Tavaroiden sopimuston käyttö ja arvonlisävero

Palveluvero

Yrittäjät, jotka vuokraavat tilojaan tai muita tavaroita, kohtaavat usein ongelman joutua käyttämään niitä ilman laillista omistusta. Tavaran sopimukseen perustumattomasta käytöstä saaduilla saamisilla voi olla erilaisia ​​arvonlisäverovaikutuksia.

Art. Siviililain 660 §:n mukaan yli vuoden pituinen kiinteistön tai huoneen vuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti. Jos näin ei tehdä, sopimus katsotaan tehdyksi toistaiseksi.

Kuitenkin Art. Siviililain 674 §:n mukaan, jos vuokralainen jatkaa tavaran käyttöä sopimuksessa tai ilmoituksessa määritellyn määräajan päätyttyä vuokranantajan suostumuksella, katsotaan epäiltäessä, että vuokrasopimusta on jatkettu määräämättömäksi ajaksi.

Tavaroiden sopimuston käyttö - ALV

Arvonlisävero on pääsääntöisesti verotettavaa liiketoimia eli maksullisia tavaroiden toimituksia ja maksullisia palveluja.

Art. Arvonlisäverolain 7 §:n mukaan tavaroiden luovutuksena pidetään tavaran omistajan määräämisvallan siirtymistä.

Kuten Art. 8 sek. Palvelun tarjoamisella tarkoitetaan arvonlisäverolain 1 §:n mukaan mitä tahansa palvelua luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai oikeushenkilöllisyyttä vailla olevalle organisaatioyksikölle, joka ei ole tavaran luovutusta.

Palvelun tarjoaminen verotetaan pääsääntöisesti, jos se on maksettu. Palvelun tarjoamisen käsite on hyvin laaja, sillä se ei sisällä vain verovelvollisen toimintaa, vaan myös velvollisuutta pidättäytyä toimenpiteen suorittamisesta tai sietää toimintaa tai tilannetta.

Tavara- ja palveluveroa sovelletaan sellaiseen toimintaan, joka voidaan katsoa maksettavaksi, jos arvonlisäveron velvollisuus on sopimuksen mukaan suorittanut. Jotta tiettyä toimintaa voitaisiin pitää verollisena, sopimuspuolten välillä on oltava keskinäinen velvoitesuhde, mikä tarkoittaa, että tietty yhteisö on vastikkeellisesti velvollinen tarjoamaan tietyn palvelun toiselle taholle.

Tavaroiden sopimukseen perustumattoman käytön tapauksessa on erotettava kaksi tilannetta:

  • kun vuokranantaja ottaa vuokrasopimuksen kohteen käyttöön sopimuksen päätyttyä,

  • kun vuokranantaja ei hyväksy vuokrasopimuksen kohteen käyttöä sopimuksen päätyttyä.

Käytä vuokranantajan suostumuksella

Vuokranantajan suostumuksella käyttö tapahtuu, kun vuokralainen käyttää tiloja ilman sopimusta, mutta vuokrasopimusta jatketaan hiljaisesti vuokranantajan suostumuksella. Tilojen käyttöä tällaisessa tilanteessa tulee pitää yleisten sääntöjen mukaan arvonlisäverollisena vuokrapalveluna.

Myös veroviranomaiset vahvistavat tämän kannan, josta esimerkkinä on Łódźin verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta 24. tammikuuta 2014, tiedostoviite. IPTPP4 / 443-746 / 13-5 / ALN), jossa lukee:

(...) kun edellinen vuokralainen (vuokralainen) vielä sopimuksen päätyttyä käyttää kiinteistöä omistajan suostumuksella (jopa epäsuorasti) maksaen tiettyjä summia tälle tilille, sekä tilanne, jossa omistaja kiinteistön (esim. tilojen) eri syistä sietää tilannetta, jossa muodollisen oikeussuhteen puuttuessa toinen taho käyttää sille kuuluvaa asiaa. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siviililain 674 §:n mukaan, jos vuokralainen sopimuksessa tai ilmoituksessa määritellyn määräajan päätyttyä jatkaa kohteen käyttöä vuokranantajan suostumuksella, katsotaan epäiltäessä, että vuokrasopimusta on jatkettu määräämättömäksi ajaksi. Näissä olosuhteissa omistajan tavaroiden sopimukseen perustumattomasta käytöstä saama korvaus täyttää 11 artiklan mukaisen palvelujen tarjoamisen määritelmän. 8 sek. 1 §:n ja §:n mukaisesti. 5 sek. Lain 1 momentin 1 momentti on tavara- ja palveluveron alainen (...).

Myös Poznańin verokamarin johtaja esitti samanlaisen kannan 6. joulukuuta 2012 päivätyssä kirjeessä nro ILPP2 / 443-1280 / 11/12-S / MN, josta voimme lukea:

(...) kun käyttäjä käyttää omaisuutta omistajan suostumuksella (jopa epäsuorasti) maksamalla siitä tiettyjä summia. Näissä olosuhteissa omistajan tavaroiden sopimukseen perustumattomasta käytöstä saama korvaus täyttää 11 artiklan mukaisen palvelujen tarjoamisen määritelmän. 8 sek. 1 §:n ja §:n mukaisesti. 5 sek. Lain 1 §:n mukaan on verotettava tavaroista ja palveluista (...).

Esimerkki 1.

Yrittäjä vuokraa tilat. Sopimus tehtiin vuoden määräajaksi. Osapuolet unohtivat jatkaa sitä, mutta vuokrasopimusta jatketaan yhteisellä sopimuksella. Tässä tapauksessa vuokra on arvonlisäverollinen.

Käytä ilman vuokranantajan lupaa

Käyttö ilman vuokranantajan suostumusta tapahtuu, kun vuokralainen jatkaa tavaran käyttöä velvoitesuhteen päätyttyä, eikä vuokranantaja suostu tähän. Vuokranantajan ja sopimussuhteen ulkopuolisen käyttäjän välillä ei ole nimenomaista tai oletettua oikeudellista suhdetta (sopimusta), jonka perusteella molemminpuoliset edut toteutuvat. Tämä palvelu on korvausta eikä se ole arvonlisäveron alainen.

Białystokin läänin hallinto-oikeus vahvisti tällaisen kannan 17. lokakuuta 2012, tiedostoviite. Act I Sa / BK 267/12:

(...) Palvelu, joka ei perustu palvelun tarjoamisvelvollisuutta ja korvauksen määrää osoittavaan lakinimikkeeseen, ei ole arvonlisäverovelvollinen. Asukkaan tällaisessa tilanteessa maksama korvaus ei ole maksu palvelun suorittamisesta, vaan korvaus siitä, että omistaja on menettänyt oikeuden vapaaseen omaisuuteen ja siitä aiheutuvasta vahingosta. (...).

Myös veroviranomaiset vahvistavat tämän kannan, josta esimerkkinä on Łódźin verokamarin johtajan 4. elokuuta 2014 päivätty kirje nro.IPTPP2 / 443-398 / 14-2 / ​​AW, jossa voimme lukea:

(...) ilman Hakijan (ei nimenomaista tai implisiittistä) suostumusta suoritettu sopimukseen perustumaton toiminta - sellaisena kuin se on hakemuksesta seurausta - ei ole arvonlisäveron alaista liiketoimea, ja tästä korvauksen maksaminen ei veloita sen suorittamisesta. Näin ollen tällainen korvaus lainanottajan rakennuksen sopimukseen perustumattomasta käytöstä ei ole arvonlisäveron alaista toimintaa (…).