Yrityksen panos – kannattaa tietää!

Palveluvero

Yritystä johtavat yrittäjät muuttavat usein muotoaan. Monissa tapauksissa olemassa oleva yritys rakennetaan uudelleen ja mukautetaan toiselle alalle. Käytännössä tapahtuu niin, että vain osa yrityksestä todella muuttuu. Millainen on yrityksen apporttiomaisuus? Mitä velvoitteita odottaa yrityksen muuton yhteydessä? Mitkä ovat veronmaksajien kustannukset? Ota selvää artikkelistamme!

Yrityksen käsite

Verolain säännökset eivät sisällä yrityksen määritelmää ja viittaavat tältä osin siviilioikeuden säännöksiin. Art. Siviililain 551 §:n mukaan yritys on määritelty elinkeinotoimintaan tarkoitettujen aineettomien ja aineellisten tekijöiden järjestäytyneeksi ryhmäksi. Se sisältää erityisesti:

 1. yritystä tai sen erillisiä osia yksilöivä nimitys (yrityksen nimi);
 2. kiinteistön tai irtaimen omaisuuden omistusoikeus, mukaan lukien laitteet, materiaalit, tavarat ja tuotteet, ja muut esineoikeudet kiinteistöön tai irtain omaisuuteen;
 3. kiinteistön tai irtaimen omaisuuden vuokra- ja vuokrasopimuksista johtuvat oikeudet ja muista oikeussuhteista johtuvat kiinteistön tai irtaimen omaisuuden käyttöoikeudet;
 4. saamiset, arvopaperioikeudet ja käteisvarat;
 5. toimiluvat, lisenssit ja luvat;
 6. patentit ja muut teollisoikeudet;
 7. omistusoikeudet ja omaisuuden lähioikeudet;
 8. liikesalaisuudet;
 9. yrityksen pyörittämiseen liittyvät kirjat ja asiakirjat.

Lainsäätäjän käyttämä termi "erityisesti" osoittaa, että tämän säännöksen sisältämä luettelo on avoin luettelo ja esimerkillinen. Tämä tarkoittaa, että sen päättämiseksi, muodostaako myyty aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kokonaisuus pykälässä tarkoitetun yrityksen. Siviililain 551 §:n mukaan se päättää vain, mahdollistavatko myydyt komponentit yrityksen kaikkien olemassa olevien toimintojen suorittamisen. Tämän seurauksena yritystä voidaan tarkastella vain sellaisten ainesosien yhteydessä, jotka:

 • järjestetään,
 • muodostaa tietyn joukkueen,
 • käytetään liiketoimintatarkoituksiin.

Ilman luontoissuoritusta arvonlisäverosta

Art. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain (jäljempänä arvonlisäverolaki) 1 momentin 1 momentin mukaan veroa on maksettava maan alueella vastikkeellisesta tavaroiden luovutuksesta ja palvelujen suorittamisesta. Toimittamalla tavarat Art. 7 sek. Arvonlisäverolain 1 §:llä tarkoitetaan tavaran omistajan määräämisvallan siirtymistä. Vastaavasti tarjoamalla pykälässä tarkoitettuja palveluja. 5 sek. 1 kohdan 1 alakohdalla (kuten arvonlisäverolain 8 §:n 1 momentissa säädetään) tarkoitetaan luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai organisaatioyksikölle, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, tarkoitettua palvelua, joka ei ole tarkoitettua tavaran luovutusta taiteesta. 7.

Samaan aikaan säännökset art. ALV-lain 6 §:n mukaan tietyt toiminnot jäävät arvonlisäverolain säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Tässä mainitaan nämä toiminnot, jotka periaatteessa kuuluvat maksullisen tavarantoimituksen tai maksullisen palvelun tarjoamisen piiriin kuuluvien veronalaisten toimintojen ryhmään. Asianmukaisen poissulkemisen vuoksi yrityksen tai yrityksen organisoidun osan luontoissuoritus ei kuitenkaan ole arvonlisäveron alaista. Näin ollen nämä toiminnot, vaikka ne voidaan luokitella vastikkeelliseksi tavaroiden luovutukseksi tai palvelujen suorittamiseksi vastikkeelliseksi, eivät ole verotuksen alaisia.

Art. Arvonlisäverolain 6 §:n 1 momentin säännöksiä ei sovelleta yrityksen tai yrityksen järjestäytyneen osan myyntiin. Arvonlisäverolain soveltamisen poissulkeminen, josta säädetään 11 ​​§:ssä. Lain 6 §:n 1 momentti kattaa tavaran luovutuksen käsitteeseen rinnastetun toiminnan, jonka kohteena on yritys tai yrityksen organisoitu osa.

Yhtiön omaisuus ei ole arvonlisäveron alaista. Monissa tilanteissa jokin liikeobjekti jätetään pois. Yllä olevaa tilannetta on selittänyt Verohallinnon johtaja 28.2.2018 antamassaan yksittäispäätöksessä, jossa todetaan:

”Liikekauppojen käytännössä on tilanteita, joissa jotkin yrityksen osatekijät jäävät myyntitapahtuman ulkopuolelle. Yrityksen aineellisten ja aineettomien osien tulisi kuitenkin sellaisessakin tapauksessa olla yhteydessä toisiinsa siten, että niitä voidaan kutsua kokonaisuudeksi, ei vain tiettyjen elementtien joukkoksi. Siksi on ratkaisevaa, että myytävä kiinteistö säilyttää eri komponenttien välisen toiminnallisen suhteen tavalla, joka mahdollistaa tietyn toiminnan jatkumisen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrityksen panos - verotus tuloverolla

Art.:ssa ilmaistun yleissäännön mukaan 9 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan kaikki tulot ovat tuloveron alaisia, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja. 21, 52, 52a ja 52c sekä tulot, joista veron kantamisesta luovuttiin verolain säännösten mukaisesti.

Tässä on huomioitava, että kun kyseessä on luontoissuoritus henkilöyhtiöön, sen lahjoitus ei johda sen tekijän omaisuuden lisääntymiseen. Luonnollinen henkilö saa vastineeksi suoritetusta panoksesta vain oikeudet osallistua yhtiön voittoon ja tappioon sekä yhtiön johtamiseen ja sen toimintaan vaikuttamiseen liittyvät oikeudet. Tällaiset oikeudet, vaikka niillä onkin olennaista arvoa, eivät muodosta kauppahintaa, koska osakkeenomistaja saa kaikki oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät osallistumiseen yhtiön sisällä toteutettuun liiketoimintaan.

Jotta voitaisiin puhua vastikkeellisesta luovutustilanteesta, vastineeksi luontoissuorituksena muodostuvasta edusta, maksun suorittajan tulisi saada etua vastaava kauppahinnan maksuna. Tällainen tilanne syntyisi, jos esine myydään luontoissuorituksina. Näin ollen apporttiomaisuuden antaminen yhtiöön ei aiheuta verovelvollisuutta, se on verotuksellisesti neutraali oikeustoimi.

Verohallinnon johtaja ilmaisi samanlaisen kannan 2.6.2017 ja totesi siinä:

"Jos apporttiomaisuus suoritetaan yhtiölle, joka on oikeushenkilö, verovelvollinen saa tuloa yhtiöjärjestyksessä tai yhtiöjärjestyksessä määrätyn lahjoituksen arvon suuruisena, ja jos apurahaa ei ole suoritettu, muussa samankaltaisessa asiakirjassa määritellyn avustuksen arvo - kun on kyse apporttiomaisuudesta yritykselle, jos tämä arvo on pienempi kuin tämän avustuksen markkina-arvo tai avustuksen arvoa ei ole määritelty säännöissä, sopimuksessa tai muussa samankaltaisessa asiakirjassa tulot ovat tällaisen lahjoituksen markkina-arvo, joka määräytyy apporttiomaisuuden kohteen omistusoikeuden siirtymispäivänä, joka otetaan vastineeksi osakkeiden tai osakkeiden siirrosta. Jos osakkeita hankitaan vastineeksi apporttiomaisuudesta yrityksen tai yrityksen järjestäytyneen osan muodossa, tämä tulo on kuitenkin verotonta henkilölain 21 §:n 1 momentin 109 kohdan mukaisesti. Tuloverolaki".

Yhteenvetona voidaan todeta, että luontoissuoritus on veroneutraali. Yrityksen apporttiomaisuutta suoritettaessa tulee kuitenkin tarkistaa, täyttääkö luovutettu omaisuus todella siviilioikeudellisesti tarkoitetun yrityksen edellytykset.