50 % verovähennyskelpoiset kulut - muutos soveltamissäännöissä vuodesta 2018

Palvelus

1.1.2018 alkaen mahdollisuus käyttää 50 % verovähennyskelpoisia kustannuksia rajoitetaan tuloihin tiukasti määritellystä luovasta toiminnasta. Tämä muutos on epäedullinen monille kirjailijoille, jotka ovat toistaiseksi voineet hyötyä veroetuista vähennyskelpoisista kustannuksista, lisäksi se voi herättää useita tulkinnan epäilyksiä ja antaa myös veroviranomaisille mahdollisuuden kyseenalaistaa mahdollisuutta soveltaa etuoikeutettuja kustannuksia tietyssä tapausta laajemmin kuin ennen. Hyvä uutinen on, että 50 %:n verovähennyskelpoisten kustannusten soveltamisrajaa nostetaan nykyisestä 42 764 zlotista 85 528 zlotiin.

Uudet säännökset sisällytettiin 27.10.2017 annettuun lakiin henkilöverolaista, yhteisöverolaista ja tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain muuttamisesta lisäämällä siihen pykälä. Tuloverolain 22 §. 9b, jossa luetellaan tietyt luovan toiminnan tyypit, joihin voidaan soveltaa 50 % verovähennyskelpoisia kustannuksia.

Muutosten jälkeen 50 %:iin verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja sovelletaan toiminnasta saatuihin tuloihin:

1) luova arkkitehtuurin, sisustussuunnittelun, maisema-arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin, valokuvauksen, audiovisuaalisten teosten, tietokoneohjelmien, koreografian, taiteellisen viulunvalmistuksen, kansantaiteen ja journalismin alalla;

2) tutkimus- ja kehitystoiminta sekä tutkimus ja opetus;

3) taiteellista näyttelemisen ja näyttämötaiteen, teatterin ja lavastustaiteen, tanssi- ja sirkustaiteen sekä kapellimestari-, laulu-, instrumenttiopintojen, puku- ja lavastustaiteen alalla;

4) audiovisuaalisen tuotannon alalla ohjaajat, käsikirjoittajat, kuva- ja äänioperaattorit, toimittajat, stuntmenit;

5) journalistinen.

Edullisen verovähennyskelpoisen luovan toiminnan luettelo on suljettu ja sulkee pois monet ammatit, joilla on tähän asti ollut mahdollisuus hyötyä veroedullisista verovähennyskelpoisista kuluista, koska niillä oli oikeus jokaiseen tekijään, joka tekijänoikeuslain ja Lähioikeudet, loi teoksen ja käytti tekijänoikeuksia, eli hän sai siitä taloudellista hyötyä.

Luova työ työsopimuksella – onko 50 % verovähennys mahdollista?

Työntekijöihin on edelleen mahdollista soveltaa 50 % vähennyskelpoisista kuluista. On kuitenkin tärkeää muistaa, että työnantajan vastuulla on arvioida, kuuluuko tekijänoikeudella suojatusta työstä korvaus (tai osa siitä). Tämän eron pitäisi perustua työsopimukseen tai muihin työnantajaan ja hänen työntekijöitään sovellettaviin säännöksiin.

Työn ja siihen liittyvien omistusoikeuksien vastaanottamisesta työnantaja maksaa kuuluvan korvauksen - ns. maksu. Tämän palkkion suuruus on mainittava työsopimuksessa tai muissa määräyksissä, jotka voidaan määritellä tietyksi määräksi tai prosentteina kokonaispalkasta. 50 %:n verovähennyskelpoisesta kustannuk- sesta käyttämiselle on aina oltava selkeät perusteet ilmoittamalla, että kyseessä on kaikki palkkio tai tietty osa siitä. Työnantaja on velvollinen luomaan läpinäkyvän mekanismin maksettavan palkkion, eli luovan työn suorittamisen korvauksen tai tekijän omistusoikeuden luovuttamisesta, suuruuden määrittämiseksi tarkasti.

50 % verovähennyskelpoiset kulut säännösten muutoksen jälkeen - kuka menettää oikeuden?

Jos jokin toimintalaji ei mahdu muutetun henkilöverolain (vuodesta 2018 voimaan tulleessa) luetteloon, johon voidaan soveltaa 50 % tekijänoikeuskuluista, korvaus ja mahdollinen tekijänoikeuksien luovutus töistä, korotettuja verovähennyskelpoisia kuluja ei voida käyttää. Joten jos palkka tulee:

  • työsopimuksesta - työntekijän verokuluja tulee soveltaa,

  • toimeksiantosopimuksesta tai erityisestä työsopimuksesta - verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia sovelletaan 20 %, ja jos kustannuksia syntyy suuremmassa arvossa, niitä on mahdollista käyttää todellisessa määrässä, jos niiden määrä on todistettu hallussa olevat asiakirjat,

  • vain tekijänoikeuksien (esim. lisenssisopimus, kuvanjakosopimus, omistusoikeuden myyntisopimus, moraalisten oikeuksien käyttämättä jättäminen) käyttämiseen tai luovuttamiseen, jos palkkio ei johdu työsopimuksista, työ-, toimeksianto- tai vastaavista sopimuksista kustannuksia ei voida soveltaa ollenkaan.

Valtiovarainministeriön selitykset - muutos 50 % verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista

Tehdyt muutokset ovat jo aiheuttaneet paljon hämmennystä, ja siksi valtiovarainministeriö antoi ensimmäiset selvitykset. PAP:n mukaan valtiovarainministeriön lehdistötoimisto selvitti, että mahdollisuus käyttää 50 % kustannuksista liittyy tuloihin, jotka saadaan tekijöiden ja esittäjien lähioikeuksien käytöstä tai näiden oikeuksien käytöstä. Tämä koskee siis ansiotyötä, johon sovelletaan tekijänoikeuslain säännöksiä, kun taas muutokseen lisätyssä säännöksessä luetellaan tekijänoikeuskulujen kattamat luovan luonteen alueet ja nämä alueet vastaavat kattamien teosten perusmäärittelyä. tekijänoikeudella. Valtiovarainministeriön edustajien tehtävänä ei ole ammatti, joka määrää oikeuden käsiteltyyn "kustannusetuoikeuteen", vaan se, syntyykö teos (teos) osana tätä ammattia - esimerkiksi tilanteessa jos tietokonegraafinen suunnittelija tai belles-lettres-kääntäjä tekee teoksen lisäyksessä mainituilla aloilla, voidaan tältä tililtä saatuihin tuloihin soveltaa 50 % kuluja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vaikuttaa siltä, ​​että suurimmat epäilykset herättävät muutettujen määräysten sisältämän "tutkimuksen ja kehityksen sekä tieteellisen ja didaktisen luovuuden" ymmärtämisen. Tiede- ja korkeakouluministeriö pyysi valtiovarainministeriltä selvennyksiä. Epäselvyydet koskivat lähinnä mahdollisuutta soveltaa etuoikeutettuja verovähennyskelpoisia kustannuksia tutkijoille, jotka eivät harjoittaneet opetustoimintaa samaan aikaan. Kuten valtiovarainministeri on selittänyt "(...) §:n mukaisesti. 22 sek. Tuloverosta 26.7.1991 annetun lain 9 §:n 3 momentti (jäljempänä "PIT-laki") - verotuksessa vähennyskelpoiset kulut (jäljempänä "osta") tekijänoikeuksien käytöstä ja esittäjien lähioikeuksista erillisissä säännöksissä tarkoitetulla tavalla. tai näiden oikeuksien luovutus on 50 % saadusta tulosta ”.

Sitä vastoin Art. 12 sek. Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 4 päivänä helmikuuta 1994 annetun lain 1 §, jollei laissa tai työsopimuksessa toisin määrätä, työnantaja, jonka työntekijä on luonut teoksen työsuhteen mukaisten tehtävien suorittamisen seurauksena, saa teoksen vastaanottaessaan , taloudelliset tekijänoikeudet työsopimuksen tarkoituksesta ja osapuolten yksimielisestä tahdosta johtuvissa rajoissa. PIT-lain muutos 50 % ostojen soveltamisesta osoittaa tämän säännöksen kattamat luovan luonteen alueet. Näin ollen 19 artiklan mukaisesti 22 sek. ALV-lain 9b §:n 2 momentin (sellaisena kuin se on muutettuna 2018) mukaan nämä kustannukset kohdistuvat muun muassa tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä tutkimus- ja opetustoiminnan tuloihin. Muut PI-lain tältä osin säännökset eivät ole muuttuneet ja näin ollen asetuksen olemus, aihe ja tarkoitus pysyvät voimassa. Yhteenvetona käsitellyt muutokset eivät vuodesta 2018 alkaen tarkoita 50 %:n verovähennyskelpoisten kustannusten oikeuden menettämistä niiltä pykälässä tarkoitetuilta opettajilta. Lain 108 § - Korkeakoululaki, jotka luokituksestaan ​​tiettyyn ryhmään luovat työsuhteessa tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Valtiovarainministeriön melko suotuisasta kannanotosta huolimatta ei ole tiedossa, mikä on veroviranomaisten käytäntö tarkastusten yhteydessä. On odotettavissa, että uusia kiistoja syntyy veroetuisten vähennyskelpoisten kustannusten soveltamisesta luojan verotuksessa. Siksi on noudatettava erityistä varovaisuutta sovellettaessa edullisia verovähennyskelpoisia kustannuksia. Ratkaisu, jonka jotkut yrittäjät voivat valita, on yhteistyön muodon muuttaminen tekijöiden kanssa, koska voi käydä niin, että esimerkiksi yrittäjyydestä tulee houkuttelevampi ja verotuksellisesti turvallisempi ratkaisu molemmille osapuolille.