Käyttöomaisuuden poistot osakkaan eron jälkeen yhtiöstä

Verkkosivusto

Usein seurauksena osakkaan eroamisesta yhtiöstä on yhtiön käytössä olevan käyttöomaisuuden vastaanottaminen. Miten toimitaan, jos entinen osakas haluaa käyttää annettua omaisuutta toisessa yrityksessä? Vastaamme, miltä käyttöomaisuuden poistot näyttävät partnerin lähtemisen jälkeen.

Kumppanuus - ominaisuudet

Kumppanuuksiin kuuluvat:

  • siviili kumppanuus,
  • yleinen yhtiö,
  • kumppaniyritys,
  • kommandiittiyhtiö,
  • osakeyhtiö.

Siviilioikeudellisen henkilöyhtiön perustamisen ja toiminnan periaatteet on säännelty §:ssä. siviililain 860-875 ja muiden kaupallisten yhtiöiden laissa mainittujen yhtiöiden osalta.

Yksinkertaisin yhtiömuoto on siviilioikeudellinen yhtiökokous, joten sen perusteella keskustelemme osakkaan yhtiöstä eron yhteydessä saadun käyttöomaisuuden poistoista.

Mikä on siviilioikeudellinen kumppanuus?

Yrityksen rekisteröimiseen tarvitaan vähintään kaksi osakasta, jotka voivat olla sekä luonnollisia että oikeushenkilöitä. Yhtiö itse ei ole oikeushenkilö, mikä tarkoittaa, että sen kumppaneilla on kaikki oikeudet ja velvollisuudet. Siviilioikeudellisen henkilöyhtiön omaisuus on yhtiömiesten yhteisomaisuutta, jotka vastaavat yhteisvastuullisesti sen velvoitteista kaikella omaisuudellaan. Pääsääntöisesti kummankin osakkaan osuus voitosta on yhtä suuri, mutta tehdyssä sopimuksessa voi määrätä toisin.

Siviilioikeudellinen yhtiösuhde perustetaan kirjallisen yhtiösopimuksen perusteella. Sopimusta ei vaadita notaarin vahvistamiseksi. Siviilioikeudellisella yhtiöllä ei ole yrittäjän asemaa, koska yrittäjät ovat yhtiökumppaneita taloudellisen toimintansa puitteissa.

Siviilioikeudellisen yhtiökokouksen tärkeimpiä etuja ovat suhteellisen alhaiset perustamiskustannukset (säännökset eivät täsmennä vähimmäisosakepääomaa, omaan osuuteen voi sisältyä käteistä, kumppaneiden tietämystä tai erikoisosaamista) sekä mahdollisuus suorittaa selvitys verotulo- ja kulukirjanpidon perusteella tai kertasuorituksena kirjatuista tuloista, ja siksi yksinkertaistetun kirjanpidon käyttö - halvempaa ja vähemmän vaativaa.

Osakkaan eroaminen siviilioikeudellisesta yhtiöstä

Siviilioikeudellinen kumppanuus voi muuttua ajan myötä monilla tasoilla, aina sen toiminnan laajuudesta yhtiökumppaneihin. Melko yleinen tapaus siviilioikeudellisen parisuhteen rakenteessa on yhtiömiehen eroaminen yhtiöstä. Art. 869 sek. Siviililain 1 §
"Jos yhtiö on perustettu toistaiseksi voimassa olevaksi, kukin yhtiömies voi erota siitä irtisanomalla osallistumisensa kolme kuukautta ennen tilikauden päättymistä." Osapuolen irtisanominen siviilioikeudelliseen parisuhteeseen tehdään tietyn osakkaan yksipuolisen tahdonilmoituksen perusteella, tämän ilmoituksen adressaatteina tulee olla parisuhteen muut osakkaat.

Art. 871 kappale. Siviililain 1 §:n mukaan yhtiöstä eroavalle yhtiömiehelle on palautettava yhtiöön käyttöön tuomansa tavarat ja maksettava hänen yhtiösopimuksessa määrätty panoksensa rahana. Lisäksi Art. 871 kappale. 2 maksetaan esiintyvälle yhtiömiehelle rahana se osa yhteisomaisuuden arvosta, joka jää jäljelle kaikkien osakkaiden panosten arvon vähentämisen jälkeen, joka vastaa sitä suhdetta, jolla esiintyvä yhtiömies on osallistunut yhtiön voittoon.

Huomaa, että Art. 24 sekuntia ALV-lain 3a §:n mukaan yhtiömiehen erotessa parisuhteesta laaditaan omaisuusluettelo siitä päivästä alkaen, jona yhtiömies eroaa yhtiöstä. Luetteloon tulee sisältyä mm. seuraavat tiedot: järjestysnumero, omaisuuden nimi, hankintapäivä, alkuarvo, poistotapa, poistojen summa, osakkeenomistajille yhtiöön osallistumisesta maksettujen käteisvarojen määrä heidän eroamispäivänä yhtiö. Omaisuuden saaminen, joka syntyy osakkaan eroamisesta siviilioikeudellisesta parisuhteesta, ei ole tuloveron alaista.Todistusvelvollisuus elinkeinonharjoittamisesta syntyy vasta, kun kyseinen käyttöomaisuus myydään entisen osakkaan yksityisestä omaisuudesta ennen kuuden vuoden umpeutumista, laskettuna sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona yhtiömies erosi yritys. Siviilioikeudellisesta yhtiöstä eroavalla yhtiömiehellä, joka on saanut tiettyä omaisuutta, on oikeus merkitä se toisen yhtiön, erityisesti yksityisen yrityksen, käyttöomaisuusrekisteriin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käyttöomaisuuden poistot partnerin lähtemisen jälkeen

Yrityksestä lähtevän yrittäjän, joka haluaa sisällyttää yksittäisen yrityksen käyttöomaisuuteen tietyn omaisuuden, joka on aiemmin ollut kiinteä omaisuus yhtiössä, jossa hän oli osakas, tulee kiinnittää erityistä huomiota tapaan, jolla se sisällytetään käyttöomaisuuteen. rekisteröidy. Perustuu artikkeliin. 22 g 1 kohdan. 14c ja art. 1 kohdan 22 tuntia. Tuloverolain 3c pykälän mukaan kiinteän omaisuuden saamisen yhteydessä osakkaan eroaminen parisuhteesta kiinteän omaisuuden alkuarvo määritetään tämän rekisterissä (luettelossa) määritellyllä alkuarvolla. yhtiö, ja poistot tehdään ottaen huomioon senhetkinen alaskirjausten määrä ja jatkamalla yhtiön valitsemaa poistomenetelmää.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun yhtiömiehen parisuhteesta eron seurauksena saatu omaisuus otetaan yksityisyrityksen käyttöomaisuusrekisteriin, tulee jatkaa parisuhteessa aloitettua poistoa.

Yllä oleva kanta on esitetty yksittäisessä tulkinnassa 2.7.2013, viite nro. ITPB1 / 415-394 / 13 / WM, jossa Bydgoszczin verokamarin johtaja toteaa seuraavaa:

"Tässä tulevassa tapauksessa pykälän säännökset ovat voimassa. 22 g 1 kohdan. 1 kohdan 14c ja 22h kohta. Tuloverolain 3c, poistojen jatkamisesta ottaen huomioon nykyiset poistot. Tämä tarkoittaa, että Hakijalle hakemuksessa tarkoitetun toiminnan yhteydessä siirretyn käyttöomaisuuden alkuarvo määritetään siviilioikeudellisen parisuhteen rekisterissä (luettelossa) määritellyssä määrässä, kun taas hakijan tulee tehdä poistot. Ottaen huomioon tämänhetkiset alaskirjaukset ja jatkamaan yhtiön siviiliyhtiön, jossa hän oli osakkaana, käyttämää poistomenetelmää. Lisää käyttöomaisuuden poistoista artikkeleissa:
Palvelu- ja asuinrakennuksen luokittelu ja poistot – kannattaa tietää
Koneiden ja laitteiden kertapoistot
Käyttöomaisuuden kertapoistot, joiden arvo on yli 10 000 PLN
Käyttöomaisuuden kertapoistot

Esimerkki 1.

Wojciech, joka on osakas siviilioikeudessa, päätti erota yrityksestä ja sai siksi käyttöomaisuuden - tuotantokoneen. Hän aikoo käyttää konetta yksityisyrityksessä. Miten omaisuus tulisi arvostaa ja poistaa?

Kun herra Wojciech esittelee tuotantokoneen käyttöomaisuusrekisteriin, hänen tulee määrittää sen alkuperäinen arvo ottaen huomioon siviilioikeudellisen yhtiökokouksen sisällä tehdyt poistot, jotka perustuvat omaisuusluetteloon kumppanin eroamispäivänä. yhtiö.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiömiehen erolla siviilioikeudellisesta yhtiöstä ja yhtiössä käytetyn omaisuuden vastaanottamisesta tälle tilille voi olla veroseuraamuksia, kuten velvollisuus verottaa niiden myöhempää myyntiä tai jatkaa poistoja niiden esittely toisen yrityksen käyttöomaisuuteen.