Sosiaali- ja sairausvakuutusmaksujen laskentaperusteen virheellinen laskelma - vaikutukset PIT:ssä

Palvelus

Art. 26 pistettä 1 sek. 2 §:n mukaan veron laskentaperusteena ovat verovelvollisen tulot, joista on vähennetty sosiaalivakuutusjärjestelmästä 13 päivänä lokakuuta 1998 annetussa laissa (Lakilehti nro 137, kohta 887, sellaisena kuin se on muutettuna).

Sosiaaliturvamaksujen määrät (eläke, työkyvyttömyys, sairaus, tapaturma) vähennetään tuloista veroa määritettäessä. Kun vähennys on tehty, saamme oikean veropohjan. Sairausvakuutus (7,75 % kokonaisarvostaan) on vähennys verovirastolle kuuluvasta verosta.

Kuitenkin tilanteessa, jossa verovelvollinen laskee väärin vakuutusmaksujen määräytymisperusteen ja siten myös vakuutusmaksujen arvon, verovelvollisen ei tarvitse korjata veroilmoituksia.

Łódźin verokamarin johtaja esitti 9. elokuuta 2011 antamassaan yksittäispäätöksessä (nro IPTPB2 / 415) tällaisen kannan ja toimenpiteet, joihin maksun maksajan on ryhdyttävä maksuperusteen virheellisen määrittämisen yhteydessä. -203 / 11-2 / MP).

Mainitussa tulkinnassa maksujen määrän perusteen virheellinen määrittäminen johtui urakoitsijan vakuutusmaksun maksajalle toimittamasta puutteellisesta ilmoituksesta liiketoimintansa puitteissa. Toimeksisaaja ei ilmoittanut, että hän on vakuutettu KRUS:ssa liiketoiminnastaan ​​ja että hän maksaa siellä sosiaaliturvamaksuja. Näin ollen urakoitsija oli maksanut liian vähän sosiaalivakuutuksesta ja ylimääräistä sairausvakuutusta. Päämies on maksanut kaikki maksamattomat maksut varoistaan. Tämä tilanne voi olla esimerkki yleisestä maksupohjan laskennassa tehdystä virheestä. Mitä minun pitäisi tehdä tässä tapauksessa?

ZUS-DRA korjaus

Tulkinnan mukaan maksun maksajan (yrittäjä) tulee korjata ZUS-DRA-selvitysilmoitukset ja henkilökohtaiset selvitysraportit, jos maksuperusteen laskelma on virheellinen. Oikaisu tulee tehdä siltä työntekijältä, jonka työnantaja on määrittänyt maksujen määräytymisperusteen virheellisesti ja siten maksanut väärän määrän vakuutusmaksuja. Korjaus on tehtävä kaikilta ajanjaksoilta, jolloin maksut on laskettu ja maksettu väärin.

Veroilmoituksia ei tarvitse korjata

Tulkinnan mukaan aikaisemmilta vuosilta annettuihin verolomakkeisiin ei tule tehdä korjauksia. Annetut ilmoitukset on laadittu oikein ja heijastelevat kyseisten vuosien todellista tilannetta eli kerättyjen maksujen määrää, ei maksettavien maksujen määrää. Näin ollen ei ole laillista perustetta oikaista PIT-11 ja PIT-4R verolomakkeita niiltä vuosilta, jolloin maksuja on maksettu virheellisesti.

Näytetään tulot PIT - 11 kuluvan verovuoden

Kun maksaja maksaa työntekijän puolesta sosiaaliturvamaksut siinä osassa, jossa ne pitäisi kattaa työntekijän tuloista, työntekijälle se on tuloa toimeksiantosopimuksen mukaisten palvelujen suorittamisesta (riippumatta siitä, suorittaako hän edelleen etuuden maksaja, toimeksiantosopimus vai ei). Maksetut maksut käsitellään vastikkeettomana etuna, jonka työnantaja maksaa omista maksuistaan. Työntekijän tulot ovat täysimääräisiä sosiaaliturvamaksuja, jotka tulee rahoittaa työntekijän varoista ja maksaa työnantaja (vähentämättä työntekijän maksamaa sairausvakuutusmaksua). Työnantajan tulee lain mukaan rahoittaa nämä maksut omista varoistaan.

Edellä mainituista tuloista maksajan tulee periä ja maksaa ennakkovero (20 %) ja esittää se työntekijälle PIT-11:ssä, osassa E tulona henkilökohtaisesti suoritetusta toiminnasta (mukaan lukien toimeksiantosopimukset ja erityissopimukset). työ). Tulot tulee esittää ZUS:lle suoritetun maksun summassa.

Tämä velvollisuus on maksun maksajalla riippumatta siitä, palauttaako työntekijä nämä maksut myöhemmin vai ei. Edellä mainittujen tulojen syntymispäivä on se päivä, jolloin maksaja on suorittanut erääntyneet maksut ZUS-tilille, eli työntekijän velvoitteen suorittamispäivä.

Velvollisuus kerätä ja maksaa ennakkomaksu sekä antaa PIT-11-tiedot on työnantajalla niiden työntekijöiden osalta, jotka edelleen suorittaisivat toimeksiantosopimuksen maksajan puolesta. Tämä velvollisuus koskee myös työntekijöitä, joita ei enää sido työnantajan kanssa aiemmin tehty sopimus.

Liian maksetun sairausvakuutusmaksun hakeminen sosiaaliturvamaksuihin

Tilanteessa, jossa maksunmaksaja ei palauttanut liikaa maksettua sairausvakuutusmaksua työntekijälle, vaan laski sen sosiaaliturvamaksuihin (sissä osissa, joissa sopimuskumppanin tulee rahoittaa ne), työntekijä on velvollinen lisäämään sairausvakuutusmaksun määrään. ostoihin sisältyvät verot hyvitetään. Lisäys on tehtävä ilmoitukseen siltä vuodelta, jona liikaa maksetut sairausvakuutusmaksut on laskettu sosiaaliturvamaksuihin.

Näin ollen ei ole velvollisuutta todistaa edellä mainittua lisätodistetta sairausvakuutusmaksut PIT-11 tiedoissa, jotka on annettu hyvityksen tapahtumavuodelta. Velvollisuutta ei ole, koska se ei ole työntekijän tuloa, tulot ovat työnantajan maksamia vakuutusmaksuja. sosiaalinen. Jos työntekijä ei ansaitse tuloa siltä vuodelta, jona luetellut sairausvakuutusmaksut on laskettu kansanvakuutusmaksuun, hän ei voi laskea tätä maksua veroon.

Ilmoita työntekijälle, että maksut on hyvitetty

Jos työnantaja laskee sairausvakuutusmaksut erääntyneisiin mutta peruttuihin sosiaalivakuutusmaksuihin, maksajan tulee ilmoittaa tästä työntekijälle. Tällainen tieto on tarpeen, koska työntekijän tulee lisätä tämän vuoden veroon sairausvakuutusmaksujen määrä. Ne olisi lisättävä, koska niitä on vähennetty liikaa aikaisempina vuosina.

Kuten edellä on selostettu, hänen on sairausvakuutusmaksujen määrällä vähennetyn sosiaaliturvamaksun määrän lunastuksen yhteydessä otettava huomioon työnantajalta saadut PIT-11-ilmoituksessa näkyvät tulot. Tämä selvitys tulee tehdä sinä vuonna, jolloin lunastus tehtiin. Tässä tilanteessa työntekijä ei kuitenkaan saa vähentää tuloistaan ​​maksettavia maksuja. Se ei ole mahdollista, koska tässä tapauksessa lunastetut vakuutusmaksut ovat vain työntekijän tuloja eivätkä vähennystä tuloista.

Työntekijällä on kuitenkin mahdollisuus vähentää tuloista aiheettomasti saatujen etuuksien korvaus (asiakkaan pidättämä liikaa maksettu sairausvakuutusmaksu). Vähennys tulee tehdä sen verovuoden vuosiselvityksessä, jona ilmoitus tehdään (lomake PIT-36).

Jos maksuperuste on määritetty virheellisesti, mikään tuloverolain säännös ei aseta maksajalle tiedonantovelvollisuutta. Maksunmaksajan tulee kuitenkin ilmoittaa työntekijälle mahdollisuudesta vähentää tuloista aiheettomasti perityt etuudet palautusten tekovuoden veroilmoituksessa. Päämiehen tekemä vähennys käsitellään henkilöverolain mukaan aiheettomasti perittyjen etuuksien palautuksena.

Łódźin verokamarin johtaja tiivistää maksupohjan virheellisen laskennan (vuosina 2008-2010) seuraavasti:

  • "Vallitseva tilanne ei aseta hakijalle velvollisuutta oikaista vuosilta 2008-2010 annettuja PIT-4R-ilmoituksia ja PIT-11-tietoja, koska annetut ilmoitukset on laadittu oikein ja kuvastivat todellista asiantilaa kyseisinä vuosina. eli maksajan sosiaali- ja terveydenhuollon perimien vakuutusmaksujen määrä, ei maksettavien maksujen määrä, joten niiden oikaisulle ei ole laillista perustetta,
  • hakija on maksanut vuonna 2011 maksajana - erääntyneet sosiaalivakuutusmaksut, joiden määrä on xxx PLN, muodostavat entiselle urakoitsijalle omaisuushyödyn, jonka lähde on 11 artiklassa tarkoitetusta toimeksiantosopimuksesta saaduista tuloista. Tuloverolain 13 8 momentin mukaan riippumatta siitä, suorittaako urakoitsija edelleen toimeksiantosopimusta hakijan puolesta vai ei,
  • hakija vuonna 2011 maksetuista erääntyneistä sosiaaliturvamaksuista vuosilta 2008-2010, jotka rahoitetaan urakoitsijalla, jonka kanssa hakijalla ei ole enää oikeussuhdetta, on maksajana velvollinen perimään tuloveron ennakon artiklassa määritellyin ehdoin. Lain 41 §:ssä (vuonna 2011 voimassa olleessa sanamuodossa) eli ottaen huomioon 11 §:ssä tarkoitetut verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset. 22 sek. Lain 9 §:n mukaan eli 20 prosenttia
  • vuosina 2008-2010 perimättä jääneiden sosiaaliturvamaksujen määrä, jossa ne tulisi kattaa urakoitsijan varoista ja jotka on maksettu hakijan varoista vuonna 2011, hakija on velvollinen ilmoittamaan PIT-11 tiedoissa vuodelle 2011, osa E. lomakekohta 55 PLN xxx suuruisena ja osoittamaan kohdassa oikein käytetyt verotuksessa vähennyskelpoiset kulut 20 % 56 lomakkeen sekä perityn ennakon tuloveron määrä kohdassa lomakkeen 58,
  • jos hakija peruuttaa entiselle sopimuspuolelle sosiaaliturvamaksujen määrän, joka olisi rahoitettava sopimuspuolen varoista ja maksettu hakijan varoista liiallisten sairausvakuutusmaksujen vähentämisen jälkeen, Hakijan tulee ilmoittaa urakoitsijalle hänen tekemästään vähennysmahdollisuudesta vuosittaisessa veroilmoituksessa 2011 §:n perusteella. 26 sek. Tuloverolain 1 momentin 5 momentin mukaan hakijan pidättämä sairausvakuutusmaksun määrä, jonka suuruus on PLN xxx, palautetaan aiheettomasti peritynä etuutena,
  • lisäksi, koska Hakija on hyvittänyt sairausvakuutusmaksun lunastettuihin sosiaaliturvamaksuihin, hakijan tulee ilmoittaa urakoitsijalle tarpeesta lisätä veroon - vuoden 2011 veroilmoituksessa - tämä osa liikaa maksetusta sairausvakuutusmaksu, joka vuosina 2008-2010 oli verotuksessa vähennyskelpoinen. Näistä tiedoista on käytävä ilmi, että vuosina 2008-2010 sairausvakuutusmaksujen vähennys 2000/2010 §:n mukaisesti. 27b kohta. Tuloverolain 2 §:n mukaan ei voinut ylittää 7,75 prosenttia sen laskentaperusteesta, kun taas vuonna 2011 palautettu (hakijan vähentämä) PLN xxx määrä on 9 prosenttia näiden maksujen määräytymisperusteesta.