40 euron viivästyskorvaus - muutos

Palvelus

1.1.2016 tulee voimaan 8.3.2013 lakimuutos kaupallisten toimien maksuajoista (jäljempänä "laki"). Äärimmäisen tärkeä tekijä velkojan näkökulmasta on lainsäätäjän tekemä muutos 17 artiklan soveltamisalaan. Lain 10 §.

Mistä lähtien velkojalla on oikeus periä 40 euroa maksuviivästyksestä?

Säännöksen aiemman sanamuodon mukaan: "Luotonantaja 17.1.2003. 7 sek. 1 tai Art. 8 sek. 1, ilman haastetta, on velalliselta maksettava velan perintäkuluista korvauksena, joka vastaa 40 euroa muutettuna Puolan zlotyiksi Puolan keskuspankin viimeisen työpäivän ilmoittaman euron keskikurssin mukaan. käteismaksun erääntymiskuukautta edeltävä kuukausi.". Edellisen säännöksen lainattu sisältö herätti epäilyjä käytännön soveltamisessa ja loi epävarmuutta velkojille, jotka haluavat käyttää oikeuttaan. Säännöksen sanamuodosta ei selvästikään määrätty, oliko luotonantajalla oikeus saada 40 euroa jokaisesta laskusta tai jokaisesta sopimuksesta, jonka perusteella hän saattoi laatia määrittelemättömän määrän laskuja.

Lain 10 §:ää, joka perustuu 9. lokakuuta 2015 annettuun lakiin, jolla muutettiin lakia kaupallisten toimien maksuajoista, lakia - siviililakia ja eräitä muita lakeja, muutettiin ja laajennettiin lisäämällä muutettu sanamuoto, kohta . 3.

40 euron korvaussumman muuntaminen Puolan valuutaksi

Art. Lain 10 §, jota sovelletaan 10.1.2016 alkaen. "1. Luotonantaja päivästä, jona hän on saanut 13 §:ssä tarkoitetun korkooikeuden. 7 sek. 1 tai Art. 8 sek. 1, erääntyy velalliselta ilman haastetta 40 euroa muutettuna zlotyiksi Puolan keskuspankin ilmoittaman euron keskikurssin mukaan sitä kuukautta edeltävän kuukauden viimeisenä työpäivänä, jonka aikana käteismaksu tuli. maksettava korvauksena perintäkuluista. 2. Kohdassa tarkoitetun määrän lisäksi 1 momentin mukaan velkojalla on myös oikeus saada kohtuullinen korvaus tämän määrän ylittävistä perintäkuluista. 3. Oikeus kohdassa tarkoitettuun määrään. 1, erääntyy kaupallisesta liiketoimesta, jollei pykälästä muuta johdu. 11 sek. 2 kohta 2.

Voidaanko 40 euron korvaus periä liiketapahtumaa kohden?

Edellä esitetyn perusteella muutetussa art. 10 sek. Lain 1 §:ssä todettiin selvästi, että kaupasta voidaan periä viivästyskorvaus 40 euroa. Tämä on tulkittava siten, että velkojalla on yksi velallisen maksuvaatimus, joka vastaa 40 euroa sopimusta kohden riippumatta sen perusteella laadittujen laskujen määrästä. Vain jos sopimuksessa on nimenomaisesti määrätty, että maksu suoritetaan osissa, korvaus maksetaan erikseen kustakin maksamattomasta osasta. Tämä johtuu artiklan nykyisestä sanamuodosta. Lain 11 §. Luotonantaja voi tällaisessa tilanteessa laskuttaa useita laskuja etuuden yksittäisistä osista, ja hän voi periä useamman kuin yhden korvauksen. Vastaavasti niin sanotuissa jatkuvissa sopimuksissa, kun rahasaaminen syntyy syklisesti (jaksollisesti).