Henkilöautojen ja kuorma-autojen poistot – kannattaa tietää

Verkkosivusto

Monet yrittäjät eivät voi kuvitella yrityksen pyörittämistä ilman autojen käyttöä. Jotta ajoneuvon käyttöön liittyvät kulut sisällytettäisiin yrityksen kuluiksi, sitä ei tarvitse merkitä käyttöomaisuusrekisteriin. Monet yrittäjät päättävät kuitenkin ottaa tällaisen askeleen. Yrittäjä, joka merkitsee auton käyttöomaisuusrekisteriin, ohjaa useimmiten verotusnäkökohtia. No, se antaa hänelle mahdollisuuden tehdä poistoja, jotka sitten kirjataan yrityksen kuluihin. Tarkista, miten henkilö- ja kuorma-auton poistot tulee tehdä yrityksessä!

Omaisuus

ALV-laissa ei ole selkeästi määritelty käyttöomaisuutta, mutta pykälän 2 momentin mukaan. 22a kohta. Edellä mainitun lain 1 §:ssä määritellään, mistä omaisuudesta tehdään poistoja. Luimme siitä: ovat verovelvollisen omistamia tai yhteisessä omistuksessa olevia poistoja (...), jotka on hankittu tai valmistettu yksinään, täydellisiä ja käyttökelpoisia käyttöönottopäivänä:

 1. erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,
 2. koneet, laitteet ja kuljetusvälineet,
 3. Muut tavarat

- jonka oletettu käyttöaika on yli vuosi, verovelvollisen käyttämä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai otettu käyttöön vuokra- tai leasingsopimuksen tai 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella. 23A, 1 kohta, jota kutsutaan käyttöomaisiksi.

Jotta laitteisto voidaan sisällyttää käyttöomaisuuteen, sen on täytettävä 5 ehtoa samanaikaisesti:

 1. odotetun käyttöajan liiketoiminnassa tulee olla pidempi kuin yksi vuosi,
 2. yrittäjän tulee ostaa tai valmistaa se itse,
 3. sen on oltava verovelvollisen omistuksessa tai yhteisomistuksessa,
 4. on oltava täydellinen ja käyttökelpoinen sinä päivänä, jona se hyväksytään käyttöön,
 5. Verovelvollisen tulee käyttää sitä liiketoimintaansa liittyviin tai vuokra- tai leasingsopimuksen perusteella annettavaan käyttöön.

Käyttöomaisuuden poistot

Käyttöomaisuuden poistoilla tarkoitetaan sitä, että osa sen arvosta kirjataan systemaattisesti kulutukseen liittyen. Poistot jaetaan tietylle ajanjaksolle. Poistot alkavat hyödykkeen käyttöön ottamista seuraavana kuukautena ja päättyvät, kun poistojen arvo on tasoitettu käyttöomaisuuden alkuarvoon tai alkuperäiseen arvoon tai arvoon, joka on asetettu selvitystilaan, myyntiin tai sen puutteen toteamiseen. .

Pääsääntöisesti yli vuoden toiminnassa käytetystä käyttöomaisuudesta, jonka arvo on yli 10 000 zlotya, tehdään poistoja. Mikäli käyttöomaisuus on käytössä toiminnassa alle vuoden, se voidaan sisällyttää suoraan käyttöönottokuukauden verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Yrittäjä voi myös tehdä kertaluonteisia poistoja vähäarvoisesta käyttöomaisuudesta. Tätä mahdollisuutta käyttäessään hänen tulee kirjata omaisuus käyttöomaisuusrekisteriin viimeistään sen käyttöönottokuukauden aikana ja tehdä kertapoistot käyttöönottokuussa tai sitä seuraavana kuukautena. Kertapoiston lisäksi jokaisella verovelvollisella on valittavanaan kolme muuta menetelmää - lineaarinen poisto, aleneva poisto ja nopeutettu poisto.

Lineaarinen poisto

Yksinkertaisin ja yleisimmin valittu poistotapa on lineaarinen poisto. Sitä valittaessa oletetaan, että käyttöomaisuus kuluu saman verran läpi vuoden. Se koostuu samanarvoisten poistojen tekemisestä kuukausittain. Poistoprosentti on valittu ALV-lain liitteen 1 säännösten perusteella ja ne on määritetty käyttöomaisuusluokituksen perusteella.

Käyttöomaisuuden osalta:

 • kirjattu ensimmäistä kertaa käyttöomaisuusrekisteriin,
 • parannetun tai käytetyn käyttöomaisuuden lakisääteisen määritelmän mukainen,

on mahdollista käyttää tasapoistoa yksilöllisen poistoprosentin kanssa, mikä mahdollistaa käyttöomaisuuden nopeamman poiston.

Auton heikkenevä iskunvaimennus

Alenevan poiston käyttö on mahdollista käyttöomaisuusluokituksen ryhmiin 3-6 ja 8 kuuluviin koneisiin ja laitteisiin sekä kulkuneuvoihin paitsi henkilöautoihin. Tämä poistomenetelmä olettaa, että hyödykkeen suorituskyky heikkenee ajan myötä.

Ensimmäisenä vuonna poistoprosenttia korotetaan kertoimella, joka on enintään 2,0. Ensimmäisen vuoden poistot määritetään alkuperäisestä arvosta, seuraavina vuosina alkuperäisestä arvosta vähennettynä poistojen arvolla. Jos alenevalla menetelmällä lasketut poistot olisivat pienemmät kuin tasapoistot, verovelvollinen tekee tasapoistot tasapoistoin.

Tämä menetelmä on ehdottomasti veronmaksajan kannalta hyödyllisempi, koska poistojen arvo alkuperäisellä poistokaudella on paljon korkeampi kuin myöhempinä vuosina, minkä seurauksena verovelvolliselle tehdyt poistot ovat pienempiä ja pienempiä käyttökustannuksia. .

Nopeutettu poisto

Veronmaksaja voi valita myös nopeutetun menetelmän, joka tunnetaan myös nimellä yksittäisten poistojen menetelmä. Kuten nimestä voi päätellä, tämä menetelmä antaa veronmaksajalle mahdollisuuden määrittää yksilöllinen poistoprosentti käytettyä tai parannettua käyttöomaisuutta ostettaessa. Lisäksi on muistettava, että tällainen mahdollisuus on olemassa vain ensimmäistä kertaa rekisteriin merkittyjen toimenpiteiden osalta. Sen mukaan, mihin ryhmään käyttöomaisuus kuului, sen vähimmäispoistoaika on määritetty.

Auton kertapoistot

Yli 10 000 zlotyn arvoisten autojen kertapoistot ovat saatavilla vain 3-8 KŚT -ryhmään kuuluville omaisuuserille henkilöautoja lukuun ottamatta.

Lisäksi on muistettava, että tämä poistotapa on tarkoitettu vain pienveronmaksajille ja verovuonna toimintansa aloittaville yrittäjille.

Poiston kertaluonteinen arvo verovuonna saa olla enintään 50 000 euroa. Jos alaskirjaus ei kata kokonaisalkuarvoa, uusi alaskirjaus voidaan tehdä vasta seuraavana verovuonna. Veronmaksajat saavat joka vuosi uuden rajan, mutta jos sitä ei käytetä, sitä ei siirretä seuraavalle verovuodelle.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Henkilöauton poistot

Henkilöauto on käyttöomaisuus, johon ei voida soveltaa jokaista poistoprosenttia. Tässä tapauksessa on mahdollista käyttää yhtä kolmesta menetelmästä:

→ auton lineaariset poistot - vuotuinen enimmäispoistoprosentti ei saa ylittää 20%, ja enimmäispoistoaika on tässä tapauksessa 5 vuotta,

Esimerkki 1.

Janusz, joka on liiketoiminnassaan aktiivinen arvonlisäveron maksaja, osti uuden henkilöauton. Auton arvo kaikki maksut mukaan lukien oli 50 000 PLN netto. Janusz päätti käyttää tasapoistoja. Uudesta henkilöautosta sovelletaan 20 %:n peruspoistoa. Tämä mahdollistaa ajoneuvon kuoletuksen 5 vuoden sisällä.

Lisäksi ajoneuvoa käytetään sekä liike- että yksityiskäyttöön, joten vähennettävä 50 % ALV lisätään ajoneuvon alkuperäiseen arvoon.

50 000 x 23 % = 11 500 PLN / 2 = 5 750 PLN

50 000 + 5 750 = 55 750 PLN.

5 vuotta = 60 kuukautta

Näin laskettu ajoneuvon alkuperäinen arvo 55 750 zlotya on kerrottava 20 prosentin poistoprosentilla, mikä antaa näin ollen 11 150 PLN:n vuotuisen poiston.

Siten yrittäjä tekee 59 poistoa 929,17 PLN:n arvosta ja yhden 928,97 PLN:n poiston.

→ nopeutettu poisto - henkilöautojen vuotuinen poistoprosentti voi olla enintään 40%, mikä mahdollistaa poistoajan lyhentämisen 2,5 vuoteen,

Esimerkki 2.

Wiesław, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, osti käytetyn henkilöauton liiketoimintaansa varten. Ajoneuvon arvo kaikki maksut mukaan lukien oli 5 000 PLN brutto. Janusz päätti käyttää lineaarista kiihdytettyä poistoa, jonka hän sai valita, koska edellinen omistaja käytti ajoneuvoa 4,5 vuotta.

Käytettyjen henkilöautojen osalta nopeutettu poistoprosentti on 40 %. Vuotuinen poisto on tässä tapauksessa 2 000 PLN. Siten yrittäjä voi tehdä 30 poistoa, joista 29 arvosta 166,66 zlotya ja yhden 166,86 zlotyn poiston.

Lisäksi olisi mahdollista soveltaa tasapoistoa 20 %, mikä pidentäisi poistoaikaa 5 vuoteen. Tämän poistomenetelmän tapauksessa yrittäjä voisi sisällyttää yrityksen kustannuksiin 59 poistoa 83,33 zlotylla ja 1 83,53 PLN:n poistoa.

→ auton kertapoistot - tämän poistoprosentin valinta on mahdollista vain, kun ajoneuvon alkuperäinen arvo ei ylitä 10 000 PLN.

Esimerkki 3.

Emil, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, osti liiketoimintaansa varten brutto 10 000 zlotyn arvoisen henkilöauton. Koska ajoneuvon arvo on alle 10 000 zlotya, ajoneuvosta voidaan tehdä poistoja kerran kuukaudessa, jolloin ajoneuvo otetaan yrityksen kuntoon.

Henkilöautojen sisällyttämisessä yrityksen käyttöomaisuuteen tulee muistaa joitain asiaan liittyviä rajoituksia - henkilöauton kulumisesta johtuvat poistot osasta, joka määräytyy auton arvosta yli 150 000 zlotya kuluja ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina.

Kuorma-auton poistot

Käyttöomaisuuteen luokiteltujen kuorma-autojen osalta yrittäjät voivat käyttää yhtä neljästä käytettävissä olevasta poistomenetelmästä. Nämä ovat:

 • lineaarinen poisto,
 • kertapoistot,
 • aleneva poisto,
 • poistot yksilöllisesti.

Jokaisella menetelmällä on omat ominaisuutensa. Näitä voivat olla:

→ kertapoistot - Kuorma-autoista (kuorma-autoksi tunnustamislain ehdot täyttävien) pienveronmaksaja ja aloitteleva yrittäjä voivat tehdä de minimis -tuen kertapoiston.

Poistojen yhteisarvo verovuoden aikana saa olla enintään 50 000 euroa. Poistot voidaan tehdä siinä kuussa, jolloin auto on hyväksytty yhtiön käyttöomaisuusrekisteriin. Toimistojen kannalta ei ole merkitystä, tulivatko varat ajoneuvon hankintaan yrityksen omaisuudesta, yksityisyrittäjästä vai lainasta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 4.

Ginter, joka suorittaa tilit KPiR:n mukaisesti ja ei ole arvonlisäverovelvollinen liiketoiminnassaan, osti kuorma-auton, jonka kokonaispaino on yli 3,5 tonnia, bruttohintaan 34 000 zlotya. Koska ostettu ajoneuvo täyttää lain edellytykset sen tunnustamiseksi kuorma-autoksi, on vähämerkityksisen tuen perusteella mahdollista tehdä kertapoistoa. Näin ollen koko ajoneuvon arvo sisältyy ajoneuvon käyttöönottokuukauden KPiR:ään. 

→ auton degressiivinen iskunvaimennus – se perustuu korkeaan poistokertoimeen 2,0, mikä mahdollistaa kaksi kertaa nopeamman poiston. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että prosenttiluettelosta saatua poistoprosenttia korotetaan 2:lla. Toisena verovuonna alkuarvoa alennetaan poistojen arvolla. Korotettu korko on edelleen voimassa. Sitä sovelletaan, kunnes poistojen arvo on yhtä suuri kuin poistojen arvo, jos käytettiin lineaarista poistoa. Kun alaskirjaukset on tasoitettu, sovelletaan tasapoistoa,

Esimerkki 5.

Zbyszek, joka ei ole arvonlisäveron maksaja, osti liiketoimintaansa varten kuorma-auton, jonka kokonaispaino oli yli 3,5 tonnia, bruttohintaan 20 000 zlotya. Se päätti soveltaa 20 prosentin alenevaa poistoa kertoimella 2,0. Tämä mahdollisti ajoneuvon poistot 3 vuodessa ja 11 kuukaudessa eli 47 kuukaudessa.

Poistoja tehdään 6 666,67 zlotyn arvosta, 12 poistoa 533,33 zlotya, 28 poistoa 333,33 zlotya ja yksi 266,78 zlotyn poisto.

→ lineaarinen poisto - suurin vuotuinen poistoprosentti ei saa ylittää 20 %. Maksimipoistoaika tässä tapauksessa on 5 vuotta.

Esimerkki 6.

Herra Edward, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen liiketoiminnassaan, osti yli 3,5 tonnia painavan kuorma-auton bruttohintaan 30 000 zlotya. Se päätti soveltaa tasapoistoa 20 prosenttia vuodessa. Se mahdollistaa ajoneuvon kuoletuksen 5 vuoden sisällä. Ajoneuvon arvon alenemiseksi on tehtävä 60 500 zlotyn arvosta poistoa.

→ ajoneuvon poistot yksilöllisesti - tämän menetelmän vähimmäisaika on 30 kuukautta. Kahden edellytyksen on täytyttävä:

 • kuljetusväline on merkitty ensimmäistä kertaa verovelvollisen käyttöomaisuusrekisteriin,
 • toimenpide on katsottava käytetyksi tai parannetuksi.

Esimerkki 7.

Piotr, joka ei ole liiketoiminnassaan arvonlisäverovelvollinen, osti käytetyn kuorma-auton, jonka kokonaispaino on yli 3,5 tonnia, bruttohintaan 35 000 zlotya. Hän päätti soveltaa yksilöllistä 30 prosentin poistoa. Tämä mahdollisti 40 poistosta kutakin 875 PLN:n arvosta.

Auton poistot wfirma.pl-järjestelmässä

Henkilöauto voidaan syöttää wfirma.pl-järjestelmään kahdella tavalla riippuen siitä, onko se ostettu vai siirretty yritykselle yksityisestä kiinteistöstä, siitä lisää artikkelissa: Auto käyttöomaisuusrekisterissä - kuinka sisään?

Kun ajoneuvo on lisätty järjestelmään, poistosuunnitelma on nähtävissä TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUDET -välilehdellä käyttöomaisuuden nimeä klikkaamalla.

Kun siirrät osoittimen tietyn kuukauden poistojen päälle, näet tiedon, mikä osa on verotuksessa vähennyskelpoinen.