Tilitoimisto arvonlisäverovelvollisena

Kirjanpitotoimistot

Monien vuosien ajan tulkintaongelmia aiheuttanut asia on tilitoimistojen mahdollisuus käyttää subjektiivista vapautusta. Tätä taustaa vasten yrittäjien kiistat veroviranomaisten kanssa syntyvät hyvin usein. Miltä tilitoimisto sitten näyttää arvonlisäveron maksajana?

Tilitoimisto arvonlisäveron maksajana - subjektiivinen vapautus

Subjektiivinen vapautus on tarkoitettu verovelvollisille, joiden verollisen myynnin arvo ei ylittänyt edellisenä verovuonna 200 000 zlotya. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon.

Lisäksi tätä vapautusta voivat käyttää verovuoden aikana toimintansa aloittavat verovelvolliset, jos verovelvollisen ennakoima myyntiarvo ei ylitä 200 000 zlotyn rajaa suhteessa harjoitetun liiketoiminnan ajanjaksoon. zloty. Oikeus arvonlisäverovapautukseen menetetään kuitenkin, jos suhteellinen raja ylittyy vuoden aikana (200 000 zlotya x päivien lukumäärä liiketoiminnan aloittamisesta vuoden loppuun / 365). Vapautus lakkaa olemasta voimassa heti, kun raja ylittyy.

Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta 1 artiklassa määriteltyihin toimiin. 113 kohta. arvonlisäverolain 13 § - lueteltujen toimintojen joukossa on neuvontapalvelut, lukuun ottamatta kasvien viljelyyn ja jalostukseen sekä eläinten jalostukseen ja jalostukseen liittyvää maatalousneuvontaa sekä kehittämis- ja nykyaikaistamissuunnitelman laatimiseen liittyvää neuvontaa. maatilasta.

Tilitoimistoa hoitavilla henkilöillä oli vaikeuksia selvittää, kuuluvatko kirjanpitopalvelut konsultoinnin käsitteen piiriin, joten subjektiivista vapautusta niiden tarjoamisen yhteydessä ei ole mahdollista hyödyntää.

Arvonlisäverolaki ei viitata neuvontapalvelun käsitteeseen suoraan muihin säädöksiin eikä sisällä sen määritelmää. Tästä syystä tulee ottaa huomioon vain sellaiset toimet, jotka koostuvat veronmaksajille, maksajille ja perintähenkilöille, verorästistä vastuussa oleville kolmansille osapuolille ja veronmaksajien, maksajien tai perintämiesten oikeudellisille seuraajille heidän pyynnöstään tai heidän puolestaan ​​neuvojen, mielipiteiden ja selvitysten tarjoamisesta. vero- ja tullivelvoitteidensa puitteissa sekä näihin velvoitteisiin liittyvissä hallinnollisissa täytäntöönpanoasioissa.

Toisaalta verokirjanpidon ja -kirjanpidon muodostava toiminta on oleellisesti lähellä kirjanpitopalvelujen tarjoamiseen oikeutettujen henkilöiden ammattitoimintaa eli kirjanpitotoimintaa, ja veroilmoitusten ja veroilmoitusten laatiminen on suurelta osin teknistä, ei luonteeltaan laillisia esimerkiksi siksi, että ne on laadittu muiden asiakirjojen, erityisesti kirjanpitokirjojen, perusteella.

Tilitoimisto arvonlisäverovelvollisena oikeuskäytännössä

Tilanteessa, jossa toimisto ei tarjoa konsulttipalveluja, se voi hyödyntää arvonlisäverovapautusta. Teknistä tai tyypillisesti kirjanpitotoimintaa ei kuitenkaan voida pitää neuvontatoimintana. Valtiovarainministeri vahvisti tämän kannan yleistulkinnassa 9.4.2015, tiedostoviite. PT3 / 8101/2/2015 / AEW / 16, josta voimme lukea:

(...) tilanteessa, jossa yhteisö (riippumatta asemastaan ​​tai tietyistä valtuuksista) tarjoaa vain kirjanpitopalveluita, verokirjoja ja muita kirjanpitopalveluja verotusta varten tai veroilmoitusten ja -ilmoitusten laatimista (täyttöä) eikä tarjoa neuvonta- tai oikeudelliset palvelut (kuten veroneuvontalain 2 §:n 1 momentin 1 tai 4 kohdassa mainitut) 113 kohta. 13 piste 2 lit. arvonlisäverolain a tai b. Näin ollen tällainen yhteisö voi hyötyä arvonlisäverovapautuksesta (ellei ole muita kuin käsiteltyjä ehtoja, lukuun ottamatta ALV-lain 113 §:ssä määriteltyä vapautusta). Jos toisaalta tietty taho (riippumatta sen asemasta tai jolla on tiettyjä valtuuksia) tarjoaa neuvonta- tai oikeudellisia palveluita (esim. veroneuvontalain 2 §:n 1 momentin 1 tai 4 kohdassa tarkoitettu), artiklan säännökset . 113 kohta. 13 piste 2 lit. a tai palaa. b) arvonlisäverolain (...).

On syytä lisätä, että myös tilanteessa, jossa tilitoimistolla on valtakirja edustaa verovelvollista veroviranomaisissa teknisissä toimissa tai ilmoitusten allekirjoittamisessa, ei arvonlisäverovelvollisuutta ole. Tuomioistuimet vahvistavat tämän kannan päätöksissään, joista esimerkkinä on Gdańskissa 28. maaliskuuta 2012 annettu tuomio, tiedostoviite. laki I SA / Gd 175/12, josta voimme lukea:

(...) se, että hänellä on laajat valtakirjat, ei tarkasteltavana olevan asian todellisuudessa oikeuta väittämään, että hakija olisi tarjonnut neuvontapalveluja. Veroilmoitusten allekirjoittamiseen ja toimittamiseen päämiesten puolesta käytettiin veroviranomaisten havainnoista selkeästi seurausta valtakirjaa.

Myös se, että hakija lähettää toimeksiantajan puolesta kirjeen liikaa maksetun kertasumman siirtämisestä tuloverotukseen, on katsottava kuuluvan kirjanpitopalvelujen eikä konsultoinnin luokkaan. Veroviranomaisen suorittama uudelleenlaskentatoimi on luonteeltaan puhtaasti tekninen (...).

Myöskään silloin, kun virasto toimittaa ilmoituksen sähköisesti, ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Varsovan verokamarin johtaja esitti tällaisen kannan 30. heinäkuuta 2014 päivätyssä kirjeessä nro IPPP2 / 443-530 / 14-2 / ​​KOM, jossa lukee:

(...) Viitaten kuitenkin kysymykseen hakijan Internetin kautta toimittamasta sähköisestä ilmoituksesta, jonka hän suostumuksella ja asiakkaiden antaman valtakirjan perusteella allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksellaan , on todettava, että tällaisten sähköisten veroilmoitusten tekemistä ja niiden allekirjoittamista turvallisella sähköisellä allekirjoituksella ei voida pitää veroneuvonnana, ellei tätä toimintaa suoriteta erillisellä tilauksella, vaan se muodostaa osana veroneuvontaa. Hakijan tilitoimiston tarjoama kattava kirjanpito- ja kirjanpitopalveluiden asiakaspalvelu. Hakija on yhteisö, jolla on kirjanpitotodistus, joka edellä mainitun mukaisesti taide. 76a kohta. Valtuutetaan kirjanpitolain 2 §:n mukaan mm. valmistelemaan veronmaksajien, maksajien ja kerääjien puolesta ja hyödyksi veroilmoituksia ja -ilmoituksia, mutta hänellä ei ole veroneuvojan valtuuksia, joten - kun kyseessä on sähköisten ilmoitusten allekirjoittaminen suojatulla sähköisellä allekirjoituksella, nämä ilmoitukset tulee olemaan yksi hakijan tarjoamista kokonaisvaltaisista kirjanpitopalveluista - Art. 113 kohta. 13 piste 2 lit. b) lain (...).