Automaattinen merkintä kansalliseen tuomioistuinrekisteriin liiketoiminnan uudelleen aloittamisesta

Palveluvero

Yrittäjälaki on yksi tärkeimmistä ns Liiketoiminnan perustuslaki. Se tuli voimaan 30.4.2018. Se säätelee muun muassa yritystoimintaan liittyviä asioita. Suurimman epäilyn herättää kuitenkin Puolan keskuspankissa automaattinen merkintä toiminnan jatkamisesta, jonka on määrä tulla voimaan helmikuussa 2019. Katsotaan, mistä on kyse!

Toiminnan keskeyttäminen kaupallisissa yhtiöissä

Kaupallisena yhtiönä toimiva yrittäjä voi keskeyttää toimintansa 30 päivästä (tai helmikuun päivien lukumäärästä) 24 kuukauteen. Tiedot toiminnan keskeyttämisestä ilmoitetaan yrittäjärekisterissä KRS-Z62-lomakkeella sekä yhtiömiesten tai pääomayhtiön hallituksen päätös keskeyttämisestä ja ilmoitus työntekijöiden työllistämättä jättämisestä. Keskeyttämiseen liittyvät asiakirjat on toimitettava tietyn yrityksen toimivaltaiselle kauppatuomioistuimelle.

Tärkeä!

Yritystoiminnan keskeyttämistietojen kirjaamista koskevan hakemuksen jättäminen on maksutonta.

Lisäksi, kun yrittäjä on päättänyt keskeyttää toiminnan, hänen on toimitettava hakemus:

  • Tilastokeskus,

  • verotoimisto,

  • ZUS - maksunmaksajan rekisteröinnin poistaminen ZUS ZWPA -lomakkeella ja ZUS ZWUA -lomakkeella (vakuutuksesta poistaminen).

Edellä mainitut hakemukset jätetään "yhden luukun" kautta, kun verovelvolliset toimittavat hakemuksensa henkilökohtaisesti toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Jos hakemukset kuitenkin jätetään sähköisesti, sinun on lähetettävä ne itse asianmukaisiin toimistoihin. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä tulee muistaa ilmoittaa kirjallisesti veroviraston päällikölle viimeistään 7 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä oikeusrekisteriin.

Yrittäjälain voimaantulon jälkeen toiminnan keskeyttämistä tai jatkamista koskevien tietojen kirjaamista säätelevät 20. elokuuta 1997 annettu laki kansallisesta tuomioistuinrekisteristä.

Yrittäjälaki – automaattinen merkintä kansalliseen yritysrekisteriin toiminnan jatkamiseksi

Tuleva 6.3.2018 laki, yrittäjälaki, tulee lähes täysimääräisesti voimaan 30.4.2018 alkaen. Kuitenkin yksi säännös, nimittäin Art. 24 sekuntia 6, tulee voimaan vasta 1.2.2019. Mitä soveltamisalaa se säätelee? No sen sanamuodon mukaan: Oikeusrekisterin yrittäjärekisteriin merkityn yrittäjän osalta taloudellisen toiminnan keskeytysaika kestää enintään päivää edeltävään päivään asti, jonaautomaattinen tietojen kirjaus kansalliseen tuomioistuinrekisteriin uudistuneesta liiketoiminnasta se toimii 20. elokuuta 1997 annetussa tuomioistuinrekisteristä annetussa laissa (Lakilehti 2017, kohdat 700, 1089 ja 1133 ja 2018, kohta 398) määritellyin ehdoin.

Toisin sanoen valtakunnalliseen tuomioistuinrekisteriin rekisteröity yrittäjä voi keskeyttää toimintansa siihen päivään asti, jolloin tieto toiminnan jatkamisesta on automaattisesti kirjattu kansalliseen tuomioistuinrekisteriin. Vielä ei tiedetä, miltä tällainen automaattinen syöttö tulee näyttämään. Oikeusrekisterilain säännökset eivät ole tältä osin olennaisesti muuttuneet.

Tärkeä!

1.2.2019 alkaen Art. Kansallisesta tuomioistuinrekisteristä annetun lain 20d §:ssä säädetään seuraavaa:

Jos hakemusta taloudellisen toiminnan uudelleen harjoittamista koskevien tietojen automaattisesta kirjaamisesta kansalliseen tuomioistuinrekisteriin ei ole jätetty ennen kuin 24 kuukauden määräaika on kulunut taloudellisen toiminnan keskeyttämispäivästä, tiedot toiminnan jatkamisesta on merkittävä. taloudellisen toiminnan on tapahduttava seuraavana päivänä sen jälkeen, kun on kulunut 24 kuukautta siitä päivästä, jona taloudellinen toiminta on keskeytetty automaattinen sisällyttäminen yrittäjärekisteriin.

Siksi oikeusrekisteriin merkityillä yrittäjillä on tällä hetkellä mahdollisuus keskeyttää hakemuksessa mainituksi ajaksi, kuitenkin vähintään 30 päivän kuluessa. Toiminta voidaan keskeyttää enintään 24 kuukaudeksi.

Huomio!

CEIDG:hen liittynyt yrittäjä voi 12 artiklan mukaisesti 23 sek. Yrittäjälain 1 §:n mukaan yritystoiminta keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi, kuitenkin vähintään 30 päiväksi.