Muiden kuin asuinrakennusten poistot - selvitys

Verkkosivusto

Pääsääntöisesti käyttöomaisuuden hankintaan liittyvää kustannusta ei kirjata samalla tavalla kuin muiden kulujen kustannusta - suoraan KPiR:iin niiden syntymispäivänä tai sillä ajanjaksolla, johon se liittyy. Käyttöomaisuushyödykkeen osalta kustannus jakautuu ajalle - poistojen kautta. Niiden määrä riippuu ensisijaisesti käyttöomaisuuden luokasta ja poistoprosentista. Kuinka kauan muiden kuin asuinrakennusten poistot kestävät ja mitä korkoa sovelletaan?

Käyttöomaisuus ja poistot - mitä ne ovat?

Käyttöomaisuus on omaisuutta, joka täyttää lain määritelmän. ALV-lain mukaan verovelvollisen omistama tai yhteisessä omistuksessa oleva käyttöomaisuus on hankittu tai valmistettu yksinään täydellisenä ja käyttökelpoisena käyttöönottopäivänä:

  1. rakennukset,
  2. erikseen omistetut rakennukset ja tilat,
  3. koneet, laitteet, kuljetusvälineet ja muut tavarat.

Lisäksi niiden odotetun käyttöajan tulisi olla pidempi kuin yksi vuosi. Ne on myös verovelvollisen käytettävä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai otettava käyttöön vuokra- tai leasingsopimuksen tai 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella. PIT-lain 23a 1 kohta.

Poistoilla tarkoitetaan käyttöomaisuuden käyttöönotosta yksikköön liittyvien kustannusten jakautumista ajalle. Se alkaa sitä kuukautta seuraavasta kuukaudesta, jolloin ŚT kirjattiin käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoon, ja päättyy, kun poistojen arvo on yhtä suuri kuin tämän omaisuuden alkuarvo.

Poistot tehdään poistosuunnitelman perusteella, joka on laadittu poistoprosenttiluettelon mukaisilla prosesseilla. Seuraavat poistomenetelmät ovat mahdollisia:

  1. lineaarinen,
  2. degressiivinen,
  3. yksittäisten hintojen mukaan.

Muiden kuin asuinrakennusten poistot

Muiden kuin asuinrakennusten peruspoistomenetelmä on tasapoistomenetelmä poistoprosenttiluettelon mukaan. Poistot alkavat käyttöomaisuuden ŚT-kirjanpitoon kirjaamiskuukautta seuraavan kuukauden aikana.

Toimitilojen poistoprosentti on 2,5 %. Näiden tilojen poistoaika ei saa olla lyhyempi kuin 40 vuotta vähennettynä niiden vuosien kokonaismäärällä, joka on kulunut niiden ensimmäisestä käyttöönotosta kirjanpitoon merkitsemispäivään. Tämä tarkoittaa, että muiden kuin asuinrakennusten poistot tulee laskea pääasiassa niiden iän prisman kautta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ei-asuinrakennusten poistot - korotettu korko ja lyhyempi poistoaika

Muiden kuin asuinrakennusten osalta verovelvolliset voivat ottaa käyttöön yksilöllisen korotetun verokannan, joka liittyy lyhyempään poistoaikaan. Tämä on mahdollista niin kauan kuin rakennus on ollut käytössä. Toimitilojen osalta yksittäistä verokantaa voidaan soveltaa jo, jos tila on ollut käytössä vähintään vuotta ennen kuin se kirjattiin. Esimerkki 1.

Daniel osti 7 vuotta vanhan ei-asuntorakennuksen, johon sovelletaan pääsääntöisesti 2,5 %:n poistoprosenttia virallisen hintataulukon mukaisesti.

Poistoaika on: 40 vuotta (minimipoistoaika) - 7 vuotta (rakennuksen ikä) = 33 vuotta.

Vuotuinen poistoprosentti on: 40/33 x 2,5 % = 3,03 %

15 vuoden rakennukselle - poistoaika on 25 vuotta (40 vuotta - 15 vuotta), joten vuotuinen poistoprosentti on 4 % (40/25 x 2,5 %) jne.

ALV-lain säännökset asettavat muiden kuin asuinrakennusten vähimmäispoistoajan yksittäistä verokantaa käyttäen, joka on 10 vuotta (22j §:n 1 momentin 4 kohta). Tänä aikana enimmäispoistoprosentti on 10 %.

10 %:n verokanta on korkein verokanta, jota voidaan soveltaa muihin kuin asuinrakennuksiin. Sitä voidaan soveltaa vain sellaisiin toimitiloihin, jotka on otettu käyttöön vähintään 30 vuotta ennen kirjanpitoon merkitsemistä.

Esimerkki 2.

Daniel osti 35 vuotta vanhan ei-asuntorakennuksen, johon sovelletaan pääsääntöisesti 2,5 %:n poistoprosenttia virallisen hintataulukon mukaisesti.

Poistoaika on: 10 vuotta - johtuen siitä, että säännösten mukaan poistoaika ei voi olla lyhyempi kuin 10 vuotta ja 40 vuotta - 35 vuotta = 5 vuotta.

Vuosittainen poistoprosentti on: 10 % (enintään ei-asuinrakennuksiin sovellettava poistoprosentti, 40/5 x 2,5 % = 20 %). Muiden kuin asuinrakennusten osalta ei ole mahdollista soveltaa yksittäisiä poistoprosentteja niiden parantamisen vuoksi (tällainen mahdollisuus on määräyksissä säädetty vain asuinrakennusten osalta).