Laskuvirheet ja arvonlisäveron vähennys - tärkein tieto

Verkkosivusto

Se, että ostajalla on myyjän laatima lasku, on vain muodollinen ehto vähennysmahdollisuuden käyttämiselle. Jotta verovelvolliselta evättäisiin arvonlisäveron vähennysoikeus, laskun virheiden on oltava riittävän vakavia, jotta asiakirjaa ei voida käsitellä laskuna.

Alv:n kannalta suoritetun toiminnan dokumentointitapa on suurelta osin virallistettu. Tältä osin muodollisuus koskee sekä tietoja, jotka on sisällytettävä jokaiseen arvonlisäverolaskuun, että päivämäärää, jona lasku on laadittava. Säännöissä esitetyistä säännöistä ei ole mahdollista poiketa.

Myyjän ja ostajan ALV-selvityksen kannalta lasku on yksi tärkeimmistä asiakirjoista. Velvollisuus dokumentoida liikevaihto arvonlisäveroa varten arvonlisäverolaskuilla tämän veron verovelvollisten arvonlisäverolaskuilla on määritelty pykälässä. 106b kohta. arvonlisäverolain 1 §. Tämän säännöksen mukaan verovelvollisen on laadittava myynnin vahvistava lasku.

Oikein laadittu lasku oikeuttaa sen sisältämän arvonlisäveron vähentämiseen. Joskus laskuissa on virheitä, niin kauan kuin ne ovat merkittäviä, ne sulkevat pois mahdollisuuden vähentää arvonlisäveroa laskuista.

Alla esittelemme yleisimmät laskuissa esiintyvät virheet.

Virhe arvonlisäveron laskennassa

Vaikka laskussa näkyvä arvonlisävero olisikin laskettu väärin, se ei estä verovelvolliselta vähennysoikeutta. Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 8. marraskuuta 2011 antamassaan yksittäispäätöksessä, viite nro. IPPP1-443-1228 / 11-2 / BS, josta voimme lukea:

(...) Hakijalla on oikeus vähentää arvonlisävero laskun laatijan laskussa osoittamasta määrästä huolimatta siitä, että se on Hakijan mielestä esitetty virheellisenä.

Erityisesti näissä tapauksissa säännöksiä sovelletaan. 88 sek. arvonlisäverolain 3 a §:n 4 momentin a ja b alakohta.

Lopuksi, huolimatta edellä mainitusta lausunnosta virheistä, Hakijalla on oikeus vähentää vastaanottamissaan laskuissa näkyvä ALV. (...)

Myöskään liioiteltua arvonlisäveroa sisältävän laskun vastaanottaminen ei poista ostajalta oikeutta vähentää veroa kokonaisuudessaan. Veroviranomaiset vahvistavat tämän kannan, josta esimerkkinä on Poznańin verokamarin johtajan kirje 18. tammikuuta 2016, tiedostoviite. ILPP1 / 4512-1-814 / 15-2 / MK, josta voimme lukea:

(...) Yhtiö on tunnistanut tapauksia, joissa Toimittajat ovat soveltaneet Yhtiölle 23 %:n arvonlisäverokannan mukaisten rakennus-, saneeraus- tai kokoonpanopalvelujen arvonlisäverotukseen rakennusten sisällä (kun taas Yhtiön näkemyksen mukaan näihin palveluihin tulisi soveltaa alennettua 8 % arvonlisäverokantaa. arvonlisäverokanta) ja siksi hän on lähettänyt hänelle arvonlisäverolaskuja, joissa ilmoitetaan liian suuren veron määrä.

(...) Tällaisessa tilanteessa esitetyn tapauksen kuvauksen ja edellä mainitun lain säännösten vuoksi on todettava, että hakijalla on oikeus vähentää suoritettujen palveluiden dokumentoivista laskuista johtuva ostoihin sisältyvä vero hakijalle ja käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen. Se, että laskuttaja käyttää virheellistä verokantaa, ei estä hakijalta oikeutta ostoihin sisältyvän veron vähentämiseen, koska tämä ei ole pykälässä mainittu negatiivinen lähtökohta, joka estäisi tämän veron vähentämisen. 88 § (...).

ALV, kun toiminta ei ole veronalaista tai se on vapautettu

Art. 88 sek. Lain 3a 2 momentti ei ole perusteena maksettavan veron alennukselle ja veroeron palauttamiselle tai ostoihin sisältyvän veron palauttamiselle, laskut ja tulliasiakirjat siinä tapauksessa, että laskulla todistettu liiketoimi ei ole oikeutettu. verotettava tai verovapaa.

Näin ollen tilanteessa, jossa toiminta on verotonta tai vapautettua ja siitä on peritty arvonlisävero, tällaisesta laskusta ei tarvitse tehdä vähennystä.

Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 2. kesäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä, tiedostoviite. IPPP1 / 443-410 / 14-2 / ​​Igo, josta voimme lukea:

(...) vastapuolten saamat rahabonukset eivät liity mitenkään siihen, että Hakija saa molemminpuolisen hyödyn, koska tällaisena eduna ei voida katsoa olevan vastapuolten tietyn volyymin ostoa sovitun selvityksen aikana ajanjaksot (kuukaudet, vuosineljännekset). Lisäksi se, että ostaja ei pysty suorittamaan tiettyä ostotasoa, ei ole sanktioita tai vastuuta. Tästä syystä hakemuksessa esitetyssä tilanteessa on katsottava, että palkkioiden saaja ei tarjoa Yhtiölle pykälän mukaista palvelua. 8 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tämä toiminta ei ole veronalaista eikä sitä tule dokumentoida arvonlisäverolaskulla.

Näin ollen, jos urakoitsijat eivät tarjonneet palveluita Yhtiölle, heidän toimittamiaan laskuja pykälän mukaisesti. 88 sek. Arvonlisäverolain 3a 2 momentti ei muodosta perustetta hakijalle alentaa maksettavaa veroa siinä esitetyllä ostoihin sisältyvän veron määrällä (...).

Esimerkki 1.

Veronmaksaja vuokrasi työntekijöilleen asunnon asumista varten. Vuokranantaja antoi hänelle laskun, jossa oli 23 % ALV. Tällainen lasku ei ole oikeutettu vähentämään arvonlisäveroa, sillä asuntojen vuokraus on vapautettu.

Laskut, joissa mainitaan kuvitteellinen toiminta

Vitsi. 88 sek. Arvonlisäverolain 3a 4 momentin mukaan esitetyt laskut tai korjauslaskut eivät ole ostoihin sisältyvän veron vähennysperusteita, jotka:

  • ilmoittaa toiminnot, joita ei ole suoritettu - tätä toimintaa koskevassa osassa,

  • ilmoittaa virheellisiä summia - osassa, joka koskee niitä eriä, joiden määrät ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa,

  • vahvistaa toiminnot, joihin säännökset säännökset. Siviililain 58 ja 83 § - näitä toimintoja koskevassa osassa.

Siviililain 58 §:n mukaan säädöksen vastainen tai sen kiertämiseen tähtäävä säädös on pätemätön, ellei asiaa koskevassa säännöksessä säädetä erilaisesta vaikutuksesta, erityisesti siitä, että lain pätemättömät säännökset korvataan asiaankuuluvilla säännöksillä. lain säännökset. Myös sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteiden vastainen säädös on pätemätön.

Toisaalta Art. Siviililain 83 § tekee toiselle osapuolelle toimitetun tahdonilmoituksen mitättömäksi tämän suostumuksella esiintymiseen. Jos tällainen ilmoitus on tehty toisen säädöksen peittämiseksi, ilmoituksen pätevyyttä arvioidaan tämän lain ominaisuuksien mukaan.