassa erityisautoista, joissa on asianmukainen merkintä rekisteröintitodistuksessa ja joilla on myös täysi arvonlisäveron vähennysoikeus.

On huomautettava, että pelkkä toteamus, että tämän ajoneuvon toiminnallisuuden luonne - sellaisena kuin hakija on ilmoittanut - täyttää 11 artiklan vaatimukset. 86a kohta 9 kohta 3a - sähkö-/hitsausyksikkö, se ei riitä, koska, kuten edellä on todettu, edellä mainitun vaatimusten täyttyminen säännös on todettava tieliikennemääräysten mukaisesti annettujen asiakirjojen perusteella (...).

Tuomioistuimet ovat kuitenkin asiasta eri mieltä. Heidän mielestään auton muotoilu määrää oikeuden 100 %:n arvonlisäveron vähennykseen. Ylimääräinen tekninen tarkastus ja merkintä perusesitteeseen on tarkoitettu vain vahvistamaan tätä oikeutta, eikä niiden puuttumisella saa olla kielteisiä vaikutuksia veroasioihin.

Tämän kannan vahvistaa korkeimman hallinto-oikeuden 7.6.2018 antama tuomio, tiedostoviite. säädös I FSK 965/16:
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yhtyi asianosaisen näkemykseen, että teknisen lisätarkastuksen suorittaminen ei ole ehto, jonka täyttämättä jättäminen tai viivästyminen johtaa arvonlisäveron täyden vähennysoikeuden menettämiseen. (...) ostoihin sisältyvän veron täyden vähennysoikeuden soveltamisen edellytyksenä on - kuten nyt esillä olevassa asiassa - ajoneuvon tiettyjen rakenteellisten ominaisuuksien täyttyminen, mikä vahvistetaan teknisellä tarkastuksella.Näiden suunnitteluominaisuuksien olemassaolo on kuitenkin objektiivinen kriteeri, ja tekninen tarkastelu on vain muodollinen, todistusvoimainen vaatimus, joka vahvistaa niiden olemassaolon, mutta ei sinänsä luo vähennysoikeutta.

Siksi veroviranomaiset pitävät kantaa, että arvonlisäveron täyden vähennysoikeuden käyttämiseksi ajoneuvoon liittyvistä kuluista on välittömästi suoritettava tekninen lisätarkastus ja hankittava merkintä rekisteröintitodistukseen. Tuomioistuinten tuomiot kyseenalaistavat tämän kannan pitäen sitä vain muodollisena vaatimuksena, joka ei vaikuta arvonlisäveron vähennysoikeuteen. Kun otetaan huomioon näiden kahden lähestymistavan erot, katsastus tulee suorittaa mahdollisimman pian ennen trukin käyttöönottoa. Jos sen täytäntöönpanossa on kuitenkin odotettavissa viiveitä, kannattaa ottaa yhteyttä omaan verotoimistoon tai hakea yksilöllistä tulkintaa, joka soveltuu tietyssä tapauksessa.